Đề Kiểm Tra 1 Tiết Anh Văn Lớp 6

qplay.vn xin giới thiệu mang lại quý thầy cô với chúng ta Đề kiểm soát 1 huyết môn Tiếng Anh lớp 6. Đây sẽ là mối cung cấp tài liệu bổ ích góp quý thầy cô bao gồm thêm tứ liệu huấn luyện và đào tạo với chúng ta tập luyện tốt trước lúc phi vào kì soát sổ cùng kì thi bằng lòng.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết anh văn lớp 6


Đề đánh giá 1 tiết môn tiếng Anh lớp 6Đề khám nghiệm 1 máu môn Ngữ vnạp năng lượng lớp 6Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý lớp 6

Đề khám nghiệm 1 máu môn Tiếng Anh lớp 6

I. Chọn câu trả lời đúng duy nhất (3 điểm).1. ______ is your name?A. WhoB. WhatC. WhereD. How2. That is ______ ruler.A. aB. anC. theD. I3. ______ ? Fine, thanks.A. How are youB. How old are youC. What"s your nameD. What is this4. There ______ five people in my family.A. isB. areC. am
D. do5. Is ______ your teacher? - Yes, it is.A. thereB. thoseC. theseD. this6. ______ people are there in your family?A. How manyB. WhatC. HowD. When7. How old is he? - He"s ______.A. fifthB. secondC. firstD. fifteen8. What ______ he ______? - He"s an engineer.A. does - doB. vày - doesC. vì - doD. does - does9. Hoa brushes ______ teeth every morning.A. hisB. herC. myD. your10. Where bởi vì you live? ______.A. I live sầu in HanoiB. I"m at schoolC. I"m twelve sầu years oldD. I"m fine. Thanks11. Tìm từ bỏ gồm biện pháp phát âm không giống tại vị trí gạch chân:A. couchesB. benchesC. housesD. tomatoes12. ______ ? - It"s an eraser.A. What"s your name?B. Who is that?C. What"s that?D. Where is that?13. Tìm trường đoản cú khác loại:A. teacherB. classmateC. studentD. board14. How many ______ are there in your class? - There are 35.A. benchiesB. benchC. benchesD. benchs15. How old is your mother? ______ .A. He"s forty years old
B. She"s fortyC. She"s forty year oldD. A & C are correctII. Cho dạng đúng của cồn tự "lớn be" (1 điểm).

Xem thêm: Những Câu Nói Hay Về Giác Quan Thứ 6, Lời Giải Mới Cho Bí Ẩn Về Giác Quan Thứ 6

1. She ___________________ a teacher.2. We___________________ doctors.3. Hoang và Thuy ___________________ students.4. I ___________________ Chi.III. Nối một câu làm việc A với một câu trả lời ngơi nghỉ B (2 điểm). A1. Hello. Is your name Phong?.2. How are you?3. How old are you?4. Where do you live?5. What vị you do? Ba. I"m sixteen years old.b. On Nguyen Trai street.c. I am a studentd. Yes. My name is Phong.e. That"s right, I am.f. I"m fine. Thank you. How about you?
IV. Đọc đoạn vnạp năng lượng sau đây và vấn đáp các thắc mắc (2 điểm).My name is Tâm. I"m a teacher. I live sầu in a đô thị. I get up at five every day. I go to school at a quarter lớn seven. The school is not near my house. It"s very beautiful. There"s a lake near the school. There are trees và flowers in the school. In front of the school, there is a river. Behind the school, there are flowers. Behind the flowers, there are tall trees. The police station is next khổng lồ the school.1. What does Tâm do?2. Where does she live?3. Is the school near her house?
4. Is there a river or a lake near the school?5. What is in front of the school?V. Sắp xếp lẻ loi trường đoản cú từ bỏ trong những câu sau nhằm tạo thành câu hoàn hảo (2 điểm)1. do/ what/ she/ does/ ?2. school/ I/ and/ this/ my/ student/ am/ a/ is3. eraser/ that/ is/ your/ ?4. Mai"s class/ students/ are/ twenty/ in/ there5. book/ where/ my/ is?