Bài Tập Đọc Hiểu Tiếng Anh Lớp 6

Với mong ước mang đến mang lại chúng ta học sinh lớp 6 tất cả thêm nhiều tư liệu ôn tập môn giờ đồng hồ Anh, qplay.vn mong trình làng mang đến chúng ta tư liệu Bài tập hiểu đọc môn tiếng Anh lớp 6 được công ty chúng tôi tổng vừa lòng cụ thể với đăng mua tức thì sau đây.

Bạn đang xem: Bài tập đọc hiểu tiếng anh lớp 6

các bài luyện tập đọc đọc môn tiếng Anh lớp 6 là tài liệu xem thêm giúp các bạn luyện khả năng đọc hiểu trải qua không ít dạng bài bác đọc hiểu khác nhau. Đồng thời cũng chính là mối cung cấp tham khảo đa dạng mẫu mã cho các giáo viên tiếng anh trong quy trình đào tạo cùng kiểm soát môn tiếng Anh. Mời chúng ta thuộc tham khảo và cài tư liệu trên trên đây.

bài tập gọi gọi môn giờ đồng hồ Anh lớp 6

Đọc đoạn văn,chọn giải đáp phù hợp nhất mặt dưới:

I live sầu in a house near the sea. It is ...(1)... old house, about 100 years old and...(2)... very small. There are two bed rooms upstairs...(3)... no bathroom. The bathroom is down stairs ... (4)... the kitchen & there is a living room where there is a lovely old fire place. There is a garden...(5)... the house. The garden...(6)... down to lớn the beach and in spring và summer...(7)... flowers every where. I lượt thích alone...(8)... my dog, Raông chồng, but we have sầu a lot of visitors. My thành phố friends often stay with...(9)...


I love my house for... (10)... reasons: the garden, the flowers in summer, the fee in winter, but the best thing is the view from my bedroom window.

1. A. a B. an C. the D. any
2. A. It"s B. It C. there"s D. They"re
3. A. and B. or C. but D. too
4. A. between B. next C. near to D. next to
5. A. in front B. front of C. of front in D. in front of
6. A. go B. going C. goes D. in goes
7. A. these are B. they are C. there are D. those are
8. A. for B. of C. on D. with
9. A. me B. I C. my D. I"m
10. A. a B. any C. many D. a lot

Read the passage và decide if the statements are True (T) or False (F).

Miss Lien lives in a small house in Hanoi. She teaches English at a school there. She usually has breakfast at seven in the morning & she has lunch at twelve o"clochồng in the canteen of the school. She teaches her students in the morning. She teaches them dialogues on Wednesdays & Fridays. On Mondays, she teaches them grammar. In the evening, she usually stays at trang chính và listens to music. She sometimes goes to the movie theatre. She always goes khổng lồ bed at ten o"clochồng.


0. __F____ Miss Lien lives in a big house and teaches English at a school in Hanoi.

1. ______ She usually has breakfast at 7.30 in the morning & has lunch at trang chính at 12 o"cloông chồng.

2. ______ She teaches her students dialogues on Mondays, Wednesdays and Fridays.

3. ______ She usually stays at home page in the evening và goes lớn bed at 9.

4. ______ Sometimes she goes khổng lồ the movie theatre.

Đọc đoạn vnạp năng lượng sau cùng viết chữ T vào câu đúng , chữ F vào câu không nên :

Quang is a gymnast. He is tall and thin. He has short blaông chồng hair. His eyes are brown. He has a round face và thin lips . Quang is having dinner at the moment. He is eating fish. He often has fish , meat & vagetables for dinner. After dinner he eats bananas. Then he drinks orange juice . He feels full after dinner.

……. 1. Quang is a student.

……. 2. He is short and big.

……. 3. He has short hair.

Xem thêm: Hướng Dẫn Phần Mềm Misa: Nhập Số Dư Đầu Kỳ Trên Misa Sme, Thay Đổi Số Dư Đầu Kỳ Tài Sản Trên Phần Mềm Misa

……. 4. His hair is White .

……. 5. He has brown eyes .

……. 6. Quang’s face is round & his lips are full .

……. 7. He is having a bath now .

……. 8. He is eating vegetables .

……. 9. He often has dinner with fish , meat & vegetables.

……. 10. Quang feels hungry after dinner .

Đọc đoạn văn với xác định câu đúng (T), sai (F) :


Vinc likes outdoor sports. He can play soccer, tennis and badminton. He enjoys swimming và jogging in the morning. He likes summer because he can go swimming every day. He doesn"t like winter because it is very cold. He likes spring when three are a lot of flowers in the garden, but he thinks fall is the best season because the weather is fine và people can play any sports they like.

1/ Vinh can"t play badminton. ………….

2/ He doesn"t lượt thích jogging in the morning. ………….

3/ He goes swimming in the summer. ………….

4/ He thinks it"s very cold in the spring. …………..

.5/ It"s very warm in the winter. ………….

6/ There are many trees in the …………….

7. The fall season is the best of all. …………..

8/ He likes three seasons in a year ……………

Điền một tự thích hợp vào từng chỗ trống sau.

Peter wakes up at seven o’cloông chồng, but he doesn’t (1) ______ up until a quarter past seven. He (2) ______ a shower và gets dressed. (3) ______ breakfast, he cleans (4) ______ teeth. He leaves his house at eight o’clock và catches the train (5) ______ Manchester. On the train, he (6) ______ the newspaper & (7) ______ the crossword. He comes (8) ______ at about half (9) ______ six in the evening. After dinner, he washes up. Then he usually (10) ______ TV. He goes lớn bed at about 11.30.

Đọc đoạn văn uống cùng dứt nốt gần như câu sau.

Her name is Lan. She lives in a house in the đô thị. Near her house, there is a supermarket, a ngân hàng, a post office và a clinic. She is a student. She studies at Le Quy Don School. Her house is far from her school so she often goes lớn school by bike. She goes to school in the afternoon. There is a park in front of the school. There are a lot of trees and flowers in the park. Behind the school, there is a river.


1. Lan lives in a house ________________________.

2. Near her house, there is _____________________.

3. She studies at _____________________________.

4. She often goes to lớn school by __________________.

5. Behind the school, there is ___________________.

ĐỌC ĐOẠN VĂN, TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI:

“Mrs Lien is a nurse .Her house is near the hospital. It is in front of the park, between the drugstore và the bakery. Today she doesn’t go khổng lồ work because it’s Sunday. There are five room in her house ,and her house has a small yard khổng lồ the right of the house ,there are flowers và there are small trees khổng lồ the left of it .There is a well behind her house.