OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 7

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 quận Ba Đình

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 quận Ba Đình là tư liệu tìm hiểu thêm giành cho các bạn học sinh sẽ chuẩn bị lao vào kỳ thi Olympic. Mời các bạn tìm hiểu thêm đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 sau đây để triển khai thân quen cùng với kết cấu đề thi và được bố trí theo hướng ôn luyện cực tốt.

Bạn đang xem: Olympic tiếng anh lớp 7

UBND QUẬN BA ĐÌNHPHÒNG GD-ĐT

ĐỀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚPhường 7 (2011-2012)Thời gian làm cho bài bác : 60 phút

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently . (2,5pts)

1. A. catch B. cough C. cucumber D. centre2. A. cucumber B. durian C. dust D. useful3. A. affect B. energy C. absent D. helpful4. A. diet B. dish C. slice D. ripe5. A. spinach B. disappear C. again D. vacation6. A. bus B. fun C. unhappy D. lettuce7. A. distance B. happy C. táo bị cắn D. calendar8. A. invitation B. invite C. finish D. miss9. A. red B. calendar C. address D. except10. A. book B. cook C. took D. cool


II. Choose the word that has bức xúc on the second syllable. (2,5pts)

1.A. skillful B. again C. entertainment D. teenager2. A. amount B. lemonade C. absent D. measure3. A. normal B. office C. explore D. temperature4. A. different B. disease C. engineer D. capital5. A. modern B. children C. energy D. improve6. A. viewer B. stadium C. appointment D. vessel7. A. chopstiông xã B. teenager C. athletics D. modern8. A. moderate B. simple C. invite D. doctor9. A. hospital B. lifestyle C. vegetables D. important10. A. competition B. selection C. measure D. oceanic


III. Choose the best answer.(2.5pts)

1. I think she will join us, _____________________?

A. doesn’t she B. don’t I C. won’t she D. will she

2. It was nice khổng lồ meet all my friends ___________________ Christmas.

A. in B. on C. by D. at

3. I hope you ____________ the exams.

A. will pass B. can pass C. could pass D. pass

4. He _____________ to finish his homework before watching TV.

A. have B. should C. ought D. must

5. She can’t buy a bicycle __________________ she has no money.

Xem thêm: Phần Mềm Làm Mịn Da Trong Photoshop Cs6, Cách Làm Mịn Da Bằng Photoshop Cc, Cs6

A. unless B. if C. until D. without

6. My pen-friend often writes ______________________ me.

A. for B. khổng lồ C. with D. at

7. My children watched the film with great ______.

A. interesting B. interested C. interest D. interestingly

8. There is no use ________________________ that widow.

A. to open B. opening C. opened D. open


9. Neither my father nor my mother ___________________ milk.

A. lượt thích B. likes C. don’t like D. doesn’t like

10. What____________! Let’s go out for a walk.

A. a fine weather B. the fine weather C. fine weather D. an fine weather


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
qplay.vn
Mời chúng ta đánh giá!
Lượt tải: 1.103 Lượt xem: 3.015 Dung lượng: 113 KB
Liên kết sở hữu về

Link qplay.vn bao gồm thức:

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 quận Ba Đình qplay.vn Xem

Các phiên phiên bản khác cùng liên quan:


Sắp xếp theo Mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Chủ đề liên quan
Mới độc nhất trong tuần
Tài khoản Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Liên hệ Facebook Twitter DMCA