đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng anh lớp 7 lần 2 năm học 2019

Mời các bạn thuộc tham khảo Đề soát sổ 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 7 tất cả 2 đề giúp chúng ta tài giỏi liệu quality ôn tập và rèn luyện khả năng Tiếng Anh. Các bài xích tập vào lịch trình Tiếng Anh THCS sẽ giúp đỡ các bạn thực hành rèn luyện ngữ pháp giỏi. Chúc các bạn học tập và làm bài xích bình chọn đạt điểm trên cao.

Bạn đang xem: đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng anh lớp 7 lần 2 năm học 2019


Đề kiểm tra 1 tiết môn giờ Anh lớp 7 số 1

I. Choose the best answer (3 pts)

1. How far is it.............. your house............ school?

a. at/ to

b. and/ to

c. from/ to

2. This is......... new classmate


a. we

b. our

c. us

3............... is your family name, Hoa?

a. who

b. what

c. whomb

4. She lives................ her aunt and uncle

a. with

b. at

c. and

5. Who is the girl................ to Mrs Lien?

a. Talks

b. talking

c. talk

6. Where....... she from?

a. Does

b. is

c. will

7. What"s your.............. of birth?

a. Day

b. daily

c. date

8................ you be free next Sunday morning?

a. will

b. are

c. will be

9. What....... lovely living room!

a. an

b. the

c. a

10. What.......... awful day!

a. the

b. an

c. a

11. This building is........... than that one

a. bigger

b. big

c. biggest

12. He................... khổng lồ the post office tomorrow.

a. will go

b. go

c. goes

II. Supply the correct tense for the verbs in brackets (1. 5pts)

13. I (walk)........................ to lớn school every day.

14. He (live)....................... in the countryside.

15. (Be).................... there a telephone on the table?

16. Lan and Nga (be).................... in classs 7A.


17. They (meet).................................. us tomorrow.

18. Does she (work)...................... in a hospital?

III. Make sentences from the words or the phrases provided (2 pts)

19. your/ is/ number/ what/telephone?

.................................................................

trăng tròn. speak/ can/?/ I/ Van/ to/ please.

..............................................................

21. you/ free/ morning/ be/ will/ tomorrow?

.....................................................................

22. what/ expensive/ an/ dress!

...........................................

IV. Read the passage then kiểm tra true or false sentence (2 pts)

Lan is 12 years old now. she will be 13 on her next birthday, May 25th. She will have sầu a tiệc ngọt for her birthday. She will invite some of her friends. She lives at 24 Ly Thuong Kiet Street. The buổi tiệc nhỏ will be at her home. It will start at five sầu o"clock in the evening and finish at nine.

23. Lan is 13 now

24. She will be 12 on her next birthday

25. The tiệc nhỏ will be at her school

26. She will not invite any friends

27. The tiệc nhỏ will start at five sầu in the evening

28. It will finish at nine

V. Listen và fill in the missing words (1. 5pts)


Hoa is (29)............ student in class 7C. She is from Quang Tri and her family still lives (30)................. She lives with her aunt in Hue. Hoa (31)................ lots of friends in Quang Tri. But she doesn"t have any friends in Hue. many things are different. Her new school is (32)................ than her old school. Her new school is (33).............. beautiful (34)............ her old school.

Đáp án Đề kiểm soát 1 ngày tiết môn tiếng Anh lớp 7 số 1

I. Choose the best answer (3 pts)

1. c 2. b 3. b 4. a 5. b 6. b

7. c 8. a 9. c 10. b 11. a 12. a

II. Supply the correct tense for the verbs in brackets (1. 5pts)

13. walk 14. lives 15. Is 16. are 17. will meet 18. work

III. Make sentences from the words or the phrases provided (2 pts)

19. What is your telephone number?

đôi mươi. Can I speak to Van, please?

21. Will you be miễn phí tomorrow morning?

22. What an expensive sầu dress.

IV. Read the passage then check true or false sentence (2 pts)

23. Lan is 13 now F
24. She will be 12 on her next birthday F
25. The buổi tiệc nhỏ will be at her school F
26. She will not invite any friends F
27. The tiệc nhỏ will start at five sầu in the evening T
28. It will finish at nine T

Đề đánh giá 1 huyết môn giờ Anh lớp 7 số 2

Câu 1. Em hãy mang lại dạng đúng của cồn trường đoản cú trong ngoặc ngơi nghỉ từng câu sau. (20đ)

1. Mr Tkhô cứng...................... (be) a doctor. He.................. (work) in a hospital in the thành phố center. Every day he.....................(catch) the bus khổng lồ work.


2. What your sister....................... (do) now?

- She.................. (cook) dinner in the kitchen.

3. We.................. (not go) camping next week. We........................(visit) the museum.

4. Miss Van is a journacác mục. She (not write) for Lao Dong Newspaper.

She................. (write) for Nhan Dan Newspaper.

5. I"d like.................. (join) your club.

Câu 2. Em hãy chọn 1 trường đoản cú mà phần gạch men chân có biện pháp phạt âm khác đối với đầy đủ tự còn lại. (10đ)

Ví dụ: a. name b. happy c. late d. date

Trả lời: b. happy

1. a. great b. beautiful c. Teacher d. means

2. a. wet b. better c. rest d. pretty

3. a. horrible b. hour c. house d. here

4. a. các buổi party b. lovely c. sky d. empty

5. a. stove b. moment c. sometime d. close

Câu 3. Em hãy điền một trường đoản cú phù hợp vào từng chỗ trống trong đoạn vnạp năng lượng sau. (20đ)

California is the................... (1) famous state the USA. It isn"t............... (2) biggest state; that Alaska. But it.................... (3) the largest population and it"s certainly the most important state................... (4) the US economy. It"s richer................. (5) most countries in the world. The coast has........................ (6) of the best climates in the USA;....................... (7) is warmer & dryer than most places. Some people would also....................... (8) it"s the most beautiful! But California has some............................ (9); Losangeles has one of the worst crime rates.................... (10) any US đô thị.

Câu 4. Em hãy đăt câu hỏi phần gạch men chân sinh sống mỗi câu sau. (10đ)

1. The các buổi party wil start at seven o"clock in the morning.

..................................................................

Xem thêm: Phần Mềm Dự Toán G8 Full Crack 2016 Mới Nhất, Phần Mềm Dự Toán G8 Full Crack 2015 2016 Mới Nhất

2. I"m talking khổng lồ Mrs. Nga.

.....................................................................

3. It"s five sầu kilometers from our house to the mountain.

......................................................................

4. Her family name is Tran.

...........................................................................


5. They live at 83 Son Tay Street.

.............................................................................

Câu 5. Em hãy đến đúng dạng của tính từ bỏ so sánh vào ngoặc.(20đ)

1. Minh is.......................... student in our class. (good)

2. July is.......................... than August. (hot)

3. What"s.......................... day in your life? (happy)

4. These bags are....................... than those ones. (expensive)

5. That is............................ armchair I have. (comfortable)

6. Is Vietnam giới.......................... than Bristain? (large)

7. Living in the thành phố is.................... than living in the countryside. (noisy)

8. What..................... moustain in Viet Nam? (high)

9. That move is..................... tan this one. (boring)

10. Who is...................... Teacher in your school? (young)

Câu 6. Em hãy viết lại từng câu sau ban đầu bằng tự gợi nhắc làm sao cho nghĩa câu không đổi. (20đ)

Ví dụ: 0. My house is bigger than your house.

Your house is smaller than my house.

1. The blaông xã car is cheaper than the red oto.

The red car.............................................................................

2. There is a sink, a tud và a shower in the bathroom.

The bathroom..........................................................................

3. No one in the group is taller than Trung.

Trung..................................................................................

4. Do you have sầu a better refrigerator than this?

Is this...................................................................................

5. My house is the oldest house on the street.

No house...............................................................................

The kết thúc -

bởi thế, qplay.vn sẽ ra mắt cho tới các bạn Đề bình chọn 1 máu môn Tiếng Anh lớp 7 - Số 1. Mời các bạn đọc thêm các tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 7 được update liên tiếp bên trên qplay.vn như: Giải bài bác tập Tiếng Anh 7, Đề thi học tập kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7,các bài tập luyện trắc nghiệm giờ Anh lớp 7 trực con đường, ...

Xem thêm: Download Tải Game Đế Chế Aoe 1 Việt Hoá, Tải Game Đế Chế Xanh


Để tiện thể hội đàm, chia sẻ kinh nghiệm tay nghề về đào tạo và giảng dạy với học tập các môn học lớp 7, qplay.vn mời các thầy giáo viên, những bậc prúc huynh cùng chúng ta học sinh truy vấn team riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất muốn cảm nhận sự ủng hộ của những thầy cô với chúng ta.


Chuyên mục: Công nghệ