Đồ Lót Xuất Khẩu 36 Hàng Muối

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁPhường -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc ---------------

Số: 557/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 27 mon 05 năm 2022

QUYẾTĐỊNH

BAN HÀNH KHUNG ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỤCTIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BANNHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn uống cứ đọng Luật Tổ chứctổ chức chính quyền địa pmùi hương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa thay đổi, bổ sung một sốđiều của Luật Tổ chức nhà nước và Luật Tổ chức tổ chức chính quyền địa phương thơm ngày 22tháng 1một năm 2019;

Căn uống cứ đọng Luật Thống kêngày 23 mon 11 năm 2015; Luật sửa thay đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kêngày 12 tháng 1một năm 2021;

Căn uống cứ Quyết định số288/QĐ-TTg ngày 28 tháng 0hai năm 2022 của Thủ tướng tá nhà nước về Việc ban hànhKhung Reviews thực trạng triển khai phương châm phát triển kinh tế tài chính - làng hội;

Căn uống cđọng Quyết định số1583/QĐ-UBND-HC ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban quần chúng tỉnh giấc Đồng Thápban hành Chương trình hành vi của Ủy ban quần chúng. # Tỉnh thực hiện Chương thơm trìnhhành động của Tỉnh ủy và Nghị quyết Hội đồng quần chúng. # Tỉnh về pmùi hương hướng nhiệmvụ phát triển kinh tế tài chính - xã hội 5 năm 2021 - 2025;

Theo đề xuất của Giám đốcSở Kế hoạch với Đầu bốn trên Công văn uống số 734/SKHĐT-TH ngày 25 tháng 3 năm 2022,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Bạn đang xem: Đồ lót xuất khẩu 36 hàng muối

Banhành cố nhiên Quyết định này Khung đánh giá tình trạng triển khai phương châm pháttriển kinh tế - làng mạc hội tỉnh giấc Đồng Tháp (sau đây viết tắt là Khung tiến công giá)nhằm ship hàng công tác chỉ huy, điều hành quản lý của Ủy ban quần chúng. # tỉnh giấc, Chủ tịch Ủyban nhân dân thức giấc trong quy trình tổ chức triển khai thực thi triển khai Kế hoạch pháttriển kinh tế tài chính - xóm hội.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Snghỉ ngơi, ban, ngành Tỉnh

- Căn uống cđọng theo tính năng,nhiệm vụ và thđộ ẩm quyền thống trị, tráng lệ tiến hành thực hiện những chỉ tiêutrong Khung tiến công giá; thời hạn hằng năm, 5 năm report kết quả tiến hành các chỉtiêu vào Khung review gắn thêm cùng với báo cáo tình hình kinh tế tài chính - làng mạc hội với xây dựngchiến lược trở nên tân tiến kinh tế - làng hội của tỉnh giấc.

Thời gian hoàn thành vàgửi Sở Kế hoạch với Đầu bốn trước thời gian ngày đôi mươi tháng 12 mỗi năm với cậpnhật, bổ sung, gửi Sngơi nghỉ Kế hoạch với Đầu tư vào ngày trăng tròn tháng 3 năm tiếptheo.

- Thường xuyên ổn rà soát,đánh giá kết quả Khung review, để đúng lúc ttê mê mưu lời khuyên điều chỉnh cáctiêu chuẩn kinh tế tài chính - xã hội theo ngành, nghành được phân công, gửi Ssinh sống Kế hoạchcùng Đầu tư tổng thích hợp, report Ủy ban quần chúng Tỉnh chu đáo, ra quyết định.

2. Sngơi nghỉ Kế hoạch cùng Đầutư

- Păn năn hợp với Cục Thốngkê tỉnh và Ủy ban dân chúng những thị trấn, thị trấn tham mê mưu Ủy ban dân chúng tỉnhthành lập Khung Reviews tình hình thực hiện mục tiêu cách tân và phát triển kinh tế tài chính - xã hộitừng năm cùng 5 năm của cấp cho thị trấn trên cửa hàng Khung Review với Hệ thống chỉ tiêuthống kê lại cấp cho thức giấc.

- Păn năn hòa hợp những 1-1 vịliên quan tổng thích hợp, báo cáo số liệu về tình trạng triển khai những tiêu chuẩn củaKhung reviews vào quá trình Review hiệu quả tiến hành cải tiến và phát triển tài chính -xóm hội của tỉnh giấc hằng năm và 5 năm.

- Tổng vừa lòng các khuyến nghị,điều chỉnh, bổ sung của các ngành, địa phương về những tiêu chí kinh tế - xã hộicủa Khung Đánh Giá, report Ủy ban dân chúng tỉnh giấc.

- Đôn đốc các Sngơi nghỉ, ban,ngành, địa pmùi hương xúc tiến, theo dõi và quan sát, report kết quả triển khai các chỉ tiêuhiện tượng vào Khung nhận xét.

3. Ủy ban quần chúng. # cácthị trấn, thành phố

- Chủ rượu cồn phối hợp vớiSở Kế hoạch với Đầu bốn cùng Cục Thống kê trong công tác làm việc kiến thiết Khung đánh giátình trạng tiến hành kim chỉ nam phát triển kinh tế tài chính - làng hội hằng năm và 5 năm cấphuyện bên trên các đại lý Khung Reviews và Hệ thống chỉ tiêu những thống kê cấp cho thức giấc.

Xem thêm: Tải Phần Mềm Đăng Ký Mã Số Thuế Tncn 3, Phần Mềm Đăng Ký Mã Số Thuế Cá Nhân Mới Nhất 2021

- Chỉ đạo cơ quantrình độ chuyên môn cấp thị xã tiến hành triển khai, theo dõi; chu kỳ mỗi năm, 5 nămreport cáo kết quả triển khai những tiêu chuẩn điều khoản vào Khung Review cấpthị trấn thêm với xúc tiến thực hiện xây cất kế hoạch trở nên tân tiến kinh tế - làng mạc hộicủa địa phương.

- Thường xuyên ổn rà soát,khuyến nghị điều chỉnh, bổ sung cập nhật các tiêu chuẩn Reviews kinh tế tài chính - buôn bản hội trên địabàn, gửi Slàm việc Kế hoạch và Đầu tứ tổng vừa lòng báo cáo Ủy ban quần chúng. # tỉnh.

Điều 3. Hiệu lực thihành

1. Quyết định này có hiệulực Tính từ lúc ngày ký phát hành.

2. Giám đốc Ssinh hoạt Kế hoạchvà Đầu tứ, Giám đốc, Thủ trưởng những Ssống, ban, ngành cấp cho tỉnh tất cả tương quan, Chủ tịchỦy ban quần chúng. # những thị xã, thành phố chịu đựng trách nát nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận: - Vnạp năng lượng chống nhà nước (b/c); - Sở Kế hoạch và Đầu bốn (b/c); - TT/Tỉnh ủy, TT/HĐND tỉnh; - CT, những PCT Ủy Ban Nhân Dân tỉnh; - Các Ssinh sống, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; - UBND những thị trấn, thành phố; - LĐ VPUBND tỉnh; - Cổng thông báo năng lượng điện tử Tỉnh; - CVNC/VPỦy Ban Nhân Dân Tỉnh; - Lưu: VT, THVX(Thư).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Phạm Thiện tại Nghĩa

PHỤLỤC

KHUNG ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỤC TIÊU PHÁTTRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP(Kèm theo Quyết định số 557/QĐ-UBND-HC ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Ủy bannhân dân Tỉnh)

STT

CHỈ TIÊU

ĐƠN VỊ TÍNH

KỲ BÁO CÁO

CƠ QUAN CHỦ TRÌ BÁO CÁO

CƠ QUAN PHỐI HỢP

A

KINH TẾ

I

TỔNG SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (GRDP)

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

Snghỉ ngơi Kế hoạch và Đầu tư

Cục Thống kê tính toán; Snghỉ ngơi, ban, ngành Tỉnh tất cả tương quan phối hợp hỗ trợ dữ liệu đầu vào

1

Theo giá hiện hành

"

"

"

1.1

Quy tế bào GRDP

"

"

"

1.1.1

Theo nội tệ

Tỷ đồng

"

"

"

1.1.2

Theo ngoại tệ

Nghìn USD

"

"

"

1.2

Cơ cấu GRDP

"

"

"

a)

Theo khu vực ghê tế

%

1.2.1

Nông, lâm nghiệp cùng thủy sản

"

"

"

"

1.2.2

Công nghiệp cùng xây dựng

"

"

"

"

Trong đó: Công nghiệp

"

"

"

"

1.2.3

Dịch vụ

"

"

"

"

1.2.4

Thuế thành phầm trừ trợ cung cấp sản phẩm

"

"

"

"

b)

Theo mô hình gớm tế

%

"

"

"

1.2.5

Nhà nước

"

"

"

"

1.2.6

Ngoài Nhà nước

"

"

"

"

1.2.7

Khu vực có vốn đầu tư chi tiêu nước ngoài

"

"

"

"

1.2.8

Thuế thành phầm trừ trợ cấp cho sản phẩm

"

"

"

"

1.3

Quy mô GRDP. so với:

"

"

"

1.3.1

Quy mô GDPhường. cả nước

Lần

"

"

"

1.3.2

Quy tế bào GRDP của vùng ĐBSCL

Lần

"

"

"

2

Tốc độ tăng GRDP.. theo giá bán so sánh

Hằng năm, thời điểm giữa kỳ, 5 năm

"

"

a)

Theo Quanh Vùng tởm tế

%

"

"

"

2.1

Nông, lâm nghiệp với thủy sản

"

"

"

"

2.2

Công nghiệp và xây dựng

"

"

"

"

Trong đó: Công nghiệp

"

"

"

"

2.3

Dịch vụ

"

"

"

"

2.4

Thuế sản phẩm trừ trợ cung cấp sản phẩm

"

"

"

"

b)

Theo mô hình tởm tế

%

"

"

"

2.5

Nhà nước

"

"

"

"

2.6

Ngoài Nhà nước

"

"

"

"

2.7

Khu vực gồm vốn chi tiêu nước ngoài

"

"

"

"

2.8

Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm

"

"

"

"

3

GRDP trung bình đầu người

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

"

"

3.1

GRDPhường. trung bình đầu fan theo giá chỉ hiện hành

"

"

"

3.1.1

Nội tệ

Triệu đồng

"

"

"

3.1.2

Ngoại tệ

USD

"

"

"

3.2

Tốc độ tăng GRDP bình quân đầu bạn theo giá so sánh

%

"

"

"

3.3

GRDPhường trung bình đầu tín đồ so với:

"

"

"

3.3.1

GDP bình quân đầu tín đồ cả nước

Lần

"

"

"

3.3.2

GRDP bình quân đầu tín đồ vùng ....

"

"

"

"

II

NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cục Thống kê tính toán; Slàm việc, ban, ngành Tỉnh bao gồm tương quan phối hợp cung cấp dữ liệu đầu vào

1

Năng suất lao hễ theo giá bán hiện hành

Triệu đồng/lao động

Hằng năm, vào giữa kỳ, 5 năm

"

"

1.1

Nông, lâm nghiệp và tbỏ sản

"

"

"

"

1.2

Công nghiệp với xây dựng

"

"

"

"

1.3

Dịch vụ

"

"

"

"

2

So với

2.1

Năng suất lao cồn cả nước

Lần

"

"

"

2.2

Năng suất lao rượu cồn vùng ĐBSCL

"

"

"

"

3

Tốc độ tăng năng suất lao hễ theo giá so sánh

%

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

"

"

3.1

Nông, lâm nghiệp và tdiệt sản

"

"

"

"

3.2

Công nghiệp cùng xây dựng

"

"

"

"

3.3

Dịch vụ

"

"

"

"

4

Năng suất lao hễ theo nước ngoài tệ

USD/lao động

"

"

"

III

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Sở Tài chính

Cục Thuế Tỉnh

1

Thu túi tiền Nhà nước trên địa bàn

Tỷ đồng

Hằng năm, thời điểm giữa kỳ, 5 năm

"

"

Tốc độ tăng thu ngân sách

%

"

"

"

Trong đó: Thu nội địa

Tỷ đồng

"

"

"

. Tốc độ tăng thu nội địa

%

"

"

"

.Tỷ lệ thu nội địa/tổng thu NSNN trên địa bàn

%

"

"

"

2

Chi bằng phẳng ngân sách địa phương

Tỷ đồng

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

"

"

Tốc độ tăng chi cân nặng đối

%

"

Trong đó: Chi đầu tư trở nên tân tiến của chi phí địa phương

Tỷ đồng

"

"

"

. Tốc độ tăng

%

"

"

"

. Tỷ lệ chi đầu tư phát triển của NSĐP vào đưa ra cân đối NSĐP

%

"

"

"

IV

ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

1

Vốn đầu tư thực hiện bên trên địa phận tỉnh

Tỷ đồng

Hằng năm, vào giữa kỳ, 5 năm

Cục Thống kê

1.1

Vốn đầu tư chi tiêu thực hiện bên trên địa bàn tỉnh giấc theo giá bán hiện nay hành phân theo loại hình kinh tế

"

"

"

1.1.1

Nhà nước

"

"

"

1.1.2

Ngoài Nhà nước

"

"

"

1.1.3

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

"

"

"

1.2

Cơ cấu vốn đầu tư tiến hành trên địa phận tỉnh giấc giá bán hiện hành phân theo loại hình ghê tế

%

"

"

1.2.1

Nhà nước

"

"

"

1.2.2

Ngoài Nhà nước

"

"

"

1.2.3

Khu vực bao gồm vốn chi tiêu nước ngoài

"

"

"

1.3

Tốc độ tăng vốn đầu tư tiến hành bên trên địa bàn thức giấc theo giá chỉ so sánh

%

"

"

2

Tỷ lệ vốn đầu tư chi tiêu triển khai bên trên địa phận thức giấc đối với GRDP

%

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

Slàm việc Kế hoạch và Đầu tư

Cục Thống kê

3

Đầu bốn nước ngoài

Hằng năm, thời điểm giữa kỳ, 5 năm

Sở Kế hoạch và Đầu tư

3.1

Số dự án chi tiêu nước ngoài

Dự án

"

"

3.2

Vốn chi tiêu quốc tế đăng ký

Triệu USD

"

"

3.2.1

Cấp mới

"

"

"

3.2.2

Điều chỉnh

"

"

"

3.2.3

Góp vốn, mua cổ phần

"

"

"

4

Xây dựng

Sngơi nghỉ Xây dựng

4.1

Diện tích sàn chế tạo nhà ở trả thành

Nghìn m2

Hằng năm, thời điểm giữa kỳ, 5 năm

"

4.2

Diện tích nhà ở trung bình đầu người

M2

5 năm

"

V

DOANH NGHIỆPhường., HỢP.. TÁC XÃ

Snghỉ ngơi Kế hoạch và Đầu tư

Cục Thuế Tỉnh; Sở Nông nghiệp cùng Phát triển nông thôn; UBND huyện, thành phố

1

Doanh nghiệp

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

Snghỉ ngơi Kế hoạch và Đầu tư

1.1

Số công ty sẽ vận động có tác dụng chế tạo marketing trên thời điểm 31/12 hằng năm

Doanh nghiệp

"

Cục Thuế Tỉnh

1.2

Số lao rượu cồn vào doanh nghiệp đang hoạt động thêm vào sale tại thời gian 31/12 hằng năm

Người

"

Cục Thuế Tỉnh

1.3

Doanh nghiệp Thành lập và hoạt động mới

"

Sngơi nghỉ Kế hoạch với Đầu tư

1.3.1

Số doanh nghiệp lớn Thành lập mới

Doanh nghiệp

"

"

Tốc độ tăng

%

"

"

1.3.2

Tổng số vốn liếng đăng ký

Tỷ đồng

"

"

Tốc độ tăng

%

"

"

1.3.3

Tổng số lao cồn đăng ký

Người

"

"

Tốc độ tăng

%

"

"

1.4

Số công ty lớn giải thể

Doanh nghiệp

"

Ssinh hoạt Kế hoạch và Đầu tư

Tốc độ tăng

%

"

"

2

Hợp tác xã

Hằng năm, vào giữa kỳ, 5 năm

Ssinh hoạt Kế hoạch và Đầu tư

Sở Nông nghiệp cùng Phát triển nông thôn; Ủy Ban Nhân Dân thị trấn, thành phố

2.1

Số hợp tác xã vẫn hoạt động bao gồm kết quả cung ứng sale trên thời gian 31/12 hằng năm

Hợp tác xã

"

"

"

2.2

Số lao hễ trong hợp tác xã đã hoạt động sản xuất kinh doanh tại thời điểm 31/12 hằng năm

Người

"

"

"

2.3

Số hợp tác làng ra đời mới

Hợp tác xã

"

"

"

2.4

Số hợp tác ký kết làng mạc hoàn chỉnh thủ tục giải thể

"

"

"

"

2.5

Tổng số kết hợp hợp tác xã

Liên hiệp

"

"

"

2.6

Tổng số tổ hợp tác

Tổ

"

"

"

VI

NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

Ssinh sống Nông nghiệp cùng Phát triển nông thôn

Cục Thống kê; UBND huyện/ thành phố

1

Nông nghiệp

Hằng năm, thời điểm giữa kỳ, 5 năm

"

"

1.1

Giá trị thành phầm trên 1 ha đất trồng trọt và mặt nước nuôi tdragon tbỏ sản

Triệu đồng

"

"

"

1.2

Cây thực phẩm bao gồm hạt

"

"

"

1.2.1

Diện tích gieo tdragon cây hoa màu có hạt

Nghìn ha

"

"

"

Trong đó: Lúa

"

"

"

"

1.2.2

Sản lượng lương thực gồm hạt

Nghìn tấn

"

"

"

Trong đó: Lúa

"

"

"

"

1.3

Sản lượng lương thực tất cả phân tử bình quân đầu người

Kg

"

"

"

1.4

Sản lượng một số cây lâu năm (Cây thọ năm: cây công nghiệp hoặc cây nạp năng lượng quả theo tính chất của tỉnh)

ĐVT

"

"

"

1.4.1

Cam, chanh khô, quýt

Tấn

"

"

"

1.4.2

Xoài

Tấn

"

"

"

1.4.3

Nhãn

Tấn

"

"

"

1.4.4

Khác

Tấn

"

"

"

1.5

Số gia súc, gia cầm

"

"

"

1.5.1

Trâu

Con

"

"

"

1.5.2

"

"

"

"

1.5.3

Heo

"

"

"

"

1.5.4

Gia cầm

Nghìn con

"

"

"

Trong đó: - Vịt

Nghìn con

"

"

"

- Gà

"

"

"

1.6

Sản lượng một trong những thành phầm chăn uống nuôi chủ yếu

Tấn

"

"

"

1.6.1

Thịt trâu hơi

"

"

"

"

1.6.2

Thịt bò hơi

"

"

"

"

1.6.3

Thịt lợn hơi

"

"

"

"

1.6.4

Thịt gia nạm hơi

"

"

"

"

Trong đó: - Vịt

"

"

"

"

- Gà

"

"

"

"

2

Lâm nghiệp

Hằng năm, thời điểm giữa kỳ, 5 năm

"

"

Diện tích rừng trồng bắt đầu tập trung

Ha

"

"

"

3

Thủy sản

Hằng năm, vào giữa kỳ, 5 năm

"

"

3.1

Sản lượng thủy sản

Tấn

"

"

"

3.1.1

Nuôi trồng

"

"

"

"

Trong đó: Cá tra

"

"

"

"

3.1.2

Knhị thác

"

"

"

"

VII

CÔNG NGHIỆP

Sngơi nghỉ Công Thương

Cục Thống kê

1

Chỉ số chế tạo công nghiệp

%

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

"

"

Trong đó: Công nghiệp chế tao, chế tạo

"

"

"

"

2

Tỷ trọng quý hiếm tăng thêm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP

%

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

"

"

3

Sản lượng một số thành phầm công nghiệp đa số (Tùy ở trong sản phẩm chủ yếu của tỉnh)

ĐVT

Hằng năm, thời điểm giữa kỳ, 5 năm

"

"

3.1

Cát knhị thác

1000 m3

"

"

"

3.2

Chế thay đổi tdiệt sản

tấn

"

"

"

3.3

Gạo xay xát, vệ sinh bóng

Nghìn tấn

"

"

"

3.4

Miến, hủ tiếu, bánh tvắt cùng các các loại tương tự

tấn

"

"

"

3.5

Thức nạp năng lượng gia súc, thủy sản

tấn

"

"

"

3.6

Thuốc lá điếu có đầu lọc

Nghìn gói

"

"

"

3.7

Sản phđộ ẩm may mặc

Nghìn cái

"

"

"

3.8

Thuốc thuốc tây những nhiều loại (dạng viên)

Triệu viên

"

"

"

3.9

Các bộ phận của dày dép bằng chất liệu da, tnóng lót bên phía trong có thể túa tránh …

Nghìn đôi

"

"

"

3.10

Bia

Nghìn lít

"

"

"

VIII

THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH

Snghỉ ngơi Công Thương

Cục Thống kê; Ssinh sống Văn hóa Thể thao với Du lịch

1

Thương mại

Hằng năm, vào giữa kỳ, 5 năm

Ssinh sống Công Thương

Cục Thống kê

1.1

Doanh thu kinh doanh nhỏ mặt hàng hóa

Tỷ đồng

"

"

"

Tốc độ tăng

%

"

"

"

1.2

Doanh thu các dịch vụ tồn tại cùng ăn uống uống

Tỷ đồng

"

"

"

Tốc độ tăng

%

"

"

"

2

Xuất, nhập vào mặt hàng hóa

Hằng năm, vào giữa kỳ, 5 năm

Ssinh hoạt Công Thương

Cục Thống kê

2.1

Giá trị xuất khẩu hàng hóa

Triệu USD

"

"

"

. Tốc độ tăng

%

"

"

"

Giá trị xuất khẩu hàng hoá (xung quanh mặt hàng hoá tạm bợ nhập tái xuất)

Triệu USD

"

"

"

. Tốc độ tăng

&

"

"

"

2.2

Giá trị xuất khẩu sản phẩm hóa

Triệu USD

"

"

"

. Tốc độ tăng

%

"

"

"

3

Du lịch

Hằng năm, vào giữa kỳ, 5 năm

Sngơi nghỉ Văn uống hóa Thể thao cùng Du lịch

Cục Thống kê

3.1

Số lượt khách hàng phượt nội địa

Nghìn lượt khách

"

"

"

3.2

Tổng thu ngành du lịch

Tỷ đồng

"

"

"

. Tốc độ tăng

%

"

"

"

IX

CHỈ SỐ GIÁ

Cục Thống kê

Chỉ số giá chi tiêu và sử dụng (Năm trước =100)

%

Hằng năm, thời điểm giữa kỳ, 5 năm

B

XÃ HỘI

I

DÂN SỐ, LAO ĐỘNG

1

Dân số

Hằng năm, vào giữa kỳ, 5 năm

Cục Thống kê

1.1

Dân số trung bình

Nghìn người

"

"

Trong đó: Tỷ lệ dân sinh thành thị

%

"

"

1.2

Mật độ dân số

Người/km2

"

"

1.3

Tỷ lệ tăng dân số từ bỏ nhiên

"

"

1.4

Tuổi tchúng ta vừa phải tính tự thời gian sinh

Tuổi

"

"

Trong đó: Số năm sống khỏe

Năm

Giữa kỳ, 5 năm

"

1.5

Tỷ số nam nữ Lúc sinh

Số bé trai/100 bé gái

Hằng năm, vào giữa kỳ, 5 năm

"

1.6

Tổng tỷ suất sinh

Số con/phú nữ

"

"

1.7

Chỉ số phát triển nhỏ người (HDI)

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

"

2

Lao động

Sngơi nghỉ Lao rượu cồn - Tmùi hương binc với Xã hội

Cục Thống kê

2.1

Số lao động bao gồm việc có tác dụng trên địa bàn tỉnh

Người

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

Cục Thống kê

Ssinh sống Lao hễ - Tmùi hương binch cùng Xã hội

2.1.1

Nông, lâm nghiệp cùng tbỏ sản

"

"

"

"

2.1.2

Công nghiệp với xây dựng

"

"

"

"

2.1.3

Dịch vụ

"

"

"

"

2.2

Cơ cấu lao cồn tất cả vấn đề làm cho trên địa phận tỉnh

%

Hằng năm, thời điểm giữa kỳ, 5 năm

Cục Thống kê

Sở Lao động - Tmùi hương binc cùng Xã hội

2.2.1

Nông, lâm nghiệp cùng tdiệt sản

"

"

"

"

2.2.2

Công nghiệp và xây dựng

"

"

"

"

2.2.3

Dịch vụ

"

"

"

"

2.3

Số bạn lao hễ tất cả vấn đề làm tăng thêm

Người

Hằng năm, vào giữa kỳ, 5 năm

Slàm việc Lao đụng - Tmùi hương binch với Xã hội

2.4

Tỷ lệ lao hễ đã qua đào tạo

%

Hằng năm, thời điểm giữa kỳ, 5 năm

Ssinh sống Lao động - Tmùi hương binh và Xã hội

Trong đó: Có bởi, hội chứng chỉ

"

"

2.5

Tỷ lệ thất nghiệp

%

Hằng năm, thời điểm giữa kỳ, 5 năm

Cục Thống kê

Sngơi nghỉ Lao cồn - Tmùi hương binch cùng Xã hội

2.5.1

Thành thị

"

"

2.5.2

Nông thôn

"

"

2.6

Tỷ lệ thiếu hụt việc làm

%

Hằng năm, vào giữa kỳ, 5 năm

Cục Thống kê

Ssống Lao động - Thương binch với Xã hội

2.6.1

Thành thị

"

"

"

"

2.6.2

Nông thôn

"

"

"

"

2.7

Tỷ lệ fan lao rượu cồn tđắm say gia bảo hiểm làng mạc hội đối với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động

%

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

Slàm việc Lao đụng - Thương binh cùng Xã hội

Bảo hiểm làng hội Tỉnh

2.8

Tỷ lệ bạn lao động tham mê gia bảo hiểm thất nghiệp so với nhân lực trong độ tuổi lao động

%

Hằng năm, thời điểm giữa kỳ, 5 năm

Snghỉ ngơi Lao động - Thương thơm binh và Xã hội

Bảo hiểm buôn bản hội Tỉnh

2.9

Số lao động đi làm việc tất cả thời hạn sinh hoạt nước ngoài trong thời hạn theo hòa hợp đồng

Nghìn người

Hằng năm, vào giữa kỳ, 5 năm

Snghỉ ngơi Lao cồn - Tmùi hương binh cùng Xã hội

II

GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

Ssống Giáo dục và Đào tạo

Ủy Ban Nhân Dân huyện/ thành phố

1

Tỷ lệ kêu gọi trẻ em từ bỏ 3 tháng tuổi mang lại 36 mon tuổi đi công ty trẻ

%

5 năm

"

"

2

Tỷ lệ kêu gọi trẻ em trường đoản cú 3 cho 5 tuổi đi học mẫu giáo

%

5 năm

"

"

3

Tỷ lệ học sinh đi học phổ thông

%

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

"

"

3.1

Tiểu học

"

"

"

"

3.2

Trung học cơ sở

"

"

"

"

3.3

Trung học phổ thông

"

"

"

"

4

Tỷ lệ trường học các cấp đạt chuẩn chỉnh quốc gia

%

Hằng năm, thời điểm giữa kỳ, 5 năm

"

"

4.1

Mầm non

"

"

"

"

4.2

Tiểu học

"

"

"

"

4.3

Trung học cơ sở

"

"

"

"

4.4

Trung học phổ thông

"

"

"

"

5

Tỷ lệ chống học tập kiên cố

%

Hằng năm, vào giữa kỳ, 5 năm

"

"

5.1

Mầm non

"

"

"

"

5.2

Tiểu học

"

"

"

"

5.3

Trung học tập cơ sở

"

"

"

"

5.4

Trung học phổ thông

"

"

"

"

6

Số học sinh phổ thông bình quân một lớp học

Học sinh

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

"

"

6.1

Tiểu học

"

"

"

"

6.2

Trung học cơ sở

"

"

"

"

6.3

Trung học phổ thông

"

"

"

"

7

Số học sinh ít nhiều trung bình một giáo viên

Học sinh

Hằng năm, thời điểm giữa kỳ, 5 năm

7.1

Tiểu học

"

"

"

"

7.2

Trung học tập cơ sở

"

"

"

"

7.3

Trung học phổ thông

"

"

"

"

III

Y TẾ

Sở Y tế

UBND huyện/ thành phố

1

Số dược sĩ đại học trên 10.000 dân

Dược sĩ

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

"

"

2

Số điều chăm sóc viên trên 10.000 dân

Điều dưỡng

Hằng năm, thời điểm giữa kỳ, 5 năm

"

"

3

Số BS trên 10.000 dân

Bác sĩ

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

"

"

4

Số nệm căn bệnh bên trên 10.000 dân

Giường

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

"

"

5

Tỷ lệ trẻ nhỏ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng

%

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

"

"

5.1

Cân nặng nề theo tuổi

"

"

"

"

5.2

Chiều cao theo tuổi

"

"

"

"

6

Tỷ lệ làng đạt tiêu chí quốc gia về y tế

%

Hằng năm, vào giữa kỳ, 5 năm

"

"

7

Tỷ lệ fan tđắm đuối gia bảo đảm y tế

%

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

"

"

8

Tỷ lệ dân số được thống trị bằng làm hồ sơ sức khỏe năng lượng điện tử

%

Hằng năm, vào giữa kỳ, 5 năm

"

"

9

Tỷ lệ trạm y tế xã/phường/thị xã có bác sĩ làm cho việc

%

Hằng năm, thời điểm giữa kỳ, 5 năm

"

"

IV

MỨC SỐNG DÂN CƯ

1

Tỷ lệ nghèo đa chiều theo chuẩn hiện tại hành

%

Hằng năm, vào giữa kỳ, 5 năm

Ssinh sống Lao đụng - Thương thơm binc và Xã hội

UBND huyện/ thành phố

Mức bớt Phần Trăm nghèo nhiều chiều

Điểm phần trăm

"

"

"

2

Thu nhập trung bình đầu người 01 tháng

Nghìn đồng

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

Cục Thống kê

2.1

So đối với cả nước

Lần

"

2.2

So với vùng ĐBSCL

"

"

3

Tỷ lệ dân sinh thành phố được hỗ trợ nước sạch qua khối hệ thống cấp cho nước tập trung

%

Hằng năm, vào giữa kỳ, 5 năm

Sở Xây dựng

4

Tỷ lệ dân số nông buôn bản thực hiện nước sạch đáp ứng nhu cầu quy chuẩn

%

Hằng năm, vào giữa kỳ, 5 năm

Ssinh sống Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ssinh sống Xây dựng

5

Tỷ lệ dân số được thực hiện nguồn nước phù hợp vệ sinh

%

Giữa kỳ, 5 năm

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Snghỉ ngơi Xây dựng

6

Tỷ lệ làng được công nhận đạt chuẩn chỉnh nông xã mới

%

Hằng năm, vào giữa kỳ, 5 năm

Ssống Nông nghiệp với Phát triển nông thôn

6.1

Tỷ lệ xóm được công nhận đạt chuẩn nông làng new nâng cao

%

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

6.2

Tỷ lệ buôn bản được thừa nhận đạt chuẩn nông xã mới vẻ bên ngoài mẫu

%

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

7

Số huyện được thừa nhận đạt chuẩn/chấm dứt nhiệm vụ chế tạo nông làng mới

Huyện

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

Slàm việc Nông nghiệp với Phát triển nông thôn

Tỷ lệ thị xã được công nhận đạt chuẩn/dứt trọng trách tạo nông thôn mới

%

"

"

8

Số thị xã được công nhận đạt chuẩn/ngừng nhiệm vụ thi công nông buôn bản mới nâng cao

Huyện

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

Ssinh hoạt Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tỷ lệ huyện được thừa nhận đạt chuẩn/chấm dứt nhiệm vụ xây dựng nông làng mạc mới nâng cao

%

"

"

9

Tỷ lệ hộ mái ấm gia đình đạt danh hiệu mái ấm gia đình văn hóa, vượt trội.

%

Hằng năm, thời điểm giữa kỳ, 5 năm

Snghỉ ngơi Văn hóa, Thể thao cùng Du lịch

10

Tỷ lệ khóm văn minc đô thị, tiêu biểu; ấp văn hóa truyền thống nông xã mới, tiêu biểu.

%

Hằng năm, vào giữa kỳ, 5 năm

Ssinh hoạt Vnạp năng lượng hóa, Thể thao cùng Du lịch

11

Tỷ lệ phường, thị trấn đạt chuẩn văn minc đô thị, tiêu biểu; làng mạc văn hóa nông làng bắt đầu, vượt trội.

%

Hằng năm, thời điểm giữa kỳ, 5 năm

Ssống Vnạp năng lượng hóa, Thể thao cùng Du lịch

12

Tỷ lệ ban ngành, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn chỉnh văn hóa.

%

Hằng năm, vào giữa kỳ, 5 năm

Slàm việc Văn uống hóa, Thể thao và Du lịch

C

MÔI TRƯỜNG, ĐÔ THỊ

1

Tỷ lệ che phủ rừng

%

Hằng năm, vào giữa kỳ, 5 năm

Slàm việc Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2

Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu nhặt, xử lý

"

"

Sngơi nghỉ Tài nguyên với Môi trường

3

Tỷ lệ hóa học thải rắn sinc hoạt đô thị được thu gom, xử lý

"

"

Ssống Tài nguyên cùng Môi trường

4

Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất, khu technology cao vẫn chuyển động gồm khối hệ thống xử trí nước thải triệu tập đạt tiêu chuẩn chỉnh môi trường

"

"

Ssống Tài nguim với Môi trường

Ban Quản lý khu khiếp tế

5

Tỷ lệ nhiều công nghiệp đang hoạt động gồm hệ thống giải pháp xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường

"

"

Slàm việc Tài nguyên với Môi trường

Snghỉ ngơi Công Thương

6

Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường xung quanh rất lớn được xử lý

%

Giữa kỳ, 5 năm

Slàm việc Tài nguim và Môi trường

7

Tỷ lệ city hóa

%

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

Snghỉ ngơi Xây dựng

D

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp cho tỉnh giấc (PCI)

Điểm

Hằng năm, vào giữa kỳ, 5 năm

Ssống Kế hoạch và Đầu tư

Xếp hạng

Hạng

"

"

. So đối với cả nước

Hạng

"

"

. So cùng với vùng ĐBSCL

Hạng

"

"

2

Chỉ số chuẩn bị sẵn sàng vận dụng công nghệ lên tiếng (ICT index)

Điểm

Hằng năm, giữa kỳ, 5 năm

Sở tin tức và Truyền thông

Xếp hạng

Hạng

"

"

. So đối với tất cả nước

Hạng

"

"

. So cùng với vùng ĐBSCL

Hạng

"

"

3

Chỉ số hiệu quả quản ngại trị cùng hành bao gồm công cung cấp tỉnh (PAPI)

Điểm

Hằng năm, vào giữa kỳ, 5 năm

Slàm việc Nội vụ

  • Cung cấp mỹ phẩm giá gốc
  • Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp
  • Báo động chống trộm hồng ngoại
  • Sách bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 9