IOE

Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 5 vòng một cho vòng 35 giúp các em có tác dụng quen thuộc với các dạng bài bác tập Tiếng Anh hay chạm chán trong đề thi IOE lớp 5. Từ đó sẽ chuẩn bị thật giỏi kỹ năng và kiến thức, nhằm tham gia các vòng thi IOE đạt kết quả cao.

Bạn đang xem: Ioe

Dường như, các em học viên còn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm hầu như bài tập viết lại câu hay gặp gỡ trong bài xích thi IOE Tiếng Anh lớp 5. Còn các em học sinh lớp 4 hoàn toàn có thể tham khảo thêm cỗ tư liệu Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng ngực đến vòng 35.


Đề luyện thi IOE giờ đồng hồ Anh lớp 5 - Vòng 1

Bài 1: Choose the correct answer

1. Are you a student or a teacher?a. Yes, I am b. No, I am not c. I"m a student d. Yes, I

2. ........down, please!a. Sit b. Open c. Cthua kém d. Stand

3. ........up please !a. Sit b. Open c. Cchiến bại d. Stand

4. What is .........favourite colour ? I like red.a. his b. her c. your d. you

5. Whose book is this?a. It"s me b. It"s her c. It"s him d.It"s mine

6. Choose a word which has different part of pronunciation:a. vì chưng b. mother c. brother d. sometime

7. What are ........? They are my books.a. it b. this c. that d. these

8. Can you drink........? Yes, I can.a. orange juice b. rice c. chicken d. bread

9. I am .....a picture now.a. writing b. playing c. singing d.drawing

10. Tichồng the odd one outa. picture b. red c. black d. green

Bài 2: Fill in the blank

1. subje...t 2. doc...or 3. h...ad 4. j...ans 5. cour...e6. sund...y 7. e...d 8. th...ee 9. ha...f 10. ..limb


Bài 3: Matching

1. coconut 2. grape 3. badminton 4. Enlgand 5.desktop6. apple 7. volleyball 8. bus-stop 9. schoolyard 10. bottlesa. cầu lông b. nho c. Sảnh ngôi trường d. nước Anh e. màn hìnhf. láng chuyền g. bến xe cộ buýt h. cnhị i. táo khuyết j. dừa1........2.........3.........4.........5...........6.........7..........8...........9........10..........

Đề luyện thi IOE giờ Anh lớp 5 - Vòng 2

Bài 1: Commplete the sentences

1. Hello, my name"s Kate. I am ten .......old.2......... are you? I"m fine, thanks.3. There .......one living room & one kitchen in my house.4........vày you go after school.

Bài 2: Arrange the sentences

1. English sing song? you Can________________________________________________________________

2. name? her What is________________________________________________________________

3. ten years am old. I ________________________________________________________________

4. my pen frikết thúc. new is This________________________________________________________________

5. up get 6.30 . I at________________________________________________________________

6. is job? What your________________________________________________________________

7. Would you orange juice? lượt thích some________________________________________________________________


8. Ha Noi. I am from________________________________________________________________

9. animals like? does What Nam________________________________________________________________

10. My name is Hung Quan________________________________________________________________

Bài 3: Leave me out

1. tirede 2. moother 3. redomain authority 4. sciensce 5. Vietneamese6. ugely 7. Engliesh 8. memmber 9. Americean 10. helsp

Đề luyện thi IOE tiếng Anh lớp 5 - Vòng 3

Bài 1: Maching

1. Hippo 2. Christmasday 3. stadium 4. blackboard 5. clouds6. National day 7. carpark 8. bathroom 9. crocodile 10. inkpota. sân vận động b. phòng tắm c. cá sấu d. chỗ đậu xe cộ e. lễ nô enf. đám mây g. bình mực h. trâu nước i. bảng black j. ngày độc lập1.......2........3...........4..........5..........6..........7.........8..........9.........10..........

Bài 2: Fill in the blanks

1. fi..d 2. do..n 3. t..wn 4. be..low 5. h..lp6. bl..e 7. w..fe 8. num..ber 9. ki..chen 10. b..ach

Bài 3: Choose the correct answers

1. My house is .......

Xem thêm: Photo Wonder Cho Ios Ứng Dụng Photo Wonder: Chỉnh Sửa Hình Ảnh Chuyên Nghiệp

a. this b. that c. big d. many

2. Who"s .......?- It"s my friend, Nam.

a. that b. his c. her d. it

3. Can I borrow .........?

a. your marker b. these marker c. the teacher d. the pink

4. May I come in? .............

a. Thanks b. Bye c. Sure d. Yes, you are

5. He can play football........ he can"t dance.

a. but b. & c. because d. when

Đề luyện thi IOE giờ Anh lớp 5 - Vòng 4

Bài 1: Fill in the banks

1.I am having a birthday các buổi party ………..my friends.2.I……morning exercises everyday.3.The maps are n…..r the pictures.4.What do your friends have ? ………have sầu some chalk.5.………old are you ? I’m twelve.


Bài 2: Arrange the words

1. How football ? play vì chưng you often________________________________________________________________2. swlặng . elephants The can________________________________________________________________3. Hoa shopkeeper ? a Mrs Is________________________________________________________________4. your book me và cthua kém Look at ________________________________________________________________5. Where is my bag ?________________________________________________________________6. bởi vì dress What you like ?_______________________________________________________________7. The is cloông xã on the wall.________________________________________________________________8. Teacher’s Day 20th . is November________________________________________________________________9. in does What his hand ? he have________________________________________________________________10. it day What is today ?________________________________________________________________

Bài 3: Leave me out

1. ciety 2. shioe 3. wroong 4. alaong 5. thienk6. sevean 7. speask 8. sprieng 9. puart 10. telsl

Đề luyện thi IOE giờ đồng hồ Anh lớp 5 - Vòng 5

Bài 1: Complete the sentences

1.Viet Nam has ………….of beautiful mountains.a. a lots b. an lots c. lot d. a lot

2. How many ……….are there ? There are ten.a. pencils b. box c. notebook d. pen

3. I have sầu two brothers . ………..names are Minch and Tung .a. His b. Their c. They d. Theirs

4. Choose the word that has the underlined part pronounced differently:a. bus b. hurry c. sugar d. supper

5. how many ……….are there ? There is one peach.a. crayons b. peaches c. peach d. peachs

6. Choose the word that has the underlined part pronounced differently:a. he b. me c. we d. pen

7. What’ s your father’s name ? a. He’s name Phong b. He Phongc. His is Phong d. His name’s Phong

8. Choose the word that has the underlined part pronounced differently:a. bag b. bank c. parents d. place9. What’s the matter with hlặng ?a. He’ s siông xã b. She’s siông chồng c. I’m sick d. She’s fine


10. What ………..is your oto ?a. color b. this c. that d. the

Bài 2: Matching

1. money 2. play the guitar 3. vegetables 4. study Math 5. go fishing6. write a letter 7. zebra 8. airport 9. bookcửa hàng 10.eat a bananaa. đùa bọn ghita b. ngựa vằn c. trường bay d. ăn chuối e. học toánf. tiền g. viết tlỗi h. quầy sách i. câu cá j. rau

1………2……….3……….4………..5…………6………..7……….8………9……10…….

Bài 3: Fill in the blanks

1. mo…key 2. br…ther 3. we…ther 4. hamb…rger 5. ar…ive6. pre…are 7. do…l 8. thi…d 9. che…k 10. ov…r

Tải file Doc hoặc PDF để tham khảo câu chữ cụ thể Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 5