đề kiểm tra tiếng anh lớp 6

Trong bài viết này, qplay.vn xin ra mắt Đề đánh giá 1 tiết lớp 6 môn giờ Anh lịch trình mới ngôi trường THCS Nguyễn Văn uống Tư, Bến Tre năm học 2019 - 20đôi mươi với nhiều dạng bài tập giỏi và hữu ích. Tài liệu này bao gồm đề thi với câu trả lời ví dụ. Sau phía trên mời các em cùng thử sức nhé! qplay.vn hi vọng rằng trên đây đã là nguồn tài liệu ôn tập giờ Anh hiệu quả dành cho những em học viên lớp 6.


Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 lần 1 môn giờ Anh

A. LISTENING (2MS)

Listen & write down the words you hear:

1. play _______________________

_______________________

2. do__________________

__________________

3. have_______________________________

_______________________________

4. study______________________

_____________________


B. LEXICO-GRAMMAR (2MS)

I. Choose the best answer: (1ms)

1. Find the word which has a different sound in the part underlined.

Bạn đang xem: đề kiểm tra tiếng anh lớp 6

A. ears

B. eyes

C. arms

D. lips

2. My friends always vì their homework. They"re...............

A. lazy

B. curious

C. hardworking

D. talkative

3. "What would you like to lớn drink now?"-" ..............."

A. No, thank you

B. Yes, please

C. I like lớn vì chưng nothing

D. Orange juice, please

4. They are ............... because they vì chưng morning exercises every day.

A. fine

B. well

C. healthy

D. healthful

5. Hung often...............his bike to visit his hometown.

A. drives

B. flies

C. rides

D. goes

6. "What are you doing this afternoon?" – "I don"t know, but I"d lượt thích khổng lồ.....swimming."


A. have sầu

B. bởi vì

C. play

D. go

7. Where is the cat? It"s ........the table và the bookshelf.

A. on

B. behind

C. between

D. under

8. It"s cold. The students...............warm clothes.

A. wear

B. wears

C. wearing

D. are wearing

II. Give sầu the right size of the verbs in brackets: (1m)

1. Where"s Tuan? He (do).....................................juvì chưng in Room 2A now.

2. Mai (take)......................... ..............................a thử nghiệm next Monday.

3. I usually (skip)................................ropes with my classmates at break time.

4. They (not go)......................................to school on Sundays.

C. READING (2MS)

I. Fill in each blank with one suitable from the box lớn complete the passage: (1,0m)

tidying - untidy – bag – on - are – near

Trung"s bedroom is big but messy. There (1)....................clothes on the floor. There is a big desk (2).....................the window và there are dirty bowls & chopsticks (3) .......................it. He usually puts his school (4) .....................under the desk. His bed is next lớn the desk and it is also (5)......................... There is a cap, some CDs and some books on the bed. Trung"s mum is not happy with this, & now Trung is tidying up his room.


II. Read the text and write True (T) or False (F): (1,0m)

Hi. I am Lan. I would lượt thích to lớn tell you about my new school. It is in a quiet place not far from the city center. It has three buildings & a large yard. This year there are 26 classes with more than 1.000 students in my school. Most students are hard-working and serious. The school has about 40 teachers. They are all helpful và friendly. My school has different clubs: Dance, English, Arts, Football & Basketball. I like English, so I joined the English club. I love sầu my school because it is a good school.

Sentences T/F
1. Lan"s new school is in a noisy place near the đô thị center.
2. Lan"s school has three buildings & twenty classes.

Xem thêm: Tải Wifi Chìa Khóa Vạn Năng Cho Android, Wifi Chìa Khóa Vạn Năng

3. The teachers are helpful & friendly
4. There are five clubs in Lan"s new school.
5. Lan doesn"t lượt thích English.

D. WRITING (2MS)

I. Complete the sentences using the words và the given pictures: (1m)

II. Rearrange the words to lớn make a meaningful sentence: (1m)

1. can/ turn on/ the/ please/ lights/ you/ ?

..............................................................................................................


2. sure/ yes/.

..............................................................................................................

3. you/ would/ have/ a picnic/ to/ like/ next Sunday/ ?

..............................................................................................................

4. sorry/ oh/ can"t / we/.

..............................................................................................................

------------------------------------- The end -------------------------------------

Đáp án đề kiểm soát 1 tiết lớp 6 môn Anh

A. LISTENING (2MS)

Listen & write down the words you hear:

Part A: (2, điểm) - Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

* Tape transcript: (new Tieng Anh 6 - Unit 1: Looking backk – Activity 3 , Traông xã 11)

A.

Play: sport,badminton, music. Do: morning exercise, homework

Have: English lessons, a new book Study: new words, geography

B. LEXICO-GRAMMAR (2MS)

Mỗi câu đúng được 0,125 điểm

I. 1- D 2- C 3- D 4- C

5- C 6- D 7- C 8- D

Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

II. 1. is doing 2. will take 3. skip 4. don"t go

C. READING (2MS)

Mỗi câu đúng được 0,2 điểm

I. 1. are 2. near 3. on 4. bag 5. untidy

II. 1. F 2. F 3. T 4. T 5. F

D. WRITING (2MS)

I. Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

1. Between/ cat

2. Calculator/ compass

II. Rearrange the words lớn have meaningful sentences.

Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

1. Can you turn on the lights, please?

2. Yes sure.

3. Would you like to lớn have a picnic next Sunday?

4. Oh sorry. We can"t.

Xem thêm: Cách Chèn Logo Vào Ảnh Hàng Loạt Online Cực Đơn Giản, Cách Chèn Logo Vào Ảnh Online

Trên đấy là Đề soát sổ 45 phút môn giờ Anh 6 new kèm đáp án. Mời độc giả tìm hiểu thêm nhiều tư liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau nhỏng Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học tập kì 1 lớp 6, Đề thi học tập kì 2 lớp 6,.... được cập nhật thường xuyên bên trên qplay.vn.


Chuyên mục: Công nghệ