Ôn thi tiếng anh lớp 5

Đề cưng cửng học tập kì 2 môn giờ Anh lớp 5 năm 2021 – 2022 góp những em tổng thích hợp lại tổng thể kết cấu ngữ pháp, những dạng bài tập, thuộc đề ôn tập học tập kì 2 cho những em học sinh lớp 5 củng gắng thật tốt kiến thức cho bài bác thi cuối học tập kì 2.

Bạn đang xem: Ôn thi tiếng anh lớp 5

Qua đó, còn làm thầy cô tìm hiểu thêm để giao đề cương ôn tập cuối học kì 2 môn Tiếng Anh 5 mang đến học viên của mình. Chi máu mời thầy cô với các em học viên thuộc mua đề cương ôn tập cuối kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 để sẵn sàng thiệt góc cạnh mang lại kỳ thi cuối năm sắp tới tới:


Ôn tập lý thuyết Tiếng Anh lớp 5 học kì 2

I. Vocabulary:

Quý khách hàng sẽ xem: Đề cưng cửng ôn tập học tập kì 2 môn tiếng Anh lớp 5 năm 2021 – 2022


– like: thích

– some water: 1 ít nước

– work: làm việc

– a glass of: một ly/ …

– flower: hoa

– house (n): nhà

– have/ has: có

– Sunday (n): chủ nhật

– by train: bởi xe lửa/ ….

– teach: dạy

– teacher: giáo viên

– feel: cảm thấy

– hungry : đói/ …- eat: ăn

– hot: nóng/ …

– weather: thời tiết

– a camping stove: nhà bếp cắn trại

– listen to music: nghe nhạc

– go to lớn the movies: đi coi phim

– go fishing: đi câu cá

– bring camera (v): có theo sản phẩm công nghệ ảnh

– classmate (n): các bạn cùng lớp

– take some photos (v): chụp ảnh

– swim/ go swimming: đi bơi

– be going to: sẽ

– have a picnic: đi picnic

– tent (n): chiếc lều

– camp/go camping: đi gặm trại

– do: làm

– visit (v): thăm, tmê mẩn quan

– friover (n): bạn

– stay (v): sinh hoạt lại

– hotel (n): khách sạn

– the beach: bãi biển

– family (n): gia đình

– weekkết thúc (n): cuối tuần

– vacation: kỳ nghỉ

– uncle & aunt: chú/ bác bỏ với cô/ dì

– read: gọi sách

– season: mùa; summer: mùa hè/ …

– speak: nói

– language: ngôn ngữ

II. Adverb of frequency: (Trạng trường đoản cú chỉ tần suất)

always: luôn luôn luôn

usually: thường xuyên xuyên

often: thường

sometimes: thỉnh thoảng

never: ko bao giờ

I always have dinner at trang chính.

Nam usually plays soccer in the afternoon.

Lan often plays badminton with Mai.

He sometimes goes swimming when it’s hot.

I never go to the zoo.

She is never late for school.

– Thường đứng trước đụng trường đoản cú thường, hoặc sau đụng tự tobe.

III. Tenses: (Các thì)

1. Present simple tense (Lúc Này đơn):

– Diễn tả sự thật, hành động, vụ việc làm việc hiện tại

+ To be:

S + am/is/are …

S + am not/is not/are not…

Are/Is .+ S ….?

Yes, S +be/ No, S + be not

+ Ordinary Verbs:

S + V0/ V(s)/ V(es) …

S + don’t/doesn’t + V0

Do/does + S + V0?

No, S + don’t/doesn’t

Yes, S + do/does

– I am a student

– She is a teacher

– He isn’t a teacher.

A: Are you a student?

B: Yes, I am.

A: Is she a teacher?

B: Yes, she is./ No, she isn’t

– I play soccer after school.

– He plays soccer after school.

I don’t play soccer after school.

– He doesn’t play soccer after school.

2. Present progressive tense (Bây Giờ tiếp diễn):

– Diễn tả hành động đang xẩy ra (ngay lúc sẽ nói)

S + am/is/are + V-ing..

S + am not/is not/are not + V-ing..

Are/Is .+ S + V-ing…?

Yes, S +be/ No, S + be not

– Cách hỏi với vấn đáp ai kia vẫn làm gì:

What + are + you/we/they + doing?

→ I am …../ We are …../ They are ……

What + is + she/he/Lan+ doing?

→ She is…/ He is …/ She is …

– Trong câu thường sẽ có những trạng từ:

at the moment: ngay lúc này

now: bây giờ

right now: tức thì bây giờ

– I am watching TV now

– She is reading at the moment.

– They are playing soccer now

a/ What are you doing?

– I am riding my bike.

b/ What is he doing?

– He is playing games

c/ What are they doing?

– They are watching television.

3. Near future tense: (Thì tương lai gần)

– Diễn tả 1 chiến lược, dự định tới đây về sau gần nhất.

– (Be) going to: sắp đến, sẽ, dự tính.

S + am/is/are + going lớn + V0

– Lan is going to visit Hue this summer vacation

– I am going to go fishing on the weekend

IV. Prepositions of time and position (giới từ bỏ chỉ thời hạn và địa điểm, vị trí):

– on, in, at, next lớn, near, behind, in front of, to lớn the right of, to lớn the left of, from…to lớn, opposite, between…&.

V. Make suggestions: (Lời đề nghị, rủ rê)

a. Let’s + V0 Ex: Let’sgo swim

b. Why don’t we + V0? Ex: Why don’t we go there by bus.

c. What/How about + V-ing ? Ex: What about going khổng lồ Hue?

d. Would you like + N/ lớn V0? Ex: Would you like some milk?/ Would you like lớn drink milk?

Bài tập ôn thi học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5

I. ĐỌC

1. My uncle is an engineer. His name is Hung. He is going on vacation this summer. First, he is going khổng lồ visit Ha Long Bay. He is going khổng lồ stay in a small hotel near the bay for two days. Then he is going to visit Da Lat for three days. Finally, he is going to lớn visit some friends in Ho Chi Minch City. He is going to stay there for one day. He is going to lớn walk along Saigon River. He is going to fly trang chủ.

A. Chọn True (T) or False (F)

1. …. Mr. Hung is going to lớn visit three cities this summer.

2….. He is going lớn visit Ha Long Bay first, then Ho Chi Minch City, and finally Da Lat.

3….. He is going to lớn stay in Da Lat for three days.

4….. He is going to travel trang chính by train.

B. Trả lời câu hỏi

5. Where is Mr. Hung going khổng lồ stay in Ha Long Bay?

→……………… ………………………………………………………………….

6. Is he going to visit some friends in Ho Chi Minc City?

→……………………………………………………………………………………

2. In Viet Nam, there are four seasons: spring, summer, autumn, winter. In the summer, it is hot and we often play soccer, then go swimming. In winter, it is cold, we always play basketball & never go fishing. In fall, it is cool, we go sailing. In spring, it is warm, we often play volleyball. Our favorite season is fall because the weather is very beautiful.

A. Đọc câu và xác định đọc tin bên dưới là đúng (T) tuyệt là không đúng (F).

1…. It is hot in the summer.

2…. They always play basketball in the spring.

3…. It is cool in the fall & they go sailing.

B. Trả lời thắc mắc sau:

4. What is the weather like in the spring?

→……………… ………………………………

5. Why vày they lượt thích the fall?

→……………… ………………………………

3. Chọn tự tương thích trong form điền vào nơi trống nhằm xong xuôi đoạn vnạp năng lượng.

favorite does plays or but every

Miss Huong is our teacher. She teaches history. She is tall và thin …………..(1) ………. she is not weak. She ……….(2)…………… a lot of sports. Her ……………..(3)…………sports is aerobics. She …………(4)………. aerobics three times a week. She likes jogging, too. She jogs in the park near her house …………(5)………. morning. In her không tính phí time she listens lớn music ……(6)………..watches TV.

Xem thêm: 6 Phần Mềm Theo Dõi Điện Thoại Android, Ios Tốt Nhất 2020

II. TRẢ LỜI CÂU HỎI VỀ BẢN THÂN:

1. What weather vì you like?

→……………………………………………………………………………..

2. Do you like cold drink?

→……………………………………………………………………………..

3. Do you like meat?

→……………………………………………………………………………..

4. Which sports bởi you like?

→……………………………………………………………………………..

5. What is your favorite food?

→……………………………………………………………………………..

6. Where are you from?

→……………………………………………………………………………..

7. What is your nationality?

→……………………………………………………………………………..

8. Which language vì you speak?

→……………………………………………………………………………..

9. How often vì you go to lớn school?

→……………………………………………………………………………..

10. What are you going lớn bởi vì this summer vacation?

→……………………………………………………………………………..

11. What vị you bởi in your không tính tiền time?

→……………………………………………………………………………..

12. Do you like hot weather?

→……………………………………………………………………………..

III. SẮP. XẾP NHỮNG TỪ SAU THÀNH CÂU HOÀN CHỈNH:

1. always/ Lan and Na/ to/ go/ the movies/ Sunday/ on

→……………………………………………………………………………..

2. is/ in/ Mexiteo City/ the world/ the biggest/ city

→……………………………………………………………………………..

3. the/ is/ what/ like/ weather/ in/ the summer?

→……………………………………………………………………………..

4. never/ in/ he/ goes/ winter/ fishing/ the

→……………………………………………………………………………..

5. long/ she/ has/ hair/ black

→……………………………………………………………………………..

6. going to/ do/ I/ tonight/ my homework/ am

→……………………………………………………………………………..

7. sometimes/ they/ go/ Sundays/ on/ fishing

→……………………………………………………………………………..

8. listen/ to/ don’t/ we/ music/ why?

→……………………………………………………………………………..

9. Mary/ a/ lemon/ glass/ of/ would like/ juice

→……………………………………………………………………………..

10. do/ it/ cold/ is/ what/ you/ often/ when/ do?

→……………………………………………………………………………..

11. house/ smaller/ is/ house/ than/ my/ Lan’s

→……………………………………………………………………………..

12. cool/ jogging/ it/ sister/ when/ goes/ my/ is

→……………………………………………………………………………..

13. is/ it/ winter/ the/ cold/ in/ often

→……………………………………………………………………………..

14. twice/ swimming/ Mary/ week/ a/ goes

→……………………………………………………………………………..

IV. VIẾT LẠI CÂU DỰA VÀO TỪ GỢI Ý:

1. Why don’t we bring a camera along?

→ How about ?…………………………………………….

2. Le Loi street is shorter than Tran Phu street.

→ Tran Phu street…………………………………………….

3. Ho Chi Minch đô thị is bigger than Ha Noi capital.

→ Ha Noi capital…………………………………………….

4. Let’s play basketball after school.

→ What about…………………………………………….

5. Let’s go to Ha Long Bay next summer vacation.

→ What about ?…………………………………………….

6. Tokyo is bigger than London

→ London…………………………………………….

V. VIẾT ĐOẠN VĂN DỰA VÀO CÂU HỎI:

1. Viết đoạn văn diễn đạt về người mẹ của công ty phụ thuộc câu trả lời những thắc mắc.

– How old is she?

– Is she tall or short, thin or fat?

– Is her hair long or short?

– Is her face round or oval?

– Is her lips full or thin?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

2. What is your favorite sport?

What’s the weather like in the summer?

What vì chưng you vày when it’s hot?

What are you going lớn vày this summer vacation?

Where are you going lớn stay?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Đề ôn tập học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5

I. Phonics:

Odd one out:

1. A. stor yB. worr yC. fl yD. stud y
2. A. r i deB. l i keC. n i ceD. f i sh
3. A. f e verB. v e ryC. b e dD. w e ll
4. A. s ch oolB. ch ocolateC. ch ildD. ch ildren
5. A. m a nyB. a nimalC. e ngineerD. fri e nd

Odd one out:

6. A. sing erB. work erC. farm erD. engin eer
7. A. cartoonB. programmeC. musicD. classroom
8. A. gardenB. questionC. deliciousD. water
9. A. intelligentB. greedyC. princessD. favourite
10. A. characterB. appleC. becauseD. stupid

II. Vocabulary:

Odd one out:

11. A. engineerB. teacherC. farmD. doctor
12. A. stomachacheB. headacheC. feverD. school
13. A. bikeB. motorbikeC. planeD. comic
14. A. writeB. readC. songD. sleep
15. A. appleB. foxC. elephantD. lion

….