Top 5 đề thi học kì 2 tiếng anh lớp 3 năm 2020

... luck! (đề 2) ĐÁP.. ÁN MÔN TIẾNG ANH TIỂU HỌC ( Đề 2) Let’s Learn Book Học kỳ : II - Năm Học : 20 13 20 14 Bài I ( 2, 5 điểm) : Mỗi câu khoanh tròn 0,5 điểm weather toys house number family Bài II ( 2, 5 ... Mai This is my ( )… He is ( )…………… years old We ( )…………… one cat and two( )……….… They are( )………… … ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH TIỂU HỌC Let’s Learn Book Học kỳ : II - Năm Học : 20 13 20 14 Bài I ( 2, 5 ... Good luck! ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH TIỂU HỌC Let’s Learn Book Học kỳ : II _ Năm Học : 20 13 20 14 Bài I ( điểm ) : Mỗi câu khoanh tròn 0,5 điểm job colour water elephant Bài II ( 2, 5 điểm ) : Mỗi câu...

Bạn đang xem: Top 5 đề thi học kì 2 tiếng anh lớp 3 năm 2020


*

... nhờ vào trạng rỡ nhắc nhở (1 ) I lượt thích _ _ _ _ _ _ _ She has a new _ _ _ _ _ ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN TIẾNG ANH LỚPhường I Điền cặp chữ sau vào địa chỉ nhằm từ bỏ cùng với tnhãi nhép (2 ) Điền cặp chữ 0,5 đ sing 2. chips ... cùng với ttinh ranh tương ứng (3đ) Nối ý 0,5 đ dress house flower clock oto III Khoanh tròn trường đoản cú khác nhiều loại (4đ) Mỗi ý khoanh 1 rain dress ball grapes IV Đọc kết thúc câu sau, dựa vào tranh lưu ý (1 ) Điền...
*

... THE END TIẾNG ANH HỌC KÌ II LỚP Thời gian : 45phút ít ( Không kể thời gian giao đề ) ANSWERS I/ 2marks ( 0,25m / sentence) b b c c II/ marks (0,25m / sentence) f g a b III/ marks (0,5m / ... anywhere, even in the thành phố b Air pollution is not killing the fish and man Answer the Questions: (1, 5ms) a How often we hear, see or read about problems in the world? b What causes ... people But the sea has become so polluted from oil spills và factory wastes that the fish are dying This pollution is not only killing the fish, but is also affecting those people who eat fish We...
*

... Here you are Thank you  THE END  ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN: ANH VĂN Đề chẵn I 2ms (0.25m/ sentence ) c a d II 2ms (0.25m/ sentence ) c f d g III 2ms (0.25m/ sentence ) is sleeping play ... week f Because it’s too hot g Because he doesn’t work on the weekkết thúc h They are playing soccer + … III Give sầu the correct khung of the verbs in brackets: (2ms) Don’t talk! The baby (sleep) …………………………………………………………………………………………… ... …………………………………………………………………………………………… You should (protect) the environment …………………………………………………………………………………………… What he (do) this weekend? …………………………………………………………………………………………… IV Read the passage carefully, then exercise below:...
*

... Vietnamese & a little English ĐÁP.. ÁN ĐỀ KIỂM TRA HK II MÔN: ANH VĂN ĐỀ LẺ I 2ms (0.25m/ sentence ) d b c a c b c h a d II 2ms (0.25m/ sentence ) f d a e b III 2ms (0.25m/ sentence ) Going flies ... supermarket with my g) Because she doesn’t work on the weekkết thúc mother on Sunday h) Because it’s too far III Give the correct form of the verbs in brackets: (2ms) What about (go) to school by bike? ……………………………………………………………………………………………… ... a make b c.work d take II Match each question in column A with its answer in column B: (2ms) A B + … a) Because she’s going...
*

... afternoon (sometimes) (đặt trạng từ bỏ vào địa chỉ câu) …………………………………………………………………………… 2. I am going to lớn visit Ha Noi this summer vacation (đặt thắc mắc cho từ gạch ốp dưới) …………………………………………………………………………? ... 19/ ………………… sports does she play ? a How b Where c Who d Which 20 / What’s…………………… dinner ? There is some meat & some rice a at b in c for d on II/ Chọn dạng ... is / long / to / going ? →………………………………………………………………………… V Phát không nên sửa lại : I go khổng lồ Huong pagodomain authority this summer vacation ……………………………………… How many orange you want ……………………………………… ...
... 22 ……… summer I spent in ……… USA was one of ……… best in my life A The - a - the B The - the - a C The - the - the D The - x - the 23 He’s never been lớn England before, ……… ? A is he B hasn’t he ... mother gave sầu it to me on my birthday.” A Oh, you like this lovely watch? B What a lovely watch you are wearing! C I think this watch is lovely D This lovely watch must be expensive 26 ……… the rain, ... it C Personally, I think D Do you think 30 The Red List has been introduced to lớn raise people’s ……… of conservation needs A attitude B opinion C awareness D idea III Find an error in each sentence...

Xem thêm: Bài Tập Các Thì Trong Tiếng Anh Có Đáp Án


... 22 ……… summer I spent in ……… USA was one of ……… best in my life A The - a - the B The - the - a C The - the - the D The - x - the 23 He’s never been khổng lồ Engl& before, ……… ? A is he B hasn’t he ... mother gave it lớn me on my birthday.” A Oh, you lượt thích this lovely watch? B What a lovely watch you are wearing! C I think this watch is lovely D This lovely watch must be expensive 26 ……… the rain, ... it C Personally, I think D Do you think 30 The Red List has been introduced to raise people’s ……… of conservation needs A attitude B opinion C awareness D idea III Find an error in each sentence...
... this khổng lồ the next màn chơi Decide whether the following sentences are true (T) or false (F) 16 Paul was in a bad situation 17 Veri và two other people took part in the volunteer work yesterday 18 ... part is not correct 21 I really enjoy going to parties và meet new people A B C D 22 There were original works, written by the student performed it A B C D 23 The suspect denied to lớn steal the ... had problems with the owner of the lab 19 Veri gave sầu book và pens lớn the kids trăng tròn Both Paul and Veri will volunteer again IV There is one mistake in the underlined parts in each sentence Circle...
... 2 Bye See …………later A, you B, your C, yours 3, What’s your………………? A, name B, school C, book Close………… book, please A, you B, my C, your It is...
... sau (2 điểm) B C B A II Dùng cồn từ bỏ ngoặc dạng để xong câu sau (2 điểm) has taught watching will drop spoke III Dựa vào lưu ý trên đây, viết tiếp phần lại để xong cácc câu sau (2 điểm) ... - …………………………………………………………………………………………… V Dùng trường đoản cú, nhiều từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh (2 điểm) Mrs Xuan / say / she / be / happy / khổng lồ see you - ……………………………………………………………………………………………… Christopher ... cácc câu sau (2 điểm) has celebration will pass were IV Đọc kỹ đoạn vưn sau vấn đáp câu hỏi mặt (2 điểm) Yes, it is The college choir which stands at the top of the tower, sings a hymn to lớn spring...
... _ (22 ) warm clothes and you shouldn’t go out I think you will get better soon.” 18 A was B were C is D are 19 A go B going C went D goes 20 A has B have C had D having 21 A an B a C any D some 22 ... has B have sầu C had D having 21 A an B a C any D some 22 A wear B wore C wearing D khổng lồ wear Use the given words khổng lồ complete the dialogue 23 24 25 26 take matte tired fever take matte tired fever r ... sentences: 27 going/We/to/are/Do Son/next weekend/visit  28 you/ going /Are/ T.V/ watch/to/this evening?  29 visit/going/She/is/her/tomorrow/friends/lớn...
... TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II - TIẾNG ANH ( 20 10 -20 11) Tên nhà đề ( đơn vị bài) Nhận biết TNKQ Thông gọi TL TNKQ Unit 9,10,11 11 Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % 2 2,75 0,5 0,5 17 câu 4 ,25 đ 42, 5% ... II- MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 20 10 -20 11 I/ PRONUNCIATION A/ câu x 0 ,25 đ = 0,5 đ D B B/ / câu x 0 ,25 đ = 0,5 đ B C II/ Choose the best option ( A,B,C,or D) câu x 0 ,25 d9 = 1,5 đ B ; D ; 7.D ; 8. C ; ... 42, 5% 0 ,25 câu 1đ 10% câu 1 ,25 đ 12, 5% 10 1 Unit 14,15 TNKQ TL Unit 12, 13 TL Vận dụng 1câu 0,5 đ 5% ( 30%) 16 5 ,25 ( 52, 5%) 1,75 (17,5%) câu 31 câu 3đ 10 điểm 30% 100% ĐÁP. ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ...
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỬA LÒ BÀI THI HỌC KỲ II TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHI TÂN HỌ TÊN: ………………………………… MÔN TIẾNG ANH - LỚP NĂM HỌC 2013 - 2014 - Thời gian: 15 phút (Tờ 2) Lớp ……………………… PART II READING ... TÂN BÀI NGHE HỌC KỲ II MÔN TIẾNG ANH - LỚP. - NĂM HỌC 2013 - năm trước Question Listen and number John is planning a picnic on Sunday He’s talking to Tony John: Let’s go for a picnic this Sunday Tony: ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỬA LÒ TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHI TÂN ĐÁP. ÁN BÀI KIỂM TRA KỲ II MÔN TIẾNG ANH- LỚP - NĂM HỌC 2013-năm trước Question (4points x 0.25) 2E 3C 4A 5B Yellow walls Green door, windowns...

Xem thêm: Đề Thi Ioe Lớp 5 Cấp Tỉnh - Tổng Hợp Đề Thi Ioe Lớp 5 Cấp Huyện Tỉnh


... trmong ý trả lời thắc mắc 1, 2, câu điểm Khoanh không đúng không điểm Câu 1: c Câu 2: a Câu 3: b Câu 4: Tìm viết câu cất tiếng có vần “oai ” điểm II/ KIỂM TRA VIẾT (10 điểm) 1/ Chính tả: (8điểm) Viết ... mẫu, không nên tả chữ trừ 0 ,25 điểm Viết không nét trừ 1 iểm toàn 2/ những bài tập tả: ( 2 iểm) Điền vần câu a 1 ( chữ 0,5đ) Bé nhìn trăng Muối mặn Điền chữ câu b đ ( chữ 0 ,25 đ) Ngỗng ngõ Nghé ngủ ... khổ thơ đầu “ Đi học bài tập tả (2 điểm) a/ Điền vần nạp năng lượng giỏi ăng Bé ngắm tr……… Muối m… b/ Điền chữ ng tốt ngh …….ỗng …….õ …….é ……ỉ trưa dưới bụi tre ĐÁPhường ÁN I/ KIỂM TRA ĐỌC: 10 ĐIỂM * Đọc...
Từ khóa: đề thi học kỳ 2 giờ anh lớp 8đề thi học tập kỳ 2 giờ anh lớp 4đề thi học kỳ 2 tiếng đồng hồ anh lớp 9đề thi học kỳ 2 tiếng đồng hồ anh lớp 10đề thi học kỳ 2 tiếng anh lớp 11đề thi học kỳ 2 giờ anh lớp 5đề thi học kỳ 2 giờ anh lớp 7đề thi học tập kỳ 2 tiếng đồng hồ anh lớp 6de thi hoc ky 2 tieng anh lop 7đề thi học tập kỳ 1 giờ đồng hồ anh lớp 3đề thi học kì 2 tiếng anh lớp 3đề thi học tập kỳ 2 tiếng việt lớp 3bài xích thi học tập kỳ 2 tiếng anh lớp 8đề thi học tập kì 2 tiếng đồng hồ anh lớp 4đề thi học tập kỳ 2 tiếng đồng hồ việt lớp 5Nghiên cứu tổ hợp hóa học chỉ điểm sinc học tập vWF, VCAM 1, MCPhường 1, d dimer vào chẩn đoán và tiên lượng nhồi huyết não cấpNghiên cứu vớt tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời hạn bên trên đường tàu việt namGiáo án Sinc học 11 bài xích 13: Thực hành phân phát hiện diệp lục cùng carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤPhường LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤPhường LPWAN SLIDEPhát hiện tại đột nhập dựa vào thuật toán k meansNghiên cứu vãn tổng hòa hợp các oxit tất cả hổn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 cùng khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu năng lực đo năng lượng năng lượng điện bằng hệ tích lũy tài liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh trường đoản cú trong thực tế huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận vnạp năng lượng thạc sĩ)Sngơi nghỉ hữu ruộng khu đất với kinh tế nông nghiệp & trồng trọt châu ôn (lạng ta sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 dấn dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agringân hàng Trụ sở thị trấn Phù Yên, tỉnh giấc Sơn La (Luận vnạp năng lượng thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ phân phối NNTT trên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông làng toàn quốc Trụ sở tỉnh giấc Bắc Giang (Luận văn uống thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài bác 15: Tiêu hóa nghỉ ngơi hễ vậtchuong 1 tong quan lại quan liêu tri rui roGiáo án Sinch học 11 bài xích 14: Thực hành vạc hiện thở nghỉ ngơi thực vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 14: Thực hành vạc hiện nay thở sinh sống thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược kinh doanh trên bank Agringân hàng chi nhánh Sài Gòn từ bỏ 2013-2015Đổi new thống trị tài chính trong vận động công nghệ xã hội trường đúng theo viện hàn lâm kỹ thuật xã hội nước ta
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm tìm new Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ đề bài liệu bắt đầu đăng tạo cv xin vấn đề cunghocvui tìm kiếm giao thương đơn vị đất Giỏi tin học Documenkhổng lồ Dokument tóm tắt văn bản trong tim bà bầu chiến đấu với cối xay gió ngữ vnạp năng lượng 8 đã từng em thuộc bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ hội tết Điểm lưu ý phổ biến cùng vai trò của ngành ruột khoang ttiết minc về con trâu lập dàn ý bài văn uống từ bỏ sự lớp 10 giải bài tập đồ lý 8 cthị xã cũ trong che chúa trịnh giải bài tập vật dụng lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ nên giuộc biên soạn bài xích cô bé nhỏ cung cấp diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minc ve con trau

Chuyên mục: Công nghệ