Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 9 Học Kì 2

Unit 6: The environment1.

Bạn đang xem: Ngữ pháp tiếng anh lớp 9 học kì 2

Adjectives and adverbs:a. Tính từ bỏ vấp ngã nghĩa cho danh tự cùng đụng từ:Ex: He is a good teacher.Ex: He is tall.b. Trạng tự xẻ nghĩa cho bất cứ loại trường đoản cú làm sao kế bên trừ danh từ bỏ cùng đại từ bỏ.Ex: My teacher teaches well.Ex: She speaks English very well.Ex: I couldn’t come simply because I was ill.Ex: It is a very interesting book.2. Adverb clause of reason: ( mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do)Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên do bắt đầu as, since, because.Ex: As you weren’t there, I left a message.Ex: I stayed trang chủ because it was raining.Ex: Since I have sầu no money, I can’t buy a new car.3. Adjective sầu + that clause:That clause được dùng với tính lừ chỉ cảm hứng hoặc sự chắc chắn là . Tính từ bỏ thường được theo sau bởi vì that clause gồm: afraid, angry, bad, certain, dissappointed, glad, grateful, happy, helpful, hopeful, important, lucky, pleased, possible, sad, sorry, sure, thankful, true, wrong.Ex: I’m afraid that I can’t come tomorrow.Ex: We’re pleased that you passed.Ex: I’m sorry that he failed.4. Conditional sentence type 1 ( Điều khiếu nại hoàn toàn có thể xẩy ra sinh sống hiện nay hoặc tương lai)If clauseMain clausePresent simpleS+ will/may/can + V+ OEX: If you vì your best, you can pass the exam.Ex: If you work hard, you will pass the exam.Ex: If you bởi vì not hurry, you may miss the train. GRAMMAR ENGLISH 9 ( HKII) Unit 6: The environment 1. Adjectives and adverbs: a. Tính tự bổ nghĩa đến danh trường đoản cú và hễ từ: Ex: He is a good teacher. Ex: He is tall. b. Trạng tự té nghĩa mang đến bất cứ các loại từ bỏ làm sao không tính trừ danh từ bỏ cùng đại tự. Ex: My teacher teaches well. Ex: She speaks English very well. Ex: I couldn’t come simply because I was ill. Ex: It is a very interesting book. 2. Adverb clause of reason: ( mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do) Mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do bước đầu as, since, because. Ex: As you weren’t there, I left a message. Ex: I stayed home because it was raining. Ex: Since I have no money, I can’t buy a new car. 3. Adjective sầu + that clause: That clause được dùng với tính lừ chỉ cảm xúc hoặc sự chắc hẳn rằng . Tính trường đoản cú hay được theo sau vì chưng that clause gồm: afraid, angry, bad, certain, dissappointed, glad, grateful, happy, helpful, hopeful, important, lucky, pleased, possible, sad, sorry, sure, thankful, true, wrong. Ex: I’m afraid that I can’t come tomorrow. Ex: We’re pleased that you passed. Ex: I’m sorry that he failed. 4. Conditional sentence type 1 ( Điều kiện hoàn toàn có thể xẩy ra ở hiện giờ hoặc tương lai) If clause Main clause Present simple S+ will/may/can + V+ O EX: If you bởi vì your best, you can pass the exam. Ex: If you work hard, you will pass the exam. Ex: If you vày not hurry, you may miss the train. Unit 7: Saving energy 1. Connectives: và , but, because, or , so, therefore, however. Dùng nhằm nối hoặc liên kết đông đảo từ bỏ, các từ hoặc câu với nhau. EX: My hobbies are playing soccer & listening to music. EX; I want other oto but I have sầu no money. EX: I failed in my exam because I didn’t study. EX: Would you like tea or coffee? EX: It’s raining , so I’ll stay home page and read. EX: I passed the thử nghiệm, therefore, my parents took me khổng lồ the circus. EX: I feel sleepy, however, I must finish the report. 2. Phrasal verbs: ( Cụm đụng từ) a. Turn off # turn on: Ex: I forgot lớn turn off the light when I went out. Ex: I Turn on the light! It’s dark in here. b. Loofk for: Ex: What are you looking for? c. Look after: Ex: Who will look after the garden when you’re on vacation? d. Go on: Ex: If you go on doing that, you’ll be punished. 3. Making suggestions: ( Đưa ra lời yêu cầu) a. Suggest + V-ing: Ex: I suggest taking the children to the zoo. b. Suggest + that + S + should Ex: I suggest that you should speak English in class. 1 Unit 8: Celebrations 1.

Xem thêm: Những Câu Nói Hay Về Chữ Đức ", Những Câu Thơ Về Chữ Tâm Hay Nhất

Relative sầu clauses ( mệnh đề liên hệ) Mệnh đề contact có tính năng của tính từ bỏ bắt buộc còn gọi là mệnh đề tính từ. + mệnh đề tính từ bước đầu bởi Who: Who sửa chữa mang đến tự chỉ người đứng trước nó và làm chủ từ trong mệnh đề liên hệ EX: The woman who wears a hat is my mother. + mệnh đề tính trường đoản cú bước đầu bởi Whom: Whom thay thế sửa chữa mang đến tự chỉ người đứng trước nó và làm cho túc từ vào mệnh đề phú. EX: My mother is the person whom I always think of EX: The man whom she visits is very famous. + Which rất có thể làm chủ ngữ hoặc túc từ trong mệnh đề contact. * mệnh đề contact ban đầu bằng nhà trường đoản cú Which : Which thay thế mang lại từ bỏ chỉ vật đứng trước nó cùng làm chủ tự trong mệnh đề tương tác. EX: The book which is on the table is my teacher’s . * mệnh đề contact bắt đầu bằng tân ngữ which: Which sửa chữa thay thế mang đến trường đoản cú chỉ thứ đứng trước nó cùng có tác dụng túc trường đoản cú vào mệnh đề liên hệ. EX: The bicycle which you are looking at is mine. + Who, whom, which rất có thể thay thế sửa chữa bởi THAT để quản lý tự hoặc túc tự trong mệnh đề tương tác. EX: The girl that lives opposite my house is very pretty. EX: This is the teacher that we admire. EX: The men (whom) we met yesterday are actors. EX: Thevegetables(which) you bought are fresh. Ex: That is the man from whom I borrowed the oto. Xác định Xác định, ko khẳng định SUBJECT Người that Who Vật Which OBJECT Người (that) Whom Vật Which POSSESSIVE Người whose Whose Vật Whose/ of which Whose/ of which • Đại tự tương tác phía bên trong mệnh đề ko hạn định ( non-defining) giữa 2 lốt phẩy. Đối với mệnh đề này, ta không sử dụng that. EX: Minh, who likes lớn tell jokes, is my cthua kém friover. ( chẳng thể cố kỉnh who bởi that) 2. Adverb clauses of concession: ( mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ) Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ bắt đầu bằng though, even though, although. Ex: She won prize, though I hadn’t expected it. Ex: I like him even though he can be ennoying. Ex: Although she had entered the condemo for fun, she won first prize. Unit 9: Natural Disasters 1. Relative sầu clauses: Mệnh đề tương tác. * Phải dùng “that” trong các trường đúng theo sau: + sau tiền hỗn hợp :( mixed antecedent) Ex: The girl and flowers that he painted were vivid( sinh động) Ex: I saw the men and women and cattle that went to the field. + Sau tính trường đoản cú rất cấp( superlative) và the first, the last, the only, the very….) Ex: You are the very person that I have sầu been looking for. Ex: He was the only man that could enter her house. Ex: She is the ugliest girl that I’ve sầu ever seen. + Sau các đại từ cô động ( indefinite pronouns) nhỏng all, nothing, anything, nobody toàn thân, much, little…. Ex: I have sầu never seen anyone that is as lovely as she. Ex: Has he eaten all that I gave? * không được dùng “that” trong những trường phù hợp sau: + Đại từ tương tác có giới tự đứng trước: 2 Ex: The house in which I live sầu is my father’s. + Mệnh đề liên hệ không hạn định ( non-defining clause ) Ex: Viet Nam, which is in the South- East Asia, exports rice. Unit 10: Life on other planet. 1. Modal verbs with IF a. Conditional sentence type 1 ( Điều kiện có thể xảy ra ngơi nghỉ bây giờ hoặc tương lai) If clause Main clause Present simple S+ will/may/can + V+ O EX: If you vày your best, you can pass the exam. Ex: If you work hard, you will pass the exam. Ex: If you vì chưng not hurry, you may miss the train. b. Conditional sentence type 2 ( Điều khiếu nại không tồn tại thực hoặc tất yêu xẩy ra ở hiện thời ) If clause Main clause Past simple S+ would/might/could + V+ O Ex: If I were you, I could help him. Ex: If I had money, I might give sầu it khổng lồ hyên ổn. Ex: If I were a bird, I would be a dove. 3 . GRAMMAR ENGLISH 9 ( HKII) Unit 6: The environment 1. Adjectives và adverbs: a. Tính tự ngã nghĩa đến danh trường đoản cú với động từ: Ex: He is a good teacher. Ex: He is. ill. Ex: It is a very interesting book. 2. Adverb clause of reason: ( mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do) Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân bước đầu as, since, because. Ex: As you weren’t there, I left a message. Ex:. tất yêu nạm who bởi that) 2. Adverb clauses of concession: ( mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ) Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng cỗ bước đầu bằng though, even though, although. Ex: She won prize,