150 Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 6 Năm 2022

Sở đề thi học viên tốt môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2017-2018 bao gồm đáp án là tài liệu ôn thi học sinh tốt hữu ích dành cho các em học sinh lớp 6, trải qua bài toán rèn luyện với đề thi sẽ giúp những em làm cho thân quen cùng với những dạng câu hỏi và rút kinh nghiệm vào quy trình làm bài bác thi. Mỗi đề thi đương nhiên câu trả lời và gợi ý giải cụ thể góp các bạn tiện lợi rộng trong vấn đề ôn tập cũng tương tự rèn luyện kỹ năng giải đề. Mời quý thầy cô và chúng ta thuộc xem thêm đề thi.Quý khách hàng vẫn xem: Đề thi hsg tiếng anh 6 cung cấp thị trấn có lời giải tiên tiến nhất năm 2022


*

Bộ đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2017-2018 có đáp án là tư liệu ôn thi học sinh tốt hữu ích dành riêng cho những em học viên lớp 6, trải qua bài toán rèn luyện cùng với đề thi để giúp đỡ các em có tác dụng thân quen với những dạng câu hỏi và rút ít kinh nghiệm trong quá trình làm cho bài bác thi. Mỗi đề thi đương nhiên câu trả lời và lý giải giải cụ thể góp chúng ta tiện lợi hơn trong vấn đề ôn tập cũng tương tự tập luyện kỹ năng giải đề. Mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo đề thi.

Bạn đang xem: 150 đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 6 năm 2022

Đề thi chọn học viên giỏi cung cấp thị trấn môn Tiếng Anh 6 năm 2017-2018 có giải đáp - Phòng GD&ĐT huyện Quảng Xương

PHÒNG GIÁO DỤC và ĐÀO TẠO

HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN lỚP 6

Năm HỌC: 2017 - 2018

MÔN: TIẾNG ANH

THỜI GIAN LÀM BÀI: 1trăng tròn PHÚT

Lưu ý: Thí sinc làm cho bài vào tờ giấy thi

Đề thi tất cả 3 trang

I. Chọn từ bỏ nhưng phần gạch ốp chân tất cả bí quyết phát âm không giống cùng với những từ còn lại.

1. A. noodle B. food C. door D. stool

2. A. take B. game C. gray D. hand

3. A. buses B. goes C. boxes D. couches

4. A. music B. lunch C. mum D. up

5. A. ear B. heavy C. head D. bread

II. Chọn lời giải đúng duy nhất (A, B, C hoặc D) để xong xuôi những câu sau.

6. “7.45” is read ____________.

A. a quarter to lớn eight B. seven forty-five C. seven past forty-five sầu D. A & B

7. Tam’s house is _______ a bookshop _______ a restaurant.

A. next khổng lồ - and B. between - and C. next lớn - of D. between - of

8. Do you go to lớn school _______ bike or _________ foot?

A. by - by B. on - on C. on - by D. by - on

9. Do you have any toothpaste? I’d like a large ________.

A. bar B. tube C. bag D. loaf

10. _________ does your brother go jogging? – Everyday.

A. How B. How often C. How long D. What time

11. - Would you like something khổng lồ drink? - ____________.

A. Thank you. I’m full. B. No, I don’t lượt thích.

C. No, thanks. D. Yes, I like.

12. These are my notebooks, & those are _________.

A. they B. their C. there’s D. theirs

13. The boy _________thin, but he is svào.

A. is looking B. look C. looks D. looking

14. My mother _________ housework everyday.

A. does B. makes C. goes D. plays

15. What would you lượt thích ________ for you?

A. me doing B. me vì C. me lớn vị D.I do

III. Điền với phân tách hễ tự phù hợp vào từng chỗ trống trong những câu sau.

drink – play – listen – be – want – have – eat – hate – jog – water

18. He likes _________ football with his sons on Sunday afternoons.

19. She’s a vegetarian. She never _________ meat.

trăng tròn. Sue likes cats but she _________ dogs.

21. Well, they ___________khổng lồ the radio. Don’t disturb them!

22. _________ you sometimes _________a winter holiday ?

23. What’s there __________? – Only some water.

24. Jachồng __________ the flowers at the moment.

25. __________ is my favorite sport.

IV. Cho dạng đúng của tự trong ngoặc nhằm hoàn thành từng câu sau.

26. What is the __________ of Mount Everest. (HIGH)

27. Is that your____________ house? (BEAUTY)

28. Nam & Mai are good ___________ (FRIENDLY)

29. Mrs. Nga _________us English. (TEACHER)

30. My mother usually goes _________ in the early morning. (JOG)

Đề thi lựa chọn học viên xuất sắc cấp ngôi trường môn Tiếng Anh 6 năm 2017-2018 gồm giải đáp - Trường THCS Chiềng Sàng

Trường THCS Chiềng Sàng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tổ KHXH Độc lập – Tự vày – Hạnh phúc

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤPhường TRƯỜNG

Năm HỌC 2017 - 2018

MÔN: TIẾNG ANH LỚP 6

Thời gian làm cho bài bác :150 phút

I. Pick out the word whose underlined part in pronounced differently from that of the other words.

1.

A.

beach

B.

seat

C.

meat

D.

great

2.

A.

boots

B.

floor

C.

toothpaste

D.

food

3.

A.

idea

B.

year

C.

wear

D.

near

4.

A.

camp

B.

plan

C.

plane

D.

badminton

5.

A.

maps

B.

beds

C.

rooms

D.

taxis

II. Choose the best answer by circling A, B, C or D lớn complete these sentences

6. ……………are you going khổng lồ stay ? _ In a hotel.

A. Which B. Where C. When D. What

7. What bởi you vày .............................the weekend.

A. on B. in C lớn D. for

8. I am going .........Ha Long bay

A. visiting B. visit C. visited D. to lớn visit

9. There isn’t ……………………..milk in the bottle.

A. an B. a C. any D. some

10. How much is a …………………of toothpaste.

A. can B. bar C. tube D. box

11. What about …………….table-tennis?

A. to lớn play B. playing C. plays D. play

12. Fall means ……………..in British-English .

Xem thêm: Sách Thói Quen Xấu Ơi Chào Mi !" Pdf, Sách Thói Quen Xấu Ơi, Chào Mi!

A. summer B. winter C. autumn D. spring

13. What is her ………………………? _ She is Australian.

A. language B. nationality C. population D. country

14. They are going ………………………….vacation in London.

A. in B. on C. at D. for

15…………………….languages can you speak?

A. When B. How C. How much D. Which

III. Supply the correct verb tense/ size of the verbs in the brackets.

16.Mrs Thu (do) ………the housework every day

=>……………………………. ………………………………….

17. My brother (listen) ………………. lớn music now.

=> ……………………………………………………………………….

18. They (visit)……………. Da Lat this summer vacation.

=> ………………………………………………………………………..

19. Long is thirsty. He’d lượt thích (drink)………….. some water.

=> ……………………………….............................................................

trăng tròn. Now they (play) …………soccer.

=> ……………………………….............................................................

VI. Read the passage carefully và then answer the following questions.

My name is Petty và this is my husband, Phil. We both work in offices in London. We have breakfast at half past seven. We don’t have a big breakfast. We usually have bread, coffee and orange juice.

For lunch we usually have sầu a salad or soup and sandwich. That’s at about 1.30.

We usually have dinner at half past seven in the evening. It is a big meal of the day & we have sầu meat or fish with vegetables và potatoes or rice. We have sầu orange juice with the milk. On Saturday evenings we go khổng lồ a restaurant for dinner at about eight o’clochồng.

21. Who is Petty’s husband?

..........................................................................................................................

22. What vày they have for lunch?

……………………………………………………………………………

23. What time bởi vì they usually have sầu dinner?

…………………………………………………………………………………

24. What do they drink for dinner?

……………………………………………………………………………………

25. Where vị they have dinner on Saturday evenings?

………………………………………………………………………………

26. Is dinner a big meal for Petty and her husband?

...................................................................................................................................

Đề thi chọn học viên tốt môn Tiếng Anh 6 năm 2017-2018 gồm lời giải - Phòng GD&ĐT Tiền Hải

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠOTIỀN HẢI

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2017-2018

MÔN: TIẾNG ANH 6

(Thời gian có tác dụng bài: 1trăng tròn phút)

ĐIỂM BÀI THI

Bằng số:………..

Bằng chữ:………

HỌ TÊN, CHỮ KÝ NGƯỜI CHẤM THI

1.……………………………………………….

2.……………………………………………….

SỐ PHÁCH

(Hợp Đồng chnóng thi ghi)

……………………………………………………………………………………………………

Thí sinch làm cho bài bác thẳng vào đề, đề thi bao gồm 04 trang

I. NGỮ ÂM

1. Tìm một từ có phần gạch men chân được phân phát âm không giống so với các từ còn sót lại.

1. A. thick

2. A. visit

3. A. cool

4. A. question

5. A. takes

B. this

B. season

B. good

B.destination

B. stops

C. tooth

C. museum

C. room

C. intersection

C. writes

D. think

D. sister

D. food

D. station

D. travels

1........................

2........................

3........................

4........................

5........................

2. Tìm một từ tất cả phần trọng âm bao gồm được phạt âm không giống đối với các tự còn lại.

6. A. evening

7. A. museum

8. A. literature

9. A. between

10. A. vacation

B. Japanese

B. correct

B. difficult

B. village

B. pagoda

C. engineer

C. ahead

C. beautiful

C. river

C. basketball

D.intersection

D. flower

D. routine

D. opposite

D. pollution

6........................

7........................

8........................

9........................

10......................

II. NGỮ PHÁP - TỪ VỰNG

1. Chọn giải đáp phù hợp tuyệt nhất (A, B, C hoặc D) để dứt từng câu sau

11. A customer is a person who ………………………………. things or uses services.

A. buys B. sells C. acts D. plays

12. There is ……….. university & …………… big stadium in our thành phố.

A. a- a B. an- a C. an- the D. a- Æ

13. My sister works …………………….. than me.

A.less hours B. fewer hour C. more hours D. little hours

14. Mr Baker doesn’t want much milk for his coffee. He asks for ……………….

A. little B. few C. a few D. a little

15. Is there ………else you want?

A. a B. an C. something D. anything

16. They usually go ………. after work.

A. to fishing B.cinema C. trang chủ D. house

17. Whose book is this, his or ………………?

A. she B. hers C. her D. him

18. ……………………. vị the trains run? - Every four hours.

A. What time B. How often C. How far D. How much

19. This ……………………. oto belongs to lớn Mr. Brown.

A. Italian big expensive sầu B. big expensive Italian

C. expensive sầu Italian big D. expensive sầu big Italian

trăng tròn. I am going to lớn school lớn learn how to play……. guitar và my mother is going lớn ……………. school to see my teacher.

A. the - the B. Æ- the C. a - the D. the - Æ

21. She’s doing ………………. in the garden, just walking about.

A.anything B. nothing C. everything D. something

22. She wants the ………………… to make a special cake for her daughter’s birthday.

A. actor B. baker C.cashier D. mechanic

23. What ……….. there ……………….. for dinner ?

A. are- drink B. are – to drink C. is – to lớn drink D. is - drink

24. There are ………………. syllables in the word “chocolate”

A. two B. three C. four D. five

25 My aunt and uncle’s children are my …………………………

A. nieces B. nephews C. cousins D. sisters

11 ................ 12................ 13 .............. 14 .......... 15....................

16.................... 17.................. 18................. 19..... ....... 20...................

21.................... 22.................. 23................. 24..... ....... 25...................

2. Hãy mang lại dạng đúng của những cồn trường đoản cú trong ngoặc

a.(26 - Not leave) ................................ your seat.The plane (27 – take off) ................................ very soon.

b. She (28 – have)................................ a very good job in a famous bank at present.

c. Are you upstairs? you ( 29 - watch) ……………… television?

d. Peter usually (30 – not study) ................................ in the school library in the afternoon.

26................................. 27................................. 28................................. 29............................ 30.......................

3. Hãy đến dạng đúng của các trường đoản cú in hoa.

a. My father is a driver & my mother is a (31)................................ cook

b The (-32) …………..….lượt thích going to the forest when spring comes. village

c. I only eat a (33)................................ of the cake. (1/4)

d. We have sầu Physical Education (34)................................ a week two

e. My sister is a singer. She sings (35)................................. beauty

f. Is Mr Bill Gates a (36)................................ ? billion

g. I’m afraid that the answer is (-37)……………………. Please try again! CORRECT

h. Nam is (38) ................................ than his brother CLEVER

i. These children lượt thích (39)................................ .. weather. sun

j. Her birthday is on the (40)................................ of September. nine

36................................. 37................................. 38................................. 39............................ 40.......................

--- Mời các bạn tải về tài liệu Ðề thi học viên giỏi môn Tiếng Anh lớp 6 giúp thấy những phần sót lại của đề thi ---