Bài tập tiếng anh lớp 5 chương trình mới theo từng unit

Những bài tập giờ Anh lớp 5 gồm đáp ánmang về cho các em học tập giờ đồng hồ Anh lớp 5 các dạng bài xích tập giúp các em ôn luyện giờ Anh tác dụng. Học giờ Anh lớp 5 cho tphải chăng qua hồ hết dạng bài xích tập góp các em học nkhô nóng rộng cùng công dụng hơn.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 5 chương trình mới theo từng unit


Đối cùng với công tác giờ Anh lớp 5 thì bài bác tập tiếng Anh luôn luôn là phần đặc trưng, các em đề nghị hoàn thành đầy đủ nội dung học giờ đồng hồ Anh bên trên lớp cùng ôn luyện nhiều dạng bài tập khác biệt chuẩn bị cho quá trình đưa cấp của chính bản thân mình.

các bài tập luyện giờ đồng hồ Anh lớp 5 dưới đây cùng với không hề ít dạng bài xích bắt đầu kèm theo câu trả lời hy vọng sẽ giúp những em học giờ Anh công dụng tốt nhất.

Bài tập tiếng Anh lớp 5 tất cả câu trả lời mang đến trẻ

*

I. Circle the odd one out.

1. A. Left B. Right C. Turn D. Between

2. A. Mother B. Brother C. Sister D. Teacher

3. A. Car B. Bus stop C. Bike D. Train

4. A. Eat B. Went C. Watched D. Listened

5. A. Warm B. Cool C. Sun D. Cold

II. Choose the best answers.

1. The teacher is …….. a story to lớn the class. A. telling B. to lớn tell C. tells

2. There …..any books on the table yesterday A. was B. weren't C. are

3. Linda is reading a letter ……… her pen friover. A. from B. of C. to

4. My sister is a ……… at a general hospital. A. engineer B. nurse C. worker

5……… does your brother vì chưng ? - He's a student. A. Where B. When C. What

III. Select và circle A, B, C or D. (Chọn và khoanh vào A, B hoặc C) (2.5 ms)

1. What bởi you usually bởi vì ………….. spring?

A. on B. in C. at D. by

2. There …………. a lot of flowers at the festival last week.

A. are B. were C. was D. is

3. ……….. did they vì yesterday?

A. What B. When C. Where D. Who

4. ……….. you going lớn Nha Trang next week?

A. Is B. Are C. Do D. Did

5. Peter doesn’t want ……….. football.

A. play B. lớn play C. playing D. played

IV. Read the passage & answer the questions. (Đọc đoạn văn sau với trả lời những câu hỏi) (2.5 ms)

Linda is from England. There are four seasons in her country. In summer, it is hot. She often goes swimming. In autumn, it is cool and wet. Her father và she sometimes go fishing. It is very cold in winter. They usually go skiing in the mountains. In spring, it is warm và beautiful. They often go camping in the national park.

1. Linda isn’t from England.

Xem thêm: Convert Video Sang Divx Plus Converter 8, Download Divx Pro 10

2. There are five sầu seasons in her country.

3. Her father và she sometimes go fishing.

4. They usually go skiing in the mountains.

5. In spring, it is cool & beautiful.

V. Reorder the words to lớn make sentenc. (Sắp xếp các từ bỏ nhằm sản xuất thành câu) (2.5ms)

1. in / spring / What / like / is / the / weather / ?

………………………………………………………………………………

2. isn’t / going / to lớn / Hoi An / Minh / next / week / .

………………………………………………………………………………

3. is / it / here / your / house / How far / from / to lớn / ?

………………………………………………………………………………

4. straight / Go / turn / and / ahead / right / .

………………………………………………………………………………

5. the / swimming pool / is / Where / ?

………………………………………………………………………………

*

Đáp án:

I. Circle odd one out (1.25 đ)

1. C 2. D 3. B 4. D 5. C

II. Choose the bets answer (2.5 đ)

1. A 2. B 3. A 4. B 5. C

III. Select và circle A, B, C or D. (Mỗi câu đúng 0,5đ)

Key:

1. B 2. B 3. A 4. B 5. B

IV. Read the passage và answer the questions. (Mỗi câu đúng 0,5đ)

Key:

1. False 2. False 3. True 4. True 5. False

V. Reorder the words khổng lồ make sentences. (mỗi câu đúng 0,5d)

Key:

1. What’s the weather lượt thích in spring?

2. Minc isn’t going to Hoi An next week.

3. How far is it from here to your house?

4. Go sraight ahead & turn right.

Xem thêm: Top 7 Game Thời Trang 4 Người, Top 7 Game Dành Cho Người Đam Mê Thời Trang

5. Where is the swimming pool?

Để học tiếng Anh trẻ em nói tầm thường và tiếng Anh lớp 5 nói riêng các bạn có thể mang lại trẻ học ngay các dạng bài tập, bài học kinh nghiệm bắt đầu mà lại qplay.vn thân tặng vào từng công tác học, giúp những em học tập tiếng Anh công dụng rộng. Tiếng Anh thiếu thốn nhi với qplay.vn là một trong những sàng lọc tuyệt vời nhất cho những em.


Chuyên mục: Công nghệ