đề kiểm tra học kì 1 tiếng anh lớp 3

Đề thi cuối kì 1 môn giờ Anh lớp 3 có đáp án được biên tập bám sát văn bản bài học kinh nghiệm Tiếng Anh Unit 1 - 10 lớp 3 lịch trình new của bộ GD&ĐT giúp những em học viên lớp 3 củng nuốm kỹ năng Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trung tâm học kì 1 lớp 3 năm 2020 - 2021 công dụng. qplay.vn hi vọng rằng phía trên đã là nguồn tài liệu ôn tập giờ Anh kết quả giành riêng cho các em học viên. Mời thầy cô, quý phú huynh cùng các em học viên xem thêm, download tài liệu.

Bạn đang xem: đề kiểm tra học kì 1 tiếng anh lớp 3


5 Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn giờ Anh có đáp án


Sở 5 đề kiểm tra unique cuối kì 1 môn Tiếng Anh 3 bao gồm đáp án tiếp sau đây phía bên trong cỗ đề thi học kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 vì chưng qplay.vn xem tư vấn cùng đăng thiết lập. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 3 khác nhau góp học sinh lớp 3 ôn tập kỹ năng sẽ học tập công dụng và đạt điểm trên cao vào kì thi học tập kì 1 tiếp đây.

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 3 gồm giải đáp - Đề số 1

I. Chọn từ không giống nhiều loại.

1. One Book Eraser Map
2. Circle Star Wastebasket Diamond
3. Yellow Purple Ruler Orange
4. Desk Chair Globe Red
5. Crayon Board Fine Poster
6. Fine Green Great Ok

II. Chọn câu vấn đáp đúng trong ngoặc, kế tiếp viết vào nơi trống.

1. Is it a yellow pencil? Yes, it ____________. (is / isn’t)

2. _________ your h& down. (Raise/ Put)

3. _________ your desk. (Touch/ Close)

4. ________ up your pencil. (Put/ Pick)

5. Hello! _________ name is John. (I / My)

III. Sắp xếp những từ bỏ sau đây thành câu trả chỉnh

1. is/ this/ what/ ?

…………………...................................…

2. cat/ it/ a/ is.

…………………………………………..

3. a/ bag/ is/ this/ ?

…………………………………………

4. Yes,/ is/ it.

…………………………………………..

5. name/ your/ what/ is/ ?

……………………………………………..

6. is/ name/ Thuy/ my.

……………………………………………..

7. book/ a/ this/ is.

…………………………………………….

8. is/ an/ eraser/ this/ ?

_ No,/ isn’t/ it. It/ a/ is/ ruler.

…………………………………………

Đáp án Đề thi giờ đồng hồ Anh học kì lớp 3 năm 2020

I. 1. One; 2. Wastebasket; 3. Ruler; 4. Red; 5. Fine; 6. Green;

II.1. Is; 2. Put; 3. Touch; 4. Pick; 5. My

III.1. What is this?

2. It is a cat.

3. Is this a bag?

4. Yes, it is.

5. What is your name?

6. My name is Thuy.

7. This is a book.

8. Is this an eraser?

- No, it isn’t. It is a ruler

Đề bình chọn giờ Anh lớp 3 học tập kì 1 gồm đáp án - Đề số 2

I. Find the odd one out.

1. A. how B. what C. Peter
2. A. my B. name C. your
3. A. Linda B. meet C. Tony
4. A. am B. is C. spell
5. A. how B. hello C. hi

II. Reorder the words lớn make correct sentences.

1. my/ is/ name/ Nam./

2. your/ what/ name/ is/ ?/

3. later/ you/ Bye./ see/.

4. you/ are/ how/ ?/

5. am/ I / fine/ you/ thank/,/./

6. do/ how/ spell/ name/ your/ ?/

7. O-/ P-/ H-/ N-/ G-/.

8. am/ I / in/ 3D/ class/./

III. Match the sentence In column A with the correct response in column B.

A

B

1. What’s your name?

A. Bye. See you later.

2. How are you?

B. My name is Nga.

3. Goodbye.

C. I’m fine, thank you.

4. Hello, I am Lindomain authority.

D. Nice lớn meet you, too.

5. Nice lớn meet you.

E. Hi. I’m Quan.

6. How vì chưng you spell Tony?

F. T-O-N-Y

Your answer:

 

1. _________ 2. _________ 3. _________

4. _________ 5. _________ 6. _________

Đáp án Đề bình chọn giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì một năm 20trăng tròn

I. 1. Peter; 2. name; 3. meet; 4. spell; 5. how

II. 1. My name is Nam.

2. What is your name?

3. Bye, See you later.

4. How are you?

5. I am fine. Thank you.

6. How bởi vì you spell your name?

7. P-H-O-N-G

8. I am in class 3 chiều.

Xem thêm: Fake Ip, Phần Mềm Ẩn Ip Tốt Nhất Hiện Nay, Những Phần Mềm Fake Ip Miễn Phí Tốt Nhất Hiện Nay

III. 1. B; 2. C; 3. A; 4. E; 5. D; 6. F;

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 kì 1 có giải đáp - Đề số 3

I. Reorder the letters to lớn have sầu the correct word then rewrite it.

WRONG WORD

CORRECT WORD

1. HLOSCO

 

2. RIBAYRL

 

3. AEMN

 

4. PELSL

 

5. THWA

 

6. ASSCL

 

7. AETK

 

8. ODG

 

II. Put the words in the correct order to lớn make correct sentence.

1. is/ my/ This/ frikết thúc./ new/


2. are/ How/ Linda?/ you,/

3. is/ my/ This/ Miss Hien./ teacher,/

4. spell/ do/ name?/ you/ How/ your/

III. Complete the sentence.

1. Is your school new? – _________ , it is.

2. Is your classroom large? - No, _________.

3. This _________ my school.

4. The thể hình _________ old.

Đáp án Đề thi giờ Anh lớp 3 kì 1 năm 2020

I. 1. School; 2. Library; 3. name; 4. spell; 5. what; 6. class; 7. take; 8. dog;

II. 1. This is my new friover.

2. How are you, Linda?

3. This is my teacher, Miss Hien.

4. How bởi you spell your name?

III. 1. Yes; 2. it isn’t/ it is not.; 3. is ;4. is

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 tất cả giải đáp - Đề số 4

I. Khoanh tròn trường đoản cú khác cùng với ba trường đoản cú còn lại

1. One Book Eraser Map

2. Circle Star Wastebasket Diamond

3. Yellow Purple Ruler Orange

4. Desk Chair Globe Red

5. Crayon Board Fine Poster

6. Fine Green Great Ok

Key: 1. One 2. Wastebasket 3. ruler 4. red 5. fine 6. green

II. Gạch chân những nơi sai rồi sửa lại

1. How is you? I’m fine

__________________________

2. What is you name?

____________________

3. It is an pencil

_______________________

4. How are your?

________________________

5. What are this?

________________________

Key: 1. is thành are

2. You thành yourAn thành a

3. Your thành you

4. Are thành is

III. Viết câu bằng giờ đồng hồ anh

1. Quý khách hàng thương hiệu là gì?:

2. Tôi thương hiệu là Nam:

3. quý khách hàng có khỏe khoắn không?:

4. Nó là mẫu cây viết chì:

5. Đây có phải là cục tẩy không?:

6. Đúng rồi:

7. Sai rồi. Nó là cái thước:

8. Đây là trái địa cầu:

9. Đây gồm phải cái ghế không?:

10. Ngồi xuống:

Key: 1. What is your name?

2. My name is Nam

3. Are you ok?

4. It is a pencil.

5. Is it an eraser?

6. Yes, it is.

7. No, it isn’t. It is a ruler.

8. This is a globe.

9. Is this a chair?

10. Sit down!

IV. Hoàn thành đoạn đối thoại sau

You - How - fine - thanks - Hi

A: Hello, Hanh. (1) ………………are you?

B: (2) .…………, Huong.

A: I’m (3).…………, thanks.

B: How are (4) ………………?

A: I’m fine, (5) ………………

Key: 1. How 2. Hi 3. fine 4. you 5. thanks

V. Gạch quăng quật một vần âm làm sao cho thành từ bỏ có nghĩa

1. Penecil 2. Bokok 3. wehat 4. poester 5. chaair

6. ruiler 7. mape 8. mareker 9. deask 10. baug

11. creayon 12. boarbởi vì 13. eraseor 14. khello 15. thable

16. peno 17. wastesbasket 18. noame 19. galobe trăng tròn. yoeu

Key: 1. Pencil 2. book 3. what 4. poster 5. chair

6.Ruler 7. maps 8. marker 9. desk 10. bag

11.crayon 12. board 13. eraser 14. hello 15. table

16.pen 17. wastebasket 18. name 19. globe đôi mươi. you


VI. Trả lời câu hỏi sau dựa vào trường đoản cú gợi nhắc vào ngoặc

1. What’s your name? (Long)

………………………………………………………………

2. What’s this? ( a bag)

………………………………………………………………

3. Is this a book? (yes)

……………………………………………………………..

4. Is this a pencil? (No)

…………………………………………………………….

Key: 1. My name is Long.

2. This is a bag.

3. Yes, this is.

4. No, this isn’t.

Đề tiếng Anh lớp 3 học kì 1 gồm câu trả lời - Đề số 5

Question 1: Chọn và khoanh tròn trường đoản cú khác nhiều loại với hầu như từ bỏ còn lại

1. you father sister
2. old nice three
3. its she he
4. how who too

Question 2: Em hãy điền a hoặc an

1. This is…………….. book.

2. Is this …………….chair?

- No, it isn’t. It is ……….desk.

3. Is this …………eraser?

- Yes, it is.

Question 3: Sắp xếp lại các từ nhằm chế tạo ra thành câu đúng

1. name / is / Linc / My /. /

………………………………………………………………………………………….

2. your / please / book / Cthua kém / , /

…………………………………………………………………………………………

3. in / May / out / I / ? /

…………………………………………………………………………………………

4. This / school / my / is / . /

…………………………………………………………………………………………

Question 4: Nối những thắc mắc nghỉ ngơi cột A cùng với những câu vấn đáp làm việc cột B.

A

B

1. What’s your name?

a. I’m fine, thank you.

2. May I go out?

b. My name’s Hue.

3. How are you?

c. Nice to meet you, too

4. Nice to lớn meet you

d. Sure

ĐÁP ÁN

Question 1: Chọn với khoanh tròn trường đoản cú không giống các loại với gần như từ còn lại

1 - you; 2 - three; 3 - its; 4 - too

Question 2: Em hãy điền a hoặc an

1 - a; 2 - a - a; 3 - a

Question 3: Sắp xếp lại những trường đoản cú nhằm tạo nên thành câu đúng

1 - My name is Linh.

2 - Cthua thảm your book, please.

3 - May I go out?

4 - This is my school.

Question 4: Nối các câu hỏi sinh hoạt cột A cùng với các câu vấn đáp sinh hoạt cột B.

Xem thêm: Cách Tải Và Cài Đặt Đột Kích Phiên Bản Mới Từ Vtc Online Đơn Giản

1 - b; 2 - d; 3 - a; 4 - c

Trên đó là toàn cục câu chữ của cục 3 đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 lịch trình bắt đầu. Mời độc giả tìm hiểu thêm các tư liệu Tiếng Anh khác ví như nhằm học tốt Tiếng Anh lớp 3, bài tập Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit, đề thi học tập kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 mới cập nhật bên trên qplay.vn.

Sau số đông tiếng tiếp thu kiến thức mệt mỏi, chắc rằng những bạn sẽ tương đối căng thẳng. Hiện giờ, chớ thay ôn vượt mà lại tác động tới lòng tin cùng sức khỏe bản thân. Hãy giành riêng cho bản thân 1 chút ít thời gian để giải trí và đem lại niềm tin chúng ta nhé. Chỉ 10 phút ít với hầu như bài xích trắc nghiệm EQ, trắc nghiệm IQ vui dưới đây của Shop chúng tôi, những bạn sẽ đạt được sự thoải mái duy nhất, sẵn sàng đến bài học sắp tới:


Chuyên mục: Công nghệ