Đề thi olympic tiếng anh lớp 6

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 6 quận Ba Đình

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 6 quận Ba Đình đã là tài liệu ôn tập và tham khảo giành riêng cho chúng ta học sinh lớp 6 ôn luyện nhằm chuẩn bị mang đến kỳ thi Olympic Tiếng Anh sắp tới. Chúc chúng ta ôn thi tốt!

Ủy Ban Nhân Dân QUẬN BA ĐÌNHPHÒNG GD-ĐT

ĐỀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚPhường 6 (2011-2012)Thời gian làm bài : 60 phút

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 6

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently . (2.5pts)

1. A. fix

2. A. allow

3. A. cyclist

4. A. wear

5. A. dish

6. A. telephones

7. A. often

8. A. can

9. A. house

10. A. thing

B. fifteen

B. bag

B. time

B. hear

B. picnic

B. benches

B. mother

B. catch

B. hour

B. thank

C. of

C. cat

C. kite

C. year

C. swim

C. watches

C. some

C. cook

C. hot

C. this

D. food

D. paddle

D. hi

D. near

D. tidy

D. boxes

D. dozen

D. ceiling

D. him

D. think


II. Choose one word whose găng tay pattern is different. (2.5pts)

1. A. entertainment B. lemonade C. intersection D. badminton

2. A. behind B. packet C. number D. chocolate

3. A. ahead B. gymnast C. arrive D. tomato

4. A. never B. banana C. children D. dozen

5. A. teacher B. concert C. sometimes D. afternoon

6. A. apartment B. picnic C. orange D. shoulder

7. A. unload B. weekend C. bakery D. between

8. A. activity B. geography C. apartment D. always

9. A. accident B. engineer C. restaurant D. season

10. A. afternoon B. geography C. invitation D. intersection

III. Choose the best answer.(2.5pts)

1. He _____________ to lớn finish his homework before watching TV.

Bạn đang xem: Đề thi olympic tiếng anh lớp 6


A. has B. should C. may D. must

2. We go to lớn the movies____ Sunday evening.

A. khổng lồ B. at C. on D. to

3. They are doing ____ homework at the moment.

A. them B. theirs C. their D. they

4. How often does she go jogging?

A. Once the week B. all weeks C. Every week D. One time

5. She can’t …………….....a bicycle because she has no money.

Xem thêm: Cờ Tỷ Phú Việt Nam - Download Cờ Tỷ Phú Zingplay

A. buys B. buy C. buying D. lớn buy

6. My mother often goes khổng lồ work …………….... her oto.

A. by B. on C. in D. at

7. Don’t be late …………….... your music lesson.

A. khổng lồ B. for C. in D. at

8. ……………....are you going lớn visit next summer?

A. Where B. which place C. What D. When

9. How bởi vì you go to school?- ....................................... .


A. By his oto B. On foot C. By a bus D. By my bicycle

10. There ……………... a pen và two books on the table.

A. are B. is C. be D. have


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
qplay.vn
Mời bạn tiến công giá!
Lượt tải: 1.039 Lượt xem: 2.381 Dung lượng: 110,8 KB
Liên kết thiết lập về

Link qplay.vn chính thức:

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 6 quận Ba Đình qplay.vn Xem

Các phiên phiên bản khác và liên quan:


Chủ đề liên quan
Mới nhất vào tuần
Tài khoản Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Liên hệ Facebook Twitter DMCA