Thi violympic toán ta lớp 4 vòng 9 cấp tỉnh

--- Bài bắt đầu rộng ---

Đề thi Violympic Tân oán Tiếng Anh lớp 4 vòng 9 năm 2021 – 2021 Đề thi giải Tân oán Tiếng Anh qua mạng lớp 4 bao gồm đáp án

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 9

Đề thi Violympic Tân oán Tiếng Anh lớp 4 vòng 8 năm 2021 – 2021 Mời làm: Đề thi Violympic Tân oán Tiếng Anh lớp 4 vòng 9 năm 2021 – 2021

Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number

Question 1: The expssion 4 x 1000 + 5 x 100 + 4 x 1 is equal khổng lồ …………..

Bạn đang xem: Thi violympic toán ta lớp 4 vòng 9 cấp tỉnh

Question 2: What number should be placed in the box to lớn make?

*

Question 3: What is the remainder when 65870 is pided by 8?

Question 4: Mya has 10000 dollars in bills of 40 chúng tôi many 40 dollars- bills does she have?

Question 5: A large box of candies and a small box of candies together cost 13 dollars. If the large box costs 5 dollars more than the small box, what is the price of the small box of candies?

Question 6: Six students had an orange eating conthử nghiệm. The graph shows the number of oranges eaten by each student. Mary ate the fewest oranges & Jaông chồng ate the greakiểm tra. How many more oranges did Jack eat than Mary?

*

Question 7: The numbers from 1 lớn 1000 are written. How many of these numbers have at least two digits 5?

Question 8: Five students vị an exam with a maximum score of 50. The scores of four of the students are 41, 44, 46 and 49. The average of five students’ scores is the same as the score of the fifth student. The score of the fifth student is ………….

Question 9: Five sầu years ago, Sarah was 7 years old. Two years later, she will be …………. years old.

Question 10: A fraction is equal lớn 2/5. The sum of its denominator & its numerator is 91. What is the difference between the denominator và numerator of this fraction?

Exam number 2: Đi tìm kho báu

Question 1: Niông xã has 3/5 of a dollar & Emma has 3/10 of a dollar. Together they have sầu ………….

a. $6/10 b. $8/10 c. $9/10 d. $15/10

Question 2: The value of 1/12 : 1/8 = ………….

Xem thêm: Top 25 Mẫu Cv Xin Việc Hành Chính Văn Phòng Tất Cả Các Ngành

Question 3: The symbol

*
is evaluated as 4 x 7 – 3 x 6 = 10.

If

*
then the number that should be replaced in the question mark is ……………

Question 4: The are of a rectangular garden is 36m 2. Its has a length of 9m. Its perimeter, in metres, is ……………..

Question 5: Last year, Bob’s age is pided by 7. This year, his age is pisible by 5. In how many years will Bob be 27 years old?

Exam number 3: Cóc kim cương tài ba

Question 1: The value of 40 + 60000 + 500 + 30 is ………….

a. 65070 b. 65430 c. 60570 d. 60543

Question 2: The average of the numbers 21, 23, 25 và 27 is ……………….

a. 22 b. 23 c. 24 d. 26

Question 3: The perimeter of a rectangular is 3 times its length. If the perimeter is 120centimet, the area of the rectangle is …………

a. 3200centimet b. 800centimet c. 800cm 2 d. 3200centimet 2

Question 4: Which number should be replace the blank:

*

a. 32 b. 96 c. 48 d. 24

Question 5: Sophia plants ten trees every three minutes. If she continues planting at the same rate, how long will it take she to lớn plant 250 trees?

a. 5/4 h b. 25h c. ba phần tư h d. 75h

Question 6: Anna scored 325 points during the badminton season. If her average point was 13 per game, how many games did she play?

a. 25 b. 13 c. 26 d. 14

Question 7: If a machine produces 90 items in one minute, how many items would it produce in 20 second?

a. 180 b. trăng tròn c. 30 d. 60

Question 8: The digits 1, 2, 3, 4, 5 and 6 are each placed in one of the boxes so that the resulting product is correct. If each of the six digits is used exactly once, the digit repsented by’?” is ………….

*

a. 6 b. 2 c. 3 d. 4

Question 9: The average of five different natural numbers is 4. If the different between the largest and smallest of these numbers is as large as possible, what is the average of the other three numbers?

a. 5 b. 2 c. 3 d. 6

Đáp án đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 9

Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number

Question 1: 4504

Question 2: 18

Question 3: 6

Question 4: 250

Question 5: 4

Question 6: 5

Question 7: 19

Question 8: 45

Question 9: 14

Question 10: 39

Exam number 2: Đi search kho báu

Question 1: c

Question 2: 2/3

Question 3: 2

Question 4: 26

Question 5: 12

Exam number 3: Cóc xoàn tài ba

Question 1: c

Question 2: c

Question 3: c

Question 4: b

Question 5: a

Question 6: a

Question 7: c

Question 8: c

Question 9: c

Mời quý thầy cô cùng những bạn học sinc tmê man khảo Đề thi Violympic Tân oán Tiếng Anh lớp 4 vòng 9 qua đoạn phim để chuẩn bị tốt cho vòng thi sắp tới đây!

--- Bài cũ hơn ---

Bạn vẫn đọc văn bản bài viết Đề Thi Violympic Toán thù Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 9 Năm 2021 bên trên trang web Maytinhlongtkhô hanh.com. Hy vọng một trong những phần nào kia hồ hết thông tin cơ mà chúng tôi đã cung ứng là vô cùng hữu dụng cùng với chúng ta. Nếu câu chữ bài viết tuyệt, ý nghĩa các bạn hãy share cùng với đồng đội của bản thân với luôn theo dõi và quan sát, ủng hộ Cửa Hàng chúng tôi để update hồ hết thông tin mới nhất. Chúc các bạn một ngày xuất sắc lành!