Bài tập về modal verbs

Modal verb tuyệt còn được gọi là động từ bỏ khiếm kmáu hoặc khuyết thiếu thốn. Đây được xem như là điểm ngữ pháp tương đối đặc biệt quan trọng và xẩy ra thông dụng sống hầu như bài bác bình chọn, các kỳ thi…

Chính chính vì thế bài toán nắm vững các bài bác tập Modal verb là rất là quan trọng, hãy thuộc ôn lại phần đa kỹ năng và kiến thức về điểm ngữ pháp này trong các bài tập dưới đây nhé!


I. MỘT SỐ MODAL VERB HAY GẶP

Động tự kthảng hoặc khuyết đó là một trợ đụng từ bỏ, những đụng tự này bao gốm: can – could, may – might, will – would, shall – should, ought khổng lồ, have sầu got lớn, be going lớn, be able khổng lồ, needn’t, must…

*
*
*
*
*

II. MỘT SỐ CẤU TRÚC CỦA MODAL VERB

1. Ở thì hiện giờ và tương lai

Khẳng định: S + Modal Verbs + V_infPhủ định: S + Modal Verbs + not + V_infNghi vấn: Modal Verbs + S + V_inf?

2. Ở thì quá khứ

Khẳng định: S + Modal Verbs + have sầu + V3/edPhủ định: S + Modal Verbs + not + have sầu + V3/edNghi vấn: Modal Verbs + S + have + V3/ed?

III. CÁCH SỬ DỤNG

Modal verbÝ nghĩaVí dụ
mustNghĩa vụ phải tuân thủ

Kết quả ngắn gọn xúc tích / kiên cố chắn

You must stop when the traffic lights turn red.

Bạn đang xem: Bài tập về modal verbs

He must be very tired. He’s been working all day long.

must notNgăn uống cấmYou must not smoke in the hospital
canCó khả năng

Sự đến phép

Khả năng

I can swim

Can i use your phone please?

Smoking can cause cancer.

couldCó khả năng trong vượt khứ

Cho phnghiền một giải pháp kế hoạch sự

Khả năng

When i was younger i could run fast.

Excuse me, could i just say something?

It could rain tomorrow !

maySự cho phép

Có tài năng xảy ra

May i use your phone please?

It may rain tomorrow

mightCho phép một biện pháp định kỳ sự

Có khả năng xảy ra

Might i suggest an idea?

I might go on holiday lớn Australia next year.

need notKhông cần thiết / Không liên quan mang lại nghĩa vụI need not buy tomatoes. There are plenty of tomatoes in the fridge.
should / ought toMột phần nghĩa vụ

Lời khuyên

Kết trái logic

I should / ought lớn see a doctor. I have a terrible headabịt.

You should / ought khổng lồ revise your lessons.

He should / ought to be very tired. He’s been working all day long.

IV. BÀI TẬPhường MODAL VERB

– Bài 1: Hoàn thành các câu tiếp sau đây theo các rượu cồn từ: might, might not, must, mustn’t, can, can’t

1. Don’t st& up in the boat! You …………………. fall in the river!

2. You really …………………. start spending more time on your work.

3. That’s a really stupid idea! You …………………. be serious, surely!

4. Don’t be silly. You …………………. expect me lớn believe you!

5. I learn to lớn fly! You …………………. be joking!

6. Sue says she’s stuông chồng in traffic và she …………………. be late.

7. Tell Peter he. …………………. stay the night here if he wants khổng lồ.

8. You …………………. realize it, but this is very important to lớn me.

9. We’re not sure but we …………………. go to Prague for Christmas this year.

10. Bill cooked the lunch, so you …………………. expect anything special!

Đáp án:

1. might

2. must

3. can

4. can’t

5. must

6. might

7. can

8. might not

9. might

0. mustn’t

– Bài 2: Viết lại các câu sau bằng các trường đoản cú sẽ mang đến vào ngoặc

1. I think you should give up smoking immediately. (had)I think you ……………………………………………………………………………………………………..

2. I am sure you were surprised when you heard all the news (must)You ………………………………………………………………….. when you heard the news

3. It’s very inconvenient if you can’t drive. (able)……………………………………………………………………………………………………..

4. Someone almost certainly broke the window on purpose. ( must)The window …………………………………………………………………………………………………….. on purpose

5. I am sure that the cat is in the house somewhere. (must)……………………………………………………………………………………………………………..

6. It is possible that one of the men died on the mountain. (may)One of the men …………………………………………………………………………………………………….. on the mountain.

7. It’s necessary for me lớn bring my passport. (have)I ……………………………………………………………………………………………………..

8. It wasn’t necessary for you to lớn vì chưng all this work (needn’t)You …………………………………………………………………………………………………….. all this work

9. I am sure that John is not the thief. (can’t)…………………………………………………………………………………………………………………..

10. I’m sure you are very tired after working so hard. (must)You ……………………………………………………………………………………………………. after working so hard.

Đáp án:

1. I think you had better give sầu up smoking immediately.

2. You must have been surprised when you heard the news.

3. It is very inconvenient if you aren’t able to drive sầu.

4. The window must have sầu been broken on purpose.

5. I am sure that the mèo must be in the house somewhere.

6. One of the men may have sầu died on the mountain.

7. I have lớn bring my passport.

8. You needn’t have sầu done all this work.

9. I am sure that John can’t be the thief.

10. You must be tired after working so hard.

Xem thêm: Những Câu Nói Hay Về Ngại Yêu, Cuộc Sống Hot Nhất, Những Status Tâm Sự Em Sợ Yêu

– Bài 3: Viết lại câu theo nghĩa tương tự như bằng phương pháp sử dụng các modal verb cho sẵn trong ngoặc

1.Perhaps Susan know the address. (may)

Susan ………………………………………………………………………….

2.The report must be on my desk tomorrow. (has)

The report …………………………………………………………………………………….

3.It was not necessary for Nancy to lớn clean the flat. (didn’t)

Nancy …………………………………………………………………………………………

4.It’s possible that Joanna didn’t receive my message. (might)

Joanmãng cầu ……………………………………………………………………..

5.I managed khổng lồ finish all my work. (able)

I …………………………………………………………………………………..

6.The best thing for you khổng lồ bởi vì is to lớn sit down sit down. (better)

You ………………………………………………………………………..

Đáp án:

1.Susan may know the address.

2.The report has khổng lồ be on my desk tomorrow.

3.Nancy didn’t need to lớn clean the flat.

4.Joanmãng cầu mightn’t have received my message.

5.I was able lớn finish all my work.

6.You had better sit down.

– Bài 4: Viết lại những câu sau bằng những trường đoản cú sẽ cho

1. It was quite unnecessary for you khổng lồ carry all those parcels trang chính yourself.You …………………………………………………………………………………………………………

2. I’m sure it wasn’t Mrs. Mai you saw because she is in Boston.It can’t …………………………………………………………………………………………………………

3. Maybe John’s working this weekend.John …………………………………………………………………………………………………………

4. I didn’t apologize. That was wrong of me.I should …………………………………………………………………………………………………………

5. It wasn’t necessary for me to go out after all.I needn’t …………………………………………………………………………………………………………

6. I’m sure that you didn’t loông chồng the front door. Here is the key.You can’t …………………………………………………………………………………………………………

7. It was careless of you khổng lồ leave the windows open last night.You shouldn’t …………………………………………………………………………………………………………

8. I’m sure Alison made arrangement. I recognized her voice.It must …………………………………………………………………………………………………………

9. I’m sure he didn’t know that his brother was seriously ill.He couldn’t possibly …………………………………………………………………………………………………………

10. I am sure it was Judy that I saw in town this morningIt must …………………………………………………………………………………………………………

Đáp án:

1. You needn’t have carried all those parcels trang chính yourself.

2. It can’t have been Mrs. Mai you saw because she is in Boston.

3. John may work this weekend

4. I should have sầu apologized. That was wrong of me.

5. I needn’t have sầu gone out after all.

6. You can’t have locked the front door. Here is the key.

7. You shouldn’t have sầu left the windows open last night.

8. It must have been Alison who made arrangement. I recognized her voice.

9. He couldn’t possibly have known that his brother was seriously ill.

10. It must have been Judy that I saw in town this morning.

– Bài 5: Điền vào chỗ trống với những modal verb: must have been, can’t(couldn’t) have been, have sầu to/had lớn (be), didn’t have to lớn (be)

1. He knows a lot about flying plane. He …………….. a pilot when he was young.

2. John …………….. at the ngân hàng until 10, so he arrived here five sầu minutes ago.

3. We had enough foreign currency left at the kết thúc of the holiday, so I …………….. buy any more.

4. There …………….. an accident on South Street because the road is closed off.

5. You …………….. waiting long. After all, I’m only five minutes late.

6. Vera …………….. at the supermarket this morning. I didn’t see her there.

7. When she …………….. at the hospital? Early this morning.

8. Monica knew exactly what to lớn vì chưng. I …………….. tell her twice.

9. I left a message on your answer phone last night. You …………….. out.

Xem thêm: Cách Chuyển File Xlsx Sang Xls X To Xls, Convert Xlsx To Xls Online, Free

10. The fire alarm went & we …………….. out of the building in two minutes.


Chuyên mục: Công nghệ