Bài tập tiếng anh lớp 6 có đáp án

Lớp 1-2-3

Lớp 1

Lớp 2

Vsinh sống bài bác tập

Lớp 3

Vsinh sống bài xích tập

Đề thi

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài xích tập

Đề thi

Chulặng đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài tập

Đề thi

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài bác tập

Đề thi

Chulặng đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài xích tập

Đề thi

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài tập

Đề thi

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cửa hàng dữ liệu


*

Loạt bài xích tổng hợp Từ vựng rất đầy đủ, Ngữ pháp chi tiết, dễ hiểu với các bài tập luyện Tiếng Anh lớp 6 theo từng Unit góp học sinh học tập tốt môn Tiếng Anh lớp 6 hơn. Để tải tài liệu bài xích tập Tiếng Anh lớp 6 về, các bạn vào từng Unit tương xứng.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 6 có đáp án


Mục lục Bài tập Tiếng Anh 6

Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Học kì 1 tất cả đáp án

Unit 1: My new school

Unit 2: My trang chính

Đề chất vấn 15 phút ít Tiếng Anh 6 học tập kì 1 gồm giải đáp (Bài số 1)

Unit 3: My friends

Đề kiểm soát 1 máu Tiếng Anh 6 học tập kì 1 gồm đáp án

Unit 4: My neighbourhood

Đề kiểm soát 15 phút ít Tiếng Anh 6 học tập kì 1 bao gồm giải đáp (Bài số 2)

Unit 5: Natural wonders of the world

Unit 6: Our Tet holiday

Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Học kì 1 gồm đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, các bài tập luyện Tiếng Anh lớp 6 Học kì 2 bao gồm đáp án

Unit 7: Television

Unit 8: Sports & games

Đề kiểm soát 15 phút Tiếng Anh 6 học kì 2 tất cả câu trả lời (Bài số 1)

Unit 9: Cities of the world

Đề kiểm tra 1 máu Tiếng Anh 6 học kì 2 gồm đáp án

Unit 10: Our houses in the future

Đề kiểm tra 15 phút ít Tiếng Anh 6 học kì 2 tất cả giải đáp (Bài số 2)

Unit 11: Our greener world

Unit 12: Robots

Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Học kì 2 tất cả đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 1

Exercise 1: Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1:

A. phone B. phokhổng lồ C. badminton D. open

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Đáp án C

*

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A

*

Đáp án D

Giải thích: Đáp án D

*

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A

*

Exercise 2: Choose the letter A, B, C or D khổng lồ complete the sentences

Question 1: I often spover the weekkết thúc _____________ badminton with my elder brother.

A. playing B. doing C. studying D. having

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: Cấu trúc “play + môn thể thao”: nghịch môn thể dục thể thao gì

“Spover + thời gian + Ving”: dành riêng thời hạn có tác dụng gì

Dịch: Tôi thường xuyên dành riêng cuối tuần nghịch cầu lông với anh trai.


Question 2: Linda _____________ English lessons on Tuesday, Thursday, and Friday every week.

A. have B. is having C. has D. had

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Câu phân tách ngơi nghỉ thời hiện tại solo vị bao gồm mốc thời hạn “every”

Dịch: Lindomain authority bao gồm máu giờ Anh vào sản phẩm 3, 5 cùng 6 hàng tuần.


Question 3: Clara is a _____________ girl. She doesn’t talk much when she meets new friends.

A. talkative B. reserved C. active D. confident

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Reserved có nghĩa là rụt rè, nhút nhát

Dịch: Clara là cô bé xíu hơi nhút nhát. Cô ko nói đôi lúc gặp gỡ các bạn new.


Question 4: – Where is the cat? – It’s _____________ the table & the bookshelf.

A. on B. behind C. between D. under

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Cụm tự chỉ địa điểm “between…and…”: sống giữa…và…

Dịch: – Con mèo đâu rồi? – Nó trọng điểm chiếc bàn cùng giá sách.


Question 5: Alex usually ____________ his homework at 8 p.m.

A. finish B. finishing C. finished D. finishes

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Câu chia sống thời hiện giờ đối kháng do có mốc thời gian “usually”

Dịch: Alex hay có tác dụng xong bài bác tập về đơn vị thời điểm 8 tiếng về tối.


Đáp án A

Giải thích: Cấu trúc “there + are + danh từ bỏ số nhiều”: có…

Dịch: Có 2 cái bút chì bên trên bàn học tập.


Question 7: You should _________ physical exercise regularly.

A. have sầu B. talk C. play D. do

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Cấu trúc “do physical exercise”: bạn bè dục

Dịch: quý khách hàng đề nghị bè cánh dục liên tục.


Question 8: ____________ Bobby often ____________ physics experiment after school?

A. Does/vị B. Is/bởi vì C. Does/doing D. Is/does

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: Câu hỏi ngờ vực thời hiện thời đơn

Dịch: Có đề nghị Bobby thường làm cho thí điểm thứ lý sau tiếng học tập không?


Question 9: We _________ lớn the jubởi vì club twice a month.

A. go B. have sầu C. make D. take

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: Cụm trường đoản cú “go to lớn the jubởi vì club” đi cho câu lạc cỗ judo

Dịch: Chúng tôi đến câu lạc cỗ juvì 2 lần hàng tháng.


Question 10: Listen! The teacher __________ the lesson lớn us.

A. explain B. is explainingC. explains D. to explain

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu phân tách sinh hoạt thời hiện thời tiếp diễn vì gồm mệnh lệnh thức “Listen!”

Dịch: Nghe kìa! Cô sẽ lý giải bài học kinh nghiệm cho việc đó bản thân đấy.


Question 11: – What vị you vì chưng in your không tính tiền time? – I always ________ books in my miễn phí time.

A. is reading B. lớn read C. readsD. read

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Câu phân tách làm việc thời hiện thời solo do có trạng trường đoản cú “always”

Dịch: – Lúc rhình họa cậu làm gì? – Tớ luôn luôn đọc sách Lúc rhình họa.


Question 12: Peter is ____________ boy in our class.

A. the tallest B. tall than C. taller D. the taller

Hiển thị đáp án

Question 13: At the moment, Ann _________ her xe đạp lớn school.

A. ride B. is riding C. rides D. lớn ride

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu phân tách sinh hoạt thời hiện thời tiếp nối vày tất cả trạng tự “at the moment”

Dịch: Bây giờ, Ann sẽ giẫm xe pháo mang lại trường.


Question 14: I enjoy ________ my grandmother during my summer vacation.

A. visiting B. visitC. lớn visit D. lớn visiting

Hiển thị đáp án

Question 15: These new words are __________ difficult for me to lớn study.

A. so B. such C. enough D. too

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Cấu trúc “be too adj (for sb) lớn V”: quá…yêu cầu không thể…

Dịch: Mấy trường đoản cú new này quá cạnh tranh cần tớ chả học được.


Exercise 3: Choose the letter A, B, C or D khổng lồ complete the passage below

Johnson __________ (1) a student. He’s 12 years old. He studies __________ (2) Ba Dinc secondary school on Hoang Hoa Tđắm đuối Street. He usually __________ (3) trang chủ for school __________ (4) 6.30 a.m. He lives __________ (5) near the school, _________ (6) he usually walks to school with some of his friends. But today his father ___________ (7) hyên lớn school. He loves Literature & English. Today he has Physics, Chemistry and English. __________ (8) school, he often plays volleyball in the school field.

Question 1: A. is B. are C. am D. be

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Study at + thương hiệu trường học

Dịch: Cậu ấy học làm việc trường trung học cơ sở Ba Đình trên đường Hoàng Hoa Thám.


Đáp án D

Giải thích: Câu chia sống hiện thời đơn

Cấu trúc “leave sw for sw” tránh ở đâu mang lại vị trí nào


Đáp án C

Giải thích: So: cần, vì chưng thế

Dịch: Cậu ấy sống hơi ngay gần ngôi trường, chính vì vậy cậu ấy thường xuyên đi dạo với 1 vài fan các bạn.


Đáp án A

Giải thích: Câu chia thời hiện thời tiếp diễn do gồm mốc thời hạn “today”

Dịch: Nhưng từ bây giờ bố cậu ấy sẽ đưa cậu ấy mang lại ngôi trường.


Đáp án B

Giải thích: After school: sau giờ đồng hồ học

Dịch: Sau giờ học tập, cậu ấy thường nghịch nhẵn chuyền bên trên sảnh thể chất.


Exercise 4: Choose the letter A, B, C or D lớn answer these questions

Hi. My name is Mary. I’m twelve sầu years old. I’m a pupil. I live in a beautiful area in a big city. Every morning I get up at 5:30 o’ cloông chồng. After that, I dress up, have breakfast and go lớn school. My school is not very far from my house so I often go lớn school on foot. But today I ride my xe đạp because I want to attend my English class after school. I love English so much. I will study abroad soon.

Question 9: What does Mary do?

A. a teacherB. a farmerC. a studentD. a driver

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Dựa vào câu: “I’m a pupil.”

Dịch: Tôi là 1 học sinh.


Question 10: How old is she?

A. 9 B. 10C. 11D. 12

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Dựa vào câu: “I’m twelve years old.”

Dịch: Tôi 12 tuổi.


Question 11: What time does she get up in the morning?

A. half past five B. five sầu forty-five C. a quarter lớn six D. six o’clock

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: Dựa vào câu: “Every morning I get up at 5:30 o’ clock.”


Question 12: How is she getting to school today?

A. on foot B. by bike C. by car D. by bus

Hiển thị đáp án

Question 13: What subjects does she like?

A. GeographyB. Literature C. EnglishD. Both B và C

Hiển thị đáp án

Question 14: Is her school far from her house?

A. Yes, it is

B. No, it doesn’t

C. No, it isn’t

D. Yes, it does

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Dựa vào câu: “My school is not very far from my house.”

Dịch: Trường học của mình không xa ngoài bên tôi.


Question 15: Does she play soccer after school?

A. Yes, he is B. No, he doesn’t C. No, he don’t D. Yes, he does

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Dựa vào câu: “I want to attover my English class after school.”

Dịch: Tôi muốn tmê man gia lớp giờ Anh sau giờ học.


Exercise 5: Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question 1: Mrs. Smith/ travel to work/ motorbike/ every day.

A. Mrs. Smith traveling to work on motorbike every day.

B. Mrs. Smith travels to lớn work by motorxe đạp every day.

C. Mrs. Smith travel to lớn working in motorxe đạp every day.

D. Mrs. Smith travel lớn work with motorbike every day.

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu phân chia làm việc hiện thời đơn vị gồm mốc thời hạn “every day”

Dịch: Bà Smith đi làm bởi xe trang bị hàng ngày.


Question 2: All / subjects / my/ new/ school/ interesting.

A. All subjects at my new school is interesting.

B. All subjects my new school has interesting.

C. All subjects of my new school interesting.

D. All subjects at my new school are interesting.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: At + school: sinh hoạt ngôi trường học

Chủ ngữ là “all subjects” số các bắt buộc động từ chia nghỉ ngơi dạng số các “are”

Dịch: Tất cả các môn sinh hoạt ngôi trường bắt đầu của tớ thường rất thú vị.


Question 3: Helen/ vị / this English test/ good / than I vày.

A. Helen does this English demo gooder than I vì.

B. Helen does this English test better than I bởi vì.

C. Helen is doing this English demo good than I vì.

D. Helen vày this English thử nghiệm better than I bởi vì.

Hiển thị đáp án

Question 4: We/ ought/ study/ hard/ please/ our parents.

A. We ought khổng lồ study hard lớn please our parents.

B. We ought studying hard khổng lồ please our parents.

C. We ought to lớn study hard khổng lồ pleasing our parents.

D. We ought lớn studying hard to please our parents.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: Cấu trúc “ought to V”: gồm trách nhiệm đề nghị làm gì

Dịch: Chúng ta đề nghị học chịu khó để làm bố mẹ ưa thích.


Question 5: At present/ Bing/ play tennis/ back yard

A. At the present, Bing plays tennis in baông chồng yard.

Xem thêm: Bộ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Tiếng Anh 8 Lần 3 Năm 2019, Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 8

B. At present, Bing are playing tennis in baông xã yard.

C. At present, Bing is playing tennis in the baông chồng yard.

D. At the present, Bing play tennis in the baông xã yard.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Câu phân chia thời hiện nay tiếp tục vì có mốc thời hạn “at present”

Dịch: Bây giờ Bing vẫn đánh tennis ở Sảnh sau.


Exercise 6: Rearrange the sentences khổng lồ make meaningful sentences

Question 6: My/ teacher/ long/ straight/ dark/ has/ hair.

A. My teacher has long straight black hair.

B. My teacher has straight black long hair.

C. My teacher has hair blaông chồng long straight.

D. My hair teacher has long straight blaông xã.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: “Long straight black hair” tóc lâu năm, trực tiếp với black.

Dịch: Cô giáo tôi bao gồm làn tóc dài, thẳng cùng Đen.


Question 7: free/ He/ most/ time/ sports/ spends/ of/ his/ playing

A. He playing most of time his sports miễn phí spends.

B. He spends most his không tính tiền time of playing sports.

C. He spends most of his không tính tiền time playing sports.

D. He playing sports most of his free time spends.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Cấu trúc “spkết thúc + thời hạn + Ving”: Dành thời hạn làm gì

Dịch: Anh ấy dành hầu hết thời hạn rhình họa chơi thể dục.


Question 8: Please/ to/ take/ form/ to/ your teacher/ the/ and/ ask/ her/ sign.

A. Please her khổng lồ take & ask your teacher the khung to lớn sign.

B. Please your teacher her take the size to lớn và ask to sign.

C. Please sign khổng lồ take khung your teacher ask to lớn the her and.

D. Please take the form lớn your teacher and ask her to sign.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Cấu trúc “take st to lớn sw” có đồ vật gi đến đâu

“ask sb khổng lồ V” yêu cầu ai có tác dụng gì

Dịch: Vui lòng sở hữu lá đối chọi đến mang đến cô giáo của em với dựa vào cô kí.


Question 9: compass/ There/ a/ books/ is/ three/ bookshelf/ and/ a/ on the/ pencil.

A. There is three books a pencil, & a compass on the bookshelf.

B. There a pencil, a compass, and three books is on the bookshelf.

C. There is a pencil và a compass on the three books bookshelf.

D. There is a pencil, a compass, and three books on the bookshelf.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Cấu trúc “There is + a/ an + N”

Dịch: Có một mẫu bút chì, 1 loại compage authority, và 3 cuốn sách trên giá bán.


Question 10: Let’s/ out/ go/ for/ tonight/ dinner.

A. Let’s dinner out for go tonight.

B. Let’s go out for dinner tonight.

C. Let’s tonight go out for dinner.

D. Let’s out for dinner go tonight.

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Cấu trúc: “go out for dinner”: đi ăn uống tiệm, ăn uống ngoài

Dịch: Tối nay đi ra ngoài nạp năng lượng nào!


Exercise 7: Rewrite sentences without changing the meaning

Question 11: I’m interested in learning foreign languages.

A. I enjoy learning foreign languages.

B. I hate learning foreign languages.

C. I don’t lượt thích learning foreign languages.

D. I am learning foreign languages.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: Cấu trúc “be interested in Ving” = “enjoy Ving”: thích hợp làm gì

Dịch: Tôi say mê học ngoại ngữ.


Question 12: Our school has 2000 students.

A. 2000 students are staying in our school.

B. Our school is very big.

C. There are 2000 students in our school.

D. It’s crowded in our school.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Chuyển đổi giữa 2 kết cấu “S + have/ has N(s)” ↠ “there are/ is N(s)”

Dịch: Trường tôi tất cả 2000 học viên.


Question 13: Students ought lớn bởi homework after class

A. Students must do homework after class.

B. Students may vì chưng homework after class.

C. Students can bởi homework after class.

D. Students have to lớn vị homework after class.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Cấu trúc “have lớn V” = “ought to lớn V”: gồm bổn phận đề nghị làm cho gì

Dịch: Học sinch cần phải làm bài tập sau tiếng học tập.


Question 14: Mr. Brown is a good teacher.

A. Mr. Brown teaches very good.

B. Mr. Brown teaches very well.

C. Mr. Brown is very well teacher.

D. Mr. Brown is teaching very well.

Hiển thị đáp án

Question 15: That little girl isn’t old enough lớn be in my class.

A. That little girl is too young lớn be in my class.

B. That little girl is old enough to lớn be in my class.

C. That little girl isn’t too young to be in my class.

Xem thêm: Đh Quốc Gia Tp - Đề Thi Đánh Giá Năng Lực

D. That little girl is young enough khổng lồ be in my class.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: Chuyển đổi 2 cấu trúc “Be adj enough lớn V” (đầy đủ thế nào để triển khai gì)
Chuyên mục: Kinh Doanh