Đề Thi Tiếng Anh Lớp 5

Sở 10 Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 1 gồm đáp án

Với Sở 10 Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 1 tất cả lời giải được tổng hợp tinh lọc tự đề thi môn Tiếng Anh 5 của những ngôi trường trên cả nước để giúp đỡ học sinh đầu tư ôn luyện tự kia đạt điểm trên cao trong số bài thi Tiếng Anh lớp 5.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 5

*

Tải xuống

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề thi quality Giữa kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 5

Thời gian làm cho bài: 45 phút

I. Read & complete

lượt thích bởi TV play usually

Hi. My name is Nam. Every morning, I get up early. I (1) ____________ morning exercise, have sầu breakfast và then go to lớn school. After school, I (2) ____________ vì homework with my classmates. Then I often go lớn the sport centre & (3) ____________ football. In the evening, I sometimes watch (4) ____________. I (5)____________ watching films after dinner.

II. Read and answer

My name is Nam. It was my birthday last Sunday. I invited some of my classmates to the các buổi party. They gave sầu me presents like comic books, robots and a teddy bear. We ate cakes, sweets, fruit and ice cream. We drank fruit juice. We lịch sự English and Vietnamese songs. We danced, too. Phong played the guitar và Lindomain authority played the piano. The các buổi party ended at 7 p.m. We enjoyed it very much.

*

1.When was Nam’s birthday party?

____________________________________

2.Who went khổng lồ Nam’s birthday party?

____________________________________

3.What did Phong vày at the party?

____________________________________

4.What did Lindomain authority vày at the Party?

____________________________________

III. Read and tiông xã (√) True or False. There is one example.

Lucy lives with her family in the centre of Ha Noi. She gets up at 5.30 in the morning. She often goes jogging with her father. After breakfast, she takes a bus lớn school. After school, she plays basketball with her friends three times a week. In the evening, she does her homework. Then she watches TV or reads books. She always goes khổng lồ bed early.

0.Lucy lives with her family in the countryside.

1.She always gets up early.

2.She rides a bike to lớn school.

3.She plays basketball three times a week.

4.She often watches TV or reads book before doing her homework

*

IV. Look at the picture. Read and write one word for each gap.

1.His address is 10 Nguyen Du…………………

*

2.My friends goes to the library…………………a week.

*

3.Last year, we visited………………….

*

4.We sang & happily.

*

V. Put the words in order to make sentences.

1.Go/ will/ where/ weekend/ this/ you/

___________________________________?

2.water/ in/ the garden/ I/ will/ the/ flowers

___________________________________.

3.what/ did/ teachers’ day/ do/ you/ on

___________________________________?

4.Is/ busy/ street/ the

___________________________________.

5.What/ hometown/ like/ is/ your

___________________________________?

Đáp án & Thang điểm

I.

1. vì chưng 2. usually 3. play 4. TV 5. like

Dịch:

Xin xin chào, tôi thương hiệu là Nam. Tôi dậy sớm vào buổi sáng sớm. Tôi bầy dục, ăn sáng với kế tiếp tới trường. Sau khi chảy học tập, tôi thường xuyên làm cho bài bác tập về công ty với chúng ta thuộc lớp. Sau kia tôi hay đi mang lại trung vai trung phong thể dục và chơi soccer. Vào đêm hôm, thỉnh phảng phất tôi xem ti vi. Tôi mê say coi phlặng sau giờ đồng hồ bữa ăn.

II.

1. It was (on) last Sunday.

2. Nam’s classmates went lớn his birthday buổi tiệc nhỏ.

3. He played the guitar.

4. She played the piano.

Dịch đoạn văn:

Tôi tên là Nam. Chủ nhật tuần trước là ngày sinc nhật của mình. Tôi đang mời một vài ba bàn sinh hoạt của mình đến tham mê tham dự buổi tiệc sinc nhật. Họ đã tặng tôi số đông món xoàn như chuyện tranh, robot, và một bé gấu bông. Chúng tôi vẫn ăn bánh, kẹo, trái cây và kem. Chúng tôi sẽ uđường nước nghiền củ quả. Chúng tôi đã hát nhiều bài bác hát giờ Anh cùng giờ Việt. Và chúng tôi đã và đang khiêu vũ nữa. Phong vẫn nghịch ghi ta và Linda chơi bầy piano. Bữa tiệc xong xuôi vào lúc 7 giờ tối. Chúng tôi sẽ cực kỳ ưa thích bữa tiệc đó không ít.

III.

1. T 2. F 3. T 4. F

IV.

1. Street (,Hoan Kiem district, Ha Noi)

2. once;

3. Hue imperial city;

4. danced

V.

1. Where will you go this weekend?

2. I will water the flower in the garden.

3. What did you vày on Teacher’s day?

4. The street is busy.

5. What is your hometown like?

Phòng Giáo dục cùng Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Giữa kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

Task 1: Match the sentences

1. What’s your address? a. I always vì morning exercise
2. What’s the village like? b. twice a week
3. What bởi you vì in the morning? c. It’s small & quiet
4. How often bởi you have sầu English? d. It’s 81 Tran Hung Dao Street

Task 2: Put the words in order.

1. will / the countryside / I / in / be.

………………………………………………………..

2. went khổng lồ / Phu Quoc / island / I.

………………………………………………………..

3. vì chưng / tomorrow / what / will / you ?

………………………………………………………..

4. did / on / go / where / holiday / you ?

………………………………………………………..

Task 3: Read and complete.hadSundaydiddo

Mai: When was Linda’s birthday party?

Phong: It was last (1)…………………..

Mai: Did you go khổng lồ the party?

Phong: Yes, I (2)…………………….

Mai: What did you (3)…………..at the party?

Phong: First, we gave her presents. Then we played a lot of games. In the over, we (4)…………… nice food và drink.

Task 4: Choose the correct answer.

1. Where will you be this weekend? - I …………on the beach.

a. am b. was c. will be d. stay

2. What did you vị last night? – I ………….my homework.

a. did b. vì c. does d. will do

3. Last year, I went trang chính …………..taxi.

a. by b. in c. at d. on

4. ………..will you vị at Ha Long Bay? – I will take a boat trip around the islands.

a. Where b. How c. How often d. What

Đáp án & Thang điểm

Task 1: Match the sentences

1 – d 2 – c 3 – a 4 - b

Task 2: Put the words in order.

1. I will be in the countryside.

2. I went khổng lồ Phu Quoc island.

3. What will you bởi vì tomorrow?

4. Where did you go on holiday?

Task 3: Read and complete.

1. Sunday 2. did 3. vị 4. had
Task 4: Choose the correct answer.

1 – c 2 – a 3 – b 4 - d

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề thi quality Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

I. Choose the odd one out.

1. A. flat B. road C. cottage D. villa

2. A. lane B. house C. road D. street

3. A. quiet B. bigger C. pretty D. crowed

4. A. always B. usually C. early D. often

5. A. swimming B. morning C. fishing D. surfing

6.

Xem thêm: Kinh Nghiệm Mua Ủng Đi Mưa Bao Ngoài Giầy Dép A212, Bao Giày Đi Mưa

A. morning B. afternoon C. running D. evening

7. A. dance B. activity C. watch cartoon D. have sầu nice food

8. A. watch B. came C. go D. have

9. A. did B. went C. played D. had

10. A. surfed B. played C. prepared D. got

II. Match the sentences

1. What’s your address? a. Yes. I did.
2. Did you go to the party? b. I watch English cartoons on TV.
3. How vày you learn English? c. Yes, I will.
4. What are you reading? d. I’m reading Aladdin and the Magic lamp.
5. Will you take part in Sports Day? e. It’s 75 Hai Ba Trung street.

Đáp án:

1 – 2 – 3 – 4 – 5 -

III. Put the words in order.

1. holiday/ did/ Where/ you/ last/ go/ ?

............................................................................................

2. birthday/ party/ When/ your/ last/ was/ ?

......................................................................................

3. comic/ I / read/ books/ English/

....................................................................................................

4. The tigers/ and/ they/ saw/ the elephants/.

.................................................................................…

IV. Read & answer.

My name is Nam. It was my birthday last Sunday. I invited some of my classmates to the các buổi tiệc nhỏ. They gave sầu me presents lượt thích comic books, robots và teddy bear. We ate cakes, sweets, fruit and ice-cream. We drank fruit juice. We thanh lịch English và Vietnamese songs. We dance, too. Phong played the guitar and Lindomain authority played the piano. The buổi tiệc nhỏ ended at 7 p.m. We enjoyed it very much.

1. What is his name?

_______________________

2. When was Nam’s birthday party?

________________________________

3. Who went lớn Nam’s birthday party?

_________________________________

4. What did Phong vì at the party?

________________________________

5. What did Lindomain authority do at the party?

__________________________________

6. What time did the các buổi party end?

___________________________________

Đáp án & Thang điểm

I. Choose the odd one out.

1 - B 2 - B 3 - B 4 - C 5 - B 6 - C 7 - B 8 - B 9 - C 10 - D

II. Match the sentences.

1 – e 2 – a 3 – b 4 – d 5 - c

III. Put the words in order.

1. Where did you go last holiday?

2. When was your last birthday party?

3. I read English comic books.

4. They saw the tigers and the elephants.

IV. Read and answer.

1. His name is Nam.

2. His birthday tiệc nhỏ was on last Sunday.

3. Some of Nam’s classmate went khổng lồ his birthday tiệc nhỏ.

4. Phong played the guitar.

5. Linda played the piano.

6. It ended at 7 p.m.

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề thi unique Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

I. READING

Part 1: 1-6. Read and match

*

Part 2: 7-12. Read and tichồng true (T) or false (F)

My name is Nam. I’m in class 5B, Nguyen Du primary school. My school year started in August. I go khổng lồ school every day except Saturday và Sunday. I have four lessons a day. Today is Wednesday I have sầu Maths, Vietnamese, Music and English. I have sầu Maths & Vietnamese every school day. I have sầu Music once a week và English four times a week.

EXAMPLE. - His name is Nam (T)

- He’s in class 5B (F)

7. His school is Nguyen Du primary school.

8. His school year started in September.

9. He goes khổng lồ school from Monday to lớn Friday.

10. He has five sầu lessons a day.

11. He has Maths and Vietnamese every school day.

12. He has English twice a week.

Part 3: 13-18. Reorder number the sentences to make a dialogue.

13. I hope I will go there this holiday.

14. The street was noisy and crowded but the food was delicious.

15. I went khổng lồ Ho Chi Minh thành phố.

16. Yes, I will.

17. What vì you think of it?

18. Will you go there again?

0 - What bởi you vì chưng last weekend?

Your answer: _____________________________

Part 4: 19-25. Read and complete.

four emails practise Monday Minch Vietnamese because TV

Hello. My name is (0) Minh. I go to lớn school from (19)______ lớn Friday. I have Maths & (20)__________ every school day. I have sầu English (21)_______ times a week. English is my favourite subject. I (22)_______ reading by reading English comic books. Every day I practise writing English by sending (23)_________ lớn my frikết thúc Ha lyên ổn in Malaysia. I learn English (24) __________ I want to lớn watch English cartoons on (25) ______.

II. WRITING

Part 1: 1-6. Fill in the blank.

*

Part 2: 7-13. Reorder the words to lớn make sentences.

Example. early. / up / always / I / get

- I always get up early.

7. did/ on/ do/ holiday?/ you/ What

_____________________________

8. lessons/ How/ today?/ many/ have/ you/ do

_______________________________________

9. English/ every/ speak/ day./ I

_______________________________

10. reading/ of/ the/ I’m/story/ Mai An Tiem.

_______________________________________________

11. fast./ They/ really/ were

__________________________________________________

12. play/ I’m/ to/ going/ badminton.

______________________________________________

Part 3: 13-18. Read & complete.

My name is Nam. It was my birthday last Sunday. I invited some of my classmates to lớn the các buổi tiệc nhỏ. They gave sầu me presents lượt thích comic books, robots và teddy bear. We ate cakes, sweets, fruit và ice-cream. We drank fruit juice. We sang trọng English and Vietnamese songs. We dance, too. Phong played the guitar & Lindomain authority played the piano. The buổi tiệc nhỏ ended at 7 p.m. We enjoyed it very much.

13. What is his name?

_______________________

14. When was Nam’s birthday party?

________________________________

15. Who went to Nam’s birthday party?

_________________________________

16. What did Phong bởi at the party?

________________________________

17. What did Linda vì chưng at the party?

__________________________________

18. What time did the các buổi tiệc nhỏ end?

______________________________________

Part 4: 19-25. Write about you.

19. What’s your name? _________________

đôi mươi. How old are you? ______________________

21. Where bởi you live? _________________________________

22. Who vì you live with? ____________________________

23. Where did you go last holiday? __________________________

24. How vì you learn English? ________________________________

25. How bởi you practice speaking English? ________________________________

Đáp án và Thang điểm

I. READING

Part 1. Read and match

1. C 2. A 3. F 4. E 5. D 6. G
Part 2. Read và tick 7. F 8. T 9. F 10. T 11. T 12. F
Part 3. Reorder the number to make a dialogue

15 – 17 – 14 – 18 – 16 - 13

Part 4. Read & complete.

19. Monday trăng tròn. Vietnamese 21. four 22. practice 23. emails 24. because 25. TV
II. WRITING

Part 1. Read and complete

1. village 2. motorbike 3. boat 4. peacock 5. zoo 6. countryside
Part 2. Reorder the words khổng lồ make sentences.