Giáo Án Tiếng Anh Lớp 3

... front of the class - Cheông chồng ss’ pronounciation Class 3B: Huong, Ha 16 Date : 13/ 09/năm trước WEEK : Period : UNIT 3: THIS IS TONY Lesson 3( A 1, 2, 3) I Objectives: By the kết thúc of the lesson, pupils will ... _ ( letters ) 2._ _ _ _ _ ( letters ) 3.

Bạn đang xem: Giáo án tiếng anh lớp 3

_ _ _ _ ( letters ) 4._ _ _ _ _ ( letters ) Class 3A: Ngoc, Nhu, Tuan, Thu Class 3B: Ha, Diep, Loc, Hoang Class 3C: Vy, Hun, Son, Hung New lesson: *PRESENTATION ... word Tony và y in the word yes t: Is that Tony y: Yes, it is Class 3A: Nhu, Truc Class 3B: Nghia, Hung Class 3C: Lan An, The Anh Activity 2: Listen và write • Teacher: Ask Ss to say what they...
*

... păn năn cmùi hương trình - Cả năm: tiết x 35 tuần = 105 - Học kỳ I: máu x 18 tuần = 54 tiết - Học kỳ II: ngày tiết x 17 tuần = 51 tiết III Giới thiệu giải pháp học Tiếng Anh Trên lớp: - Trật tự lắng tai giáo ... lắng nghe giáo viên giảng bài xích, nhiệt huyết tuyên bố chủ kiến - Rèn luyện giao tiếp Tiếng Anh học Tiếng Anh, tinh giảm áp dụng Tiếng Việt - Mạnh dạn vạc âm chuẩn, thực hành nói nhiều Học công ty - Học cũ: ... teacher(n) : giáo viên school(n) : trường học class(n) : lớp học classroom(n): phòng học tập desk(n) : bàn HS that(de-pro) : kia, that is = that′s : k Teacher′s activities - Use the pictures (p 26, 27) to...
*

... exercise A1, (p. 16) , B1, (Phường.17) workbook UNIT 3: MY FRIENDS Phường 18 Date: 16/ 9/năm trước A CLOSER LOOK I Aims By the over of the lesson, ss will be able to: 35 TIẾNG ANH SÁCH MỚI 2015 - đôi mươi 16 - Ss wil be ... phân một số loại học viên Từ GV có biện pháp huấn luyện và đào tạo, giáo dục, hỗ trợ HS thích hợp B Objectives:The nội dung of the thử nghiệm 49 TIẾNG ANH SÁCH MỚI 2015 - trăng tròn 16 THE MATRIX OF FORTY-FIVE MINUTE TEST ENGLISH ... lesson: Unit 1: Closer look Learn by heart all the new words Do Ex A1 P3, B1,2 P4 (WB) TIẾNG ANH SÁCH MỚI 2015 - đôi mươi 16 UNIT 1: MY NEW SCHOOL Phường.04 Date: 21 /8/2015 A CLOSER LOOK I Aims By the over of...
*

... Communication - Learn by heart all the new words - Do Ex B4, B6 (WB) - Find some nice sentences about friendship UNIT 12 Giáo án Tiếng Anh lớp Thí điểm_ Học kỳ I MY NEW SCHOOL Tiết 05 Ngày dạy:27 /8/2014 ... the questions in (P11) (Extra - board) Ss: Ask classmates those 6- 8 questions then report the survey 14 Giáo án Tiếng Anh lớp Thí điểm_ Học kỳ I ? How many "yes" answers should a good friend have? ... -Let Ss read the three passages Ex1 khổng lồ kiểm tra their ideas -Ss the task indidually in 16 Giáo án Tiếng Anh lớp Thí điểm_ Học kỳ I minutes -chú ý some information -Ask Ss to read the passages again, then...
*

... bng ting Anh ting Anh HS thc hin Gv nghe v mang đến yên ổn 9ph 4.Listen and kiểm tra -GVkhuyn khớch HS t -HS t ni dung ttinh quái trc nghe ni dung ttinh ma v hng dn HS nghe -GV bt bng ln -HS nghe v ỏnh du tnhãi ranh c núi ... Unit * Trực rỡ nh v sỏu hc sinh: Nam, Mai, Alan, Li Li, Peter v Lidomain authority * Cỏc ch bng ch cỏi ting anh II Teaching procedure Thi Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinch HHT gian 4ph Warm up và Đánh Giá ... Unit * Tranh con nh v sỏu hc sinh: Nam, Mai, Alan, Li Li, Peter v Lidomain authority * Cỏc ch bng ch cỏi ting anh II Teaching procedure Thi Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh HHT gian 4ph Warm up & reviews...
*

... Vận dụng Tổng KQ TL KQ TL KQ TL I.Language 8c 8c Focus 4đ 4đ II Reading 6c 6c 3 3 III 2c 2c Structure 1đ 1đ IV Writing 4c 4c 2đ 2đ Tổng 8c 6c 6c 20c 4đ 3 II ĐỀ KIỂM TRA TIẾT: I/ Choose the most ... lesson: Unit : Write / pages 32 + 23 V Draw on experiences:………………………………………………………………… 37 Week : 06 Period : 16 Date of planning: 24 / / 2010 Date of teaching: 27 / / 2010 Unit 33 : :AT HOME Unit AT HOME ... pages 31 + 32 V Draw on experiences: …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 35 Week : 06 Period : 15 Date of planning : đôi mươi / 9/ 2010 Date of teaching: 23 / /...

Xem thêm: 6 Cách Chiếu Màn Hình Điện Thoại Lên Laptop, Cách Chiếu Màn Hình Android Lên Máy Tính


... có) II GTBM 4. Listen và check - Hớng dẫn hs quan giáp tnhãi ranh đân oán nội - Quan gần kề trỡ ràng đoán ngôn từ toắt con Đọc lần 1, thử dùng hs nghe dung trạng rỡ - Nghe, đánh dấu trỡ khắc ghi vào ttinh ranh nghe đợc ... Hoạt rượu cồn trò - Nói viết - Nhận xét - Quan gần kề tnhãi đoán ngôn từ tma lanh.(Tnhãi nhép vẽ địa danh) - Nghe, đánh dấu tranh - Đổi chéo cánh để soát sổ thừa nhận xét - Quan ngay cạnh nhận xét - Đọc theo - Đọc đồng - ... Hoạt cồn trò - Nói viết - Nhận xét - Quan gần kề tnhóc con đân oán câu chữ tnhóc.(Ttinh ranh vẽ địa danh) - Nghe, khắc ghi toắt con - Đổi chéo nhằm kiểm tra thừa nhận xét - Quan sát nhận xét - Đọc theo - Đọc đồng -...
... clothing in the 198 0s 5.The sale of jeans stopped growing because worldwide economic situation got worse in the 199 0s POST – READING : True/ false statements Many students wore jeans in 199 0s ... vegetables Swimming in the river Feeding the chickens Harvesting the crop/ cutting the rice Feeding the pigs 34 Plowing in the field A buffalo boy is flying his kite Some children are playing soccer ... Look at Mr Thanh’s itinerary for his business trip to lớn Singapore Base on the information in the itinerary, you complete the sentences by using the prepositions in the box” - Ss work in cthua thảm pairs...
... 39 TrêngTH- THCS Hưng trạch Gi¸o ¸n : TiÕng Anh * Experienced lesson: …………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Preparing Date : 22 /11 /20 12 Teaching Date: 23 / 11 /20 12 Period 22 ... …………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Preparing Date : 2 49/ 12 Teaching Date: 28 /9/ 12 Period: Unit 2: Lesson 2: Speak+Listen A Teaching points: By the kết thúc of the lesson Ss will able ... A letter was received by Nam yesterday D Result 9E 9H 9- 10 7-8 5-6 26 21 3-4 0 -2 E Give sầu the remark 26 TrêngTH- THCS Hưng trạch Gi¸o ¸n : TiÕng Anh - Most of Ss know how to the thử nghiệm on paper sheet...
... friends - Do Ex 1, (Phường.4) - Prepare the new lesson: A -8 (Phường.2-13) class 6a 6b 6c period date total ab Period Unit : A 5 ,6, 7,8 I, Objectives : By the end of the lesson Ss will be able to know the ... not weak She is svào Homework: (1) - Do the Ex in workbook Rethành viên : (P.99 ) Class 6A 6B 6C Period Period 56 Date Total Ab UNIT 9: THE BODY Lesson 3: A Parts of the body.A5 A7 I OBJECTIVE: By ... and thin II.Practice: 1-Lucky Number 2_ b 3_c 4_ a _d 6_ e Homework: (1) - Ss write a short passage to lớn describe their frikết thúc Class 6A 6B 6C Period Period 59 _Correct Date Total Ab UNIT 10: STAYING...
... Prepare: Unit 1: Lesson 3: B1 -6 http://tutenglish.com – Giáo án Tiếng Anh – Đề thi Tiếng Anh Teaching date: PERIOD : UNIT : (CONT) Lesson : B Good morning ( B1 – 6) A/ The aims and objectives: ... - Prepare: Unit 1: Lesson 5: C3,4 ,6 **************************** The kết thúc *************************** http://tutenglish.com – Giáo án Tiếng Anh – Đề thi Tiếng Anh Teaching date: ======================================================================== ... Prepare: Unit 2: Lesson 3: B4,5 ,6 ======================================================================== http://tutenglish.com – Giáo án Tiếng Anh – Đề thi Tiếng Anh Teaching date: PERIOD 9:...