Đề Kiểm Tra 1 Tiết Anh Văn Lớp 6

qplay.vn xin giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6. Đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp quý thầy cô có thêm tư liệu giảng dạy và các bạn rèn luyện tốt trước khi bước vào kì kiểm tra và kì thi chính thức.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết anh văn lớp 6


Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng Anh lớp 6Đề kiểm tra 1 tiết môn Ngữ văn lớp 6Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý lớp 6

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6

I. Chọn câu trả lời đúng nhất (3 điểm).1. ______ is your name?A. WhoB. WhatC. WhereD. How2. That is ______ ruler.A. aB. anC. theD. I3. ______ ? Fine, thanks.A. How are youB. How old are youC. What"s your nameD. What is this4. There ______ five people in my family.A. isB. areC. am
D. do5. Is ______ your teacher? - Yes, it is.A. thereB. thoseC. theseD. this6. ______ people are there in your family?A. How manyB. WhatC. HowD. When7. How old is he? - He"s ______.A. fifthB. secondC. firstD. fifteen8. What ______ he ______? - He"s an engineer.A. does - doB. do - doesC. do - doD. does - does9. Hoa brushes ______ teeth every morning.A. hisB. herC. myD. your10. Where do you live? ______.A. I live in HanoiB. I"m at schoolC. I"m twelve years oldD. I"m fine. Thanks11. Tìm từ có cách phát âm khác ở phần gạch chân:A. couchesB. benchesC. housesD. tomatoes12. ______ ? - It"s an eraser.A. What"s your name?B. Who is that?C. What"s that?D. Where is that?13. Tìm từ khác loại:A. teacherB. classmateC. studentD. board14. How many ______ are there in your class? - There are 35.A. benchiesB. benchC. benchesD. benchs15. How old is your mother? ______ .A. He"s forty years old
B. She"s fortyC. She"s forty year oldD. A & C are correctII. Cho dạng đúng của động từ "to be" (1 điểm).

Xem thêm: Những Câu Nói Hay Về Giác Quan Thứ 6, Lời Giải Mới Cho Bí Ẩn Về Giác Quan Thứ 6

1. She ___________________ a teacher.2. We___________________ doctors.3. Hoang and Thuy ___________________ students.4. I ___________________ Chi.III. Nối một câu ở A và một câu trả lời ở B (2 điểm). A1. Hello. Is your name Phong?.2. How are you?3. How old are you?4. Where do you live?5. What do you do? Ba. I"m sixteen years old.b. On Nguyen Trai street.c. I am a studentd. Yes. My name is Phong.e. That"s right, I am.f. I"m fine. Thank you. How about you?
IV. Đọc đoạn văn dưới đây và trả lời các câu hỏi (2 điểm).My name is Tâm. I"m a teacher. I live in a city. I get up at five every day. I go to school at a quarter to seven. The school is not near my house. It"s very beautiful. There"s a lake near the school. There are trees and flowers in the school. In front of the school, there is a river. Behind the school, there are flowers. Behind the flowers, there are tall trees. The police station is next to the school.1. What does Tâm do?2. Where does she live?3. Is the school near her house?
4. Is there a river or a lake near the school?5. What is in front of the school?V. Sắp xếp trật tự từ trong các câu sau để tạo thành câu hoàn chỉnh (2 điểm)1. do/ what/ she/ does/ ?2. school/ I/ and/ this/ my/ student/ am/ a/ is3. eraser/ that/ is/ your/ ?4. Mai"s class/ students/ are/ twenty/ in/ there5. book/ where/ my/ is?