Đề thi giữa học kì 1 tiếng anh lớp 4 năm 2021

Lớp 1-2-3

Lớp 1

Lớp 2

Vsinh sống bài tập

Lớp 3

Vsinh sống bài xích tập

Đề thi

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài tập

Đề thi

Lớp 6

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài xích tập

Đề thi

Chuim đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài xích tập

Đề thi

Chuim đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài tập

Đề thi

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài tập

Đề thi

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cửa hàng dữ liệu


*

Top 100 Đề thi Tiếng Anh lớp 4 năm 2021 - 2022 Học kì 1, Học kì 2 có đáp án

Sở đề tổng hợp Top 100 Đề thi Tiếng Anh lớp 4 năm học 2021 - 2022 Học kì 1 và Học kì 2 chọn lọc, bao gồm lời giải, rất gần cạnh đề chấp thuận có những đề thi thân kì, đề thi học tập kì giúp bạn đạt điểm cao trong số bài xích thi môn Tiếng Anh 4.

Bạn đang xem: Đề thi giữa học kì 1 tiếng anh lớp 4 năm 2021

Tải xuống

(mới) Sở đề thi Tiếng Anh lớp 4 năm 2021 (60 đề)


Phòng Giáo dục với Đào tạo nên .....

Đề thi unique Giữa học tập kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Exercise 1: Chọn từ bỏ không giống loại

1. A. Sunday B. Birthday C. Saturday D. Wednesday

2. A. school B. go C. come D. have

3. A. December B. October C. Australia D. March

4. A. cook B. skip C. skate D. can

Exercise 2: Chọn câu trả lời đúng

1. My father often …………..to lớn work at 7:30.

A. go B. gos C. goes D. going

2. We usually ………….. English on Monday.

A. have B. has C. to lớn have sầu D. haves

3. He can …………. the piano very well.

A. play B. playing C. lớn play D. plays

4. Lili & Alan …………. homework at 7 o’cloông xã.

A. vày B. dos C. does D. to do

5. Her friends lượt thích ………….. after school.

A. going B. having C. skating D. getting

6. Nam …………….TV at 3p.m every day.

A. watch B. watchs C. watches D. watching

Exercise 3: Sắp xếp những trường đoản cú sau thành câu trả chỉnh

1. very/ can/ brother/ high/ My/ jump.

___________________________________________________________.

2. What/ he/ have/ today/ does/ subject?

___________________________________________________________?

3. Math/ When/ have/ we/ do?

___________________________________________________________?

4. from/ I/ Monday/ go to/ to/ Friday/ school/ primary.

___________________________________________________________.

Exercise 4: Gạch chân cùng sửa lỗi không đúng trong những câu sau

1. He can plays the piano. ______________________
2. Where bởi vì you from? ______________________
3. It are on the fifth of April. ______________________
4. Do you have sầu History in Thursday? ______________________

Exercise 5: Dịch các câu sau thanh lịch giờ Anh

1. Cô ấy là 1 học sinh.

___________________________________________________

2. Anh ấy tới từ nước Mỹ.

___________________________________________________

3. Cảm ơn bạn tương đối nhiều.

___________________________________________________

4. Hôm ni là sản phẩm công nghệ mấy?

___________________________________________________

 

Đáp án và Thang điểm

Exercise 1:

1. B2. A3. C4. D

Exercise 2:

1. C2. A3. D4. A5. C6. C

Exercise 3:

1. My brother can jump very high.

2. What subject does he have sầu today?

3. When vì we have sầu Math?

4. I go lớn primary school from Monday to lớn Friday.

Exercise 4:

1. plays ⇒ play

2. vì ⇒ are

3. are ⇒ is

4. in ⇒ on

Exercise 5:

1. She is a pupil.

2. He comes from America.

3. Thank you very much.

4. What day is it today?

Phòng Giáo dục với Đào tạo .....

Đề thi quality Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Question 1: Chọn trường đoản cú không giống loại

1. A. about B. where C. how D. who

2. A. collect B. read C. vày D. like

3.

Xem thêm: Tiêm Chất Làm Đầy Má Hóp - Tiêm Má Baby Bao Nhiêu TiềN

A. Art B. Music C. subject D. History

4. A. xanh B. puppet C. purple D. red

Question 2: Dựa vào tnhãi con để hoàn thành những câu sau

*

1. She is ______________ a dictation.

*

2. Women’s Day is in _________________.

*

3. I have __________________ today.

*

4. They _____________ for a walk yesterday.

Question 3: Chọn từ bỏ phù hợp trong hộp thoại nhằm điền vào chỗ trống

happy Englvà friend dance club

This is my new (1) ______________. Her name is Linda. She is from (2) ______________. She can sing many Vietnamese songs. In her miễn phí time, she goes to music (3) ______________. She is (4) ______________ there.

Question 4: Tìm lỗi không đúng trong những câu sau cùng sửa lại mang lại đúng

1. She don’t lượt thích playing badminton. _____________________
2. Sandy is an pupil at Hong Bang primary school. _____________________
3. We have English in Friday.  _____________________
4. My birthday is on the twenty of December.  _____________________

Question 5: Sắp xếp các trường đoản cú sau thành câu trả chỉnh

1. a/ fly/ want/ I/ to/ kite/.

____________________________________________________

2. They/ school/ yesterday/ went/ to.

____________________________________________________

3. When/ birthday/ your/ is/?

____________________________________________________

4. can/ cannot/ jump high/ Tom/ but/ run fast/.

____________________________________________________

5. Monday/ has/ on/ Tom/ PE/.

____________________________________________________

6. doing/ What/ they/ are/?

____________________________________________________

Đáp án và Thang điểm

Question 1:

1. A2. D3. C4. B

Question 2:

1. She is writing a dictation.

2. Women’s day is in March.

3. I have English today.

4. They went for a walk yesterday.

Question 3:

1. FRIEND2. ENGLAND
3. CLUB4. HAPPY

Question 4:

1. don’t ⇒ doesn’t

2. an ⇒ a

3. in ⇒ on

4. twenty ⇒ twentieth

Question 5:

1. I want to fly a kite.

2. They went lớn school yesterday.

3. When is your birthday?

4. He can jump high but cannot run fast.

5. Tom has PE on Monday.

6. What are they doing?

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi quality Giữa học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Exercise 1: Chọn trường đoản cú không giống loại

1. A. writerB. musicianC. factoryD. singer

2. A. riceB. timeC. vegetableD. milk

3. A. marketB. wishC. haveD. play

4. A. fat B. worker C. tall D. slim

Exercise 2: Nối cột A với cột B

AB

1. It’s ten o’cloông chồng.

2. It’s half past seven.

3. It’s a quarter khổng lồ six.

4. It’s one a.m.

5. It’s a quarter past twelve sầu.

6. It’s three o’cloông chồng.

7. It’s half past eight.

8. It’s nine o’cloông xã.a. 1 a.m.

b. 10:00

c. 8:30

d. 5:45

e. 9:00

f. 12:15

g. 3:00

h. 7:50

Write your answer here:

1. ___________2. ___________3. ___________4. ___________5. ___________6. ___________7. ___________8. ___________

Exercise 3: Điền giới từ bỏ (in, on, at) phù hợp vào chỗ trống