Dạng đặc biệt của passive voice

Bị rượu cồn là 1 trong dạng bài xích tập trọng tâm trong các bài bác bình chọn tương tự như các kì thi. Bài viết hỗ trợ phần đông ngôi trường vừa lòng đặc biệt quan trọng của dạng bài bác tập tiêu cực, góp người học sáng tỏ và sử dụng thành thục hơn mảng ngữ pháp này.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A. LÝ THUYẾT

I. Khái niệm:

Trước lúc mày mò những cấu tạo thụ động quan trọng đặc biệt, chúng ta cùng mày mò một vài tư tưởng tương quan sau:

Tân ngữ thẳng (Direct Object) là tân ngữ Chịu ảnh hưởng tác động trực tiếp của hành động trong câu (hay là các tự chỉ người)Tân ngữ con gián tiếp (Indirect Object) là tân ngữ Chịu đựng ảnh hưởng tác động gián tiếp của hành động vào câu (thường là những trường đoản cú chỉ vật)Câu mệnh lệnh là câu được sử dụng đề sai khiến hoặc sai bảo đến ai đó, hay ktiết công ty ngữ.

Bạn đang xem: Dạng đặc biệt của passive voice

II. Các cấu tạo thụ động quánh biệt

Cấu trúc thụ động cùng với câu bao gồm nhị tân ngữ:

S + V + O(indirect) + O(direct)

-> S ( O(direct) ) + V(bị động) + O(indirect) + ( by S)

Ví dụ:

He gave me a book.

-> I was given a book (by him).

Lưu ý: Tân ngữ thẳng đang ngơi nghỉ dạng đại từ tân ngữ (Object pronoun) Lúc đưa lên thành nhà ngữ của câu tiêu cực bắt buộc biến đổi đại từ bỏ nhân xưng (Subject pronoun)

Cấu trúc gửi tân ngữ gián tiếp lên cai quản ngữ:

S + V + O(indirect) + O(direct)

-> O(indirect) + V(bị động) + giới từ + O (direct) + (by S).

Ví dụ:

He gave me a book.

-> A book was given to me (by him).

Bị động với câu mệnh lệnh:

Cấu trúc:

V + O !

-> S (O) + should/must + be + V-pII

Ví dụ:

Clean the floor!

-> The floor must be cleaned.

Bị đụng cùng với câu thực hiện công ty ngữ giả:

Cấu trúc:

It + be + adj + (for sb) + khổng lồ vị st-> It + be + adj + for st lớn be done

Ví dụ:

 It is easy to make this cake.

-> It is easy for this exercise to lớn be made.

Cấu trúc câu thụ động cùng với “make”, “let”, “have”, “get”

Make sb vị sth : bắt ai kia làm gì

-> Make sth done (by sb)

Ví dụ:

I made my son clean the floor.

-> I made the floor cleaned by my son.

Let sb vị sth: được cho phép, khiến cho ai đó có tác dụng gì

-> Let sth done (by sb)

Ví dụ:

My father let me cook the dinner yesterday.

-> My father let the dinner cooked by me yesterday.

Have sầu to lớn bởi sth : nên làm gì

-> Sth have lớn be done

Ví dụ:

My mother has lớn wash the clothes every day.

-> The clothes have sầu lớn be washed by my mother every day.

Have sb bởi sth : Nhờ ai đó làm cho gì

-> have sầu sth done (by sb)

Ví dụ:

I have the hairdresser cut my hair every month.

-> I have my hair cut by the hairdresser every month.

Get sb to vày sth: Nhờ ai đó làm cho gì

-> get sth done (by sb)

Ví dụ:

She got her father turn on the TV.

-> She got the TV turned on by her father.

III. Câu thụ động kép:

Cấu trúc: S1 + V1 + that + S2 + V + O

Ví dụ: They think that she works very hard.

Câu bị động knghiền sẽ được tạo thành nhị trường hợp:

Khi V1 ở thời hiện thời (Hiện tại 1-1, hiện tại tiếp diễn, Hiện tại trả thành)TH1: Mượn công ty ngữ mang "it": It is + V1-pII that + S2 + V + O

Ví dụ: It is thought that she works very hard.

TH2: Đảo S2 lên cai quản ngữ: 

- Nếu V2 phân tách sống thời hiện tại tại:S2 + is/am/are + V1-pII + khổng lồ + V2(nguim thể) + O Ví dụ: She is thought to lớn work very hard. - Nếu V2 Chia nghỉ ngơi quá khứ đối chọi hoặc hiện nay trả thành: S2 + is/am/are + V1-pII + lớn have sầu + V2-PII + O Ví dụ: She is thought to have sầu worked very hard last year.

Khi V1 phân chia làm việc các thời quá khứ (vượt khứ solo, quá khđọng tiếp diễn, thừa khứ trả thành).TH1: Mượn công ty ngữ đưa "it": It was + V1-pII + that + S2 + V + O Ví dụ: It was said that she was very kind.TH2: Đảo S2 lên cai quản ngữ: 

- Nếu V2 chia nghỉ ngơi thì vượt khứ đọng đơn: S2 + was/were + V1-pII + to + V2 (nguyên ổn thể) + O Ví dụ: She was said lớn be very kind. - Nếu V2 phân chia sống thì quá khứ đọng đơn: S2 + was/were + V1-pII + to + V2 (ngulặng thể) + O Ví dụ: She was said lớn have sầu been very kind.


các bài tập luyện 1: Viết lại câu áp dụng câu thụ động có 2 tân ngữ.

1. The waiter brings me this dish.

2. Our friends skết thúc these postcards to us.

Xem thêm: Next Những Câu Nói Hay Với Khách Hàng, Lời Chào Bán Hàng Ấn Tượng Và Hài Hước

3.Their grandmother told them this story when they visited her last week.

4.Tyên ordered this train ticket for his mother.

5.You didn’t show me the special cameras.

6.She showed her ticket khổng lồ the airline agent.

7.He lends his friover his new shoes.

8.She left her relatives five sầu million pounds.

9.The cửa hàng assistant handed these boxes to the customer.

10.The board awarded the first prize to lớn the reporter.


Bài tập 2: Viết lại câu sử dụng câu tiêu cực kép

1.They told me that you were the best architect in this city.

....................................................................................................................

2.She reported that the flowers were killed by frost.

....................................................................................................................

3.Some people inkhung me that the director is going to take a business trip lớn England.

....................................................................................................................

4.That officer announced that the meeting was delayed until next week.

....................................................................................................................

5.He discovered that this cốt tông was grown in Egypt.

....................................................................................................................

6.They promise that the performance will start on time.

....................................................................................................................

7.He recommends that we should stay at the city center.

....................................................................................................................

8.We believed that Alice would pass the driving test.

....................................................................................................................

9.The director notifies all the workers that they will have to lớn work extra hard this month.

....................................................................................................................

10.They have sầu persuaded me that they will go with me khổng lồ the stadium.

Xem thêm: Tổng Hợp Những Câu Nói Hay Về Sự Cô Đơn Một Mình, Status Cô Đơn

....................................................................................................................


Chuyên mục: Công nghệ