Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 8 Học Kì 2

Cập nhật bằng lòng Đề thi Tiếng Anh lớp 8 học kì hai năm 2021 - Đề số 3 từ hệ thống đề thi, đề chất vấn của trường trên cả nước. Hỗ trợ các em lớp 8 ôn luyện giải đề công dụng. Có tệp tin thiết lập về PDF miễn giá thành.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra tiếng anh lớp 8 học kì 2


Chuẩn bị mang lại kì thi học kì 2 sắp tới đây, công ty chúng tôi xin giới thiệu cho những em cỗ đề thi học kì 2 lớp 8 môn Tiếng Anh năm 2021 - Đề số 3 tất cả giải mã cụ thể. Nội dung bgiết hại theo chương trình học tập trong bên trường. Giúp các bạn học sinh ôn tập với luyện tập làm cho quen với tương đối nhiều dạng đề, đồng thời cũng chuẩn bị giỏi mang lại kì thi tới đây của chính mình. Mời các bạn tham khảo bài viết tiếp sau đây.

Đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 8 năm 2021 - Đề số 3

A. Phonetics

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from others.

1. A. slope B. bother

C. volcano D. pottery

2. A. separate B. shelter

C. rescue D. require

Choose the word which has the MAIN STRESS different from others.

3. A. bulletin B. computer

C. requirement D. departure

4. A. install B. message

C. fiber D. sample

B. Vocabulary & Grammar 

Choose the best answer A, B, C, or D khổng lồ complete the following sentences.

1. The weather .................. nice yesterday.

A. is B. was

C. will be D. has been

2. It's difficult ................ your direction.

A. khổng lồ follow B. following

C. lớn following D. followed

3. Would you mind .............. in the front of the Taxi, Mark?

A. sit B. khổng lồ sit

C. sitting D. siting

4. The boy ................. over there is my brother.

A. st& B. stood

C. standing D. being stood

5. I was cooking for dinner ...........................................

A. Then the phone rang B. then the phone was ringing

C. When the phone rang D. when the phone was ringing.

6. The leader said that ................... to lớn award the prize khổng lồ you.

A. He is pleasing B. he was pleasing

C. he is pleased D. he was pleased

7. At Christmas, people often ...................... their house.

A. are decorated B. were decorated

C. decorating D. decorate

8. He asked me ..................................

A. Where I lượt thích coffee or not B. Whether I liked coffee

C. What I liked coffee D. Which I liked coffee

9. What's was wrong with your printer?

A. It didn't work B. It doesn't work.

C. It hasn't work D. It won't work.

10. The Statue of Liberty was ................. to lớn the USA by the French.

A. constructed B. designed

C. completed D. presented

11.

Xem thêm: Cách Xóa Người Trong Ảnh Bằng Photoshop Online, Xóa Đối Tượng Trong Photoshop Online Dễ Nhất #12

He had his father..................... his bicycle yesterday.

A. fixed B. fixing

C. to lớn fix D. fix

12. She asked me ............... a driving license

A. if I have sầu B. whether I have

C. if I had D. whether I have sầu had

C. Reading 

Complete the passage with the suitable words in the box


Christmas is the biggest ................(1) of the year in the most of Britain. Celebrations start on 24 December, Christmas eve, ................(2) there have sầu been several weeks of ..................(3) beforehvà. The Christmas trees, presents, food, drinks và decorations have been ...............(4). Christmas cards have already been sent khổng lồ friends &................(5). About a week before Christmas, people usually.............(6) up their decorations và an angel on the .................(7) of the Christmas tree. Family presents .............(8) usually put under the tree.

Your answer:


Read the following passage & answer the questions

Viet is a student & he lives in a bed-sit in a suburb of Hanoi. It’s a part of an old house. He has one room & a kitchen & nội dung a bathroom with three other people. In his room, there is a bed on the left-h& side. There is an armchair beside the bed. The desk is opposite the bed và there is a closet on the right side of the room. Above the desk, there is a bookshelf và above sầu the bed, there is a clochồng. He has a TV và a hi-fi, too. In the kitchen, there is a cooker on the right-h& side. The sink is near the cooker. There’s a small table và two chairs in the center. The kitchen is small, but it’s ok. Viet like his room very much.

1. Where does Viet live?

....................................................................................................

2. How many people nói qua the bathroom with Viet?

....................................................................................................

3. What is there on the right side of the room?

....................................................................................................

4. Where is the cooker?

....................................................................................................

D. Writing

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first

1. To go swimming is interesting

It's ..............................................................................................................

2. I kicked the ball into the goal yesterday.

The ball ......................................................................................................

Đề thi Anh lớp 8 học kì 2 năm 2021 - Đề số 3

Đáp án đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 8 - Đề số 3

A. Phonetics 

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from others.

1. A 2. D 3. A 4. A

B. Vocabulary & Grammar 

1. B 2. A 3. C 4. C 5. C

6. D 7. D 8. A 9. A 10. D

C. Reading 

Complete the passage with the suitable words in the box

1. holiday 2. although 3. preparations 4. bought

5. relatives 6. put 7. top 8. are

Read the following passage và answer the questions.

1. He lives in a bed-sit in a suburb of Hanoi,

2. Three other people.

3. There is a closet on the right side of the room.

4. It’s near the sink.

D. Writing 

Complete the second sentence so that it has the same meaning lớn the first

1. It’s interesting khổng lồ go swimming.

2. The ball was kicked inkhổng lồ the goal yesterday.

File mua miễn phí đề Tiếng Anh lớp 8 học kì 2 - Đề số 3

CLICK NGAY vào đường truyền tiếp sau đây để sở hữu đề thi học tập kì 2 tiếng anh lớp 8 (Đề số 3) năm 2021 file word, pdf hoàn toàn miễn tầm giá.

Tđê mê khảo đề thi học kì 2 lớp 8 khác:

Ngoài ngôn từ bên trên, các em xem với bài viết liên quan các môn học khác: Toán thù, Anh, Hóa, Lí, Sinch, Sử, Địa, GDCD,... được update tiếp tục mới nhất tại siêng trang của công ty chúng tôi.