Đáp Án Ioe Lớp 4

Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng một mang đến vòng 35, góp các em học viên lớp 4 củng thế kỹ năng, thế được các dạng toán thù cũng giống như phương pháp ra đề trong bài thi IOE, để chuẩn bị cho những vòng thi IOE những cấp đạt tác dụng cao.

Bạn đang xem: Đáp án ioe lớp 4

Mời các em cùng theo dõi và quan sát câu chữ chi tiết bên dưới đây:

200 câu Tiếng Anh luyện thi IOE lớp 5 cung cấp huyện

200 câu Tiếng Anh luyện thi IOE lớp 3 cấp cho huyện

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 từ bỏ vòng 1 cho vòng 35

Vòng 1:

Bài 1: Choose the correct answer

1. What ........his name?

a. is b. are c. this d. bye

2. May I ...........out?

a. open b. go c. come d. say

3. What colour is this? – It"s.........book.

a. a green b. green c. pencil d. ruler


4. I"m in ..........4 A.

a. grade b. class c. classes d. grades

5. They ............from France.

a. is b. am c. is d. are

6. Where ............you from? –I"m from Laos.

a. is b. are c. am d. do

7. ..........is Tom from ? – Engl&.

a. What b. When c. Where d. How

8. Is ...........school big?

a. you b. your c. yous d. yours

9. Tom is my ..........., too.

a. he b. she c. frikết thúc d. be

10. Your book ..............small.

a. it b. is c. it"s d. are

Bài 2: Fill in the blank

1. Good mo _ _ ing, Peter.

2. I lượt thích orange jui _ e.

3. This _ _ a ruler.

4. Where is Minh from ? - _ _ is from Paris.

5._ esk

6 .f _ ower

7. _ m

8. b _ _ k

9. This is my r _ om.

10. chi _ ken

Bài 3: Matching

1. Notebook 2. book 3. question 4. kite 5. pen


6. sofa 7. teacher 8. window 9. house 10. orange

a. gia sư b. cửa sổ c. con diều d. cuốn sách e. cây bút

f. nơi ở g. quyển tập h. trái cam i. ghế đệm j. câu hỏi

1..........2...........3..........4..........5...........6..........7.........8.........9........10..........

Vòng 2:

Bài 1: Matching

1. friover 2. violin 3. butterfly 4. plane 5. cow

6. fish 7. mother 8. ice cream 9. family 10. star

a. ngôi sao sáng b. các bạn c. lũ vi ô lông d. bò dòng e. mẹ

f. cá g. kem h. gia đình i. bướm j. máy bay

1..........2...........3..........4..........5...........6..........7.........8.........9........10..........

Bài 2: Reoder the words to lớn make sentences

1. How old is she?________________________________________________________________

2. is name His Long.________________________________________________________________

3. Miss is my teacher. Lien________________________________________________________________


4. This an is apple________________________________________________________________

5. many There are rooms in the house.________________________________________________________________

6. is your old sister ? How________________________________________________________________

7. How you now ? are________________________________________________________________

8. teacher mother a My is________________________________________________________________

9. My Nga. name is________________________________________________________________

10. Nice to lớn you, meet Tommy.________________________________________________________________

Bài 3: Fill in the blank

1. I"m seven years o _ _ .

2. H _ _ name is Mary.

3. Your scho_ _ is big.

4. St _ _ d up, please.

5. This _ _ my teacher.

6. How _ _ e you ?

7. I"m fine, th _ _ _ you.

8. I"m se _ en years old.

9. Where are you f _ _ _ ?

10. What s _ bject vì you like?

Vòng 3:

Bài 1: Choose the correct answer

1.This gift is ......you.

Xem thêm: Các Dns Tốt Nhất Để Giảm Lag Khi Chơi Mu: Legend, Top 20 Dns Chơi Game Tốt Nhất Mới Nhất 2022

a. on b. in c. for d. at

2. A: Tony, Where are you ..........? B: I"m from America.

a. at b. from c. on d. to

3. ..........birthday to you!

a. Nice b. Fine c. Happy d. Happily

4. Are theu students ? Yes, .................

a. they are b. they vì c. are they d. are their

Bài 2: Matching

1. write 2. Teddy bear 3. lion 4. chicken 5. house

6. girl 7. drink 8. yo-yo 9. lamp 10. ice cream


a. phụ nữ b. uống c. sư tử d. đèn để bàn e. gà

f. gấu g. nhỏ lnạp năng lượng h. kem i. viết j. ngôi nhà

1..........2..........3..........4..........5..........6............7...........8........9.........10..........

Bài 3: Fill in the blank

1. numb_ r

2. mornin _

3. augu _ t

4. Vie _ nam

5. M _ rch

6. This is my sch _ _ l library.

7. Mary is hap _ y because today is her bithday.

8. Good bye. See you tomorr _ w.

9. Her _ s my bedroom.

10. cak _

Vòng 4:

Bài 1: Choose the correct answer

1. There ...........two boys in my class.

a. is b. many c. are d. isn"t

2. My brother is ............ worker.

a. an b. an"s c. a d. a"s

3. What .........is it ? It"s White.

a. colours b. colour c. colour"s d. colourn"t

4. I ..........watching TV.

a. is b. are c. am d. aren"t

5. This..........my friend, Nga.

a. am b. is c. are d. name

6. Let"s ...........hello to lớn the teacher.

a. go b. say c. know d. to

7. How...........desks are there in your classroom?

a. any b. many"s c. any"s d. many

8. August is the eighth ............the year.

a. by b. on c. of d. from

9. Give sầu..........a pen, please.

a. my b. me c. my"s d. I

10. Look at the ........., please.

a. say b. tell c. board d. board"s

Bài 2: Fill in the blank

1. How old _ _ your sister? She is eleven years old.

2._ _ _ are you ? I"m eleven years old.

3. Thank you very much, Lan Anh.

You _ _ _ welcome.

4. My school is _ _ _ big. It"s small.

Bài 3: Matching

1. dance 2. pencil box 3. drink 4. kite 5. candle


6. soft drink 7. greet 8. sit 9. butterfly 10. eat

a. kính chào b. đồ uống tất cả ga c. hộp cây viết chì d. đồ uống e. ăn

f. nhảy g. ngồi h. bé diề u i. nến j. bướm

1..........2.........3..........4..........5.........6..........7..........8..........9.........10.........

Vòng 5:

Bài 1: Matching

1. bedroom 2. garden 3. kitchen 4. bus 5. desk6. lion 7. greet 8. smile 9. listen 10. ducka. nghe b. chào c. phòng ngủ cá nhân d. nhà bếp e. xe cộ buýtf. sư tử g. căn vườn h. chiếc bàn i. mỉm cười cợt j. bé vịt

1..........2.........3..........4..........5.........6..........7..........8..........9.........10..........

Bài 2: Reoder the words to lớn make sentences

1. you ? are How old________________________________________________________________2. cát. lượt thích My brother doesn"t________________________________________________________________3. is Lina. name My________________________________________________________________4. is job ? What her________________________________________________________________5. book read the Let"s________________________________________________________________6. Coppy words. down the________________________________________________________________7. am hungry I now.________________________________________________________________8. What"s name ? your________________________________________________________________9. kite for That is you________________________________________________________________10. Her Mary. is name________________________________________________________________

Bài 3: Leave me out

1. aunswer 2. pqink 3. numbwer 4. remembper 5. tosy6. stutdent 7. candey 8. reaqd 9. broewn 10. caike

Tải file Doc hoặc PDF để tham khảo câu chữ cụ thể Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 4