Tài liệu luyện thi ioe lớp 5

Tài liệu ôn thi IOE lớp 5

qplay.vn xin giới thiệu mang đến quý thầy thầy giáo với các em học sinh cỗ tài liệu ôn thi IOE lớp 5. Tài liệu bao hàm những thắc mắc và bài bác tập ôn thi Olympic Tiếng Anh trên mạng dành riêng cho học viên lớp 5. Thông qua tư liệu này nhằm mục đích giúp các em học sinh ôn tập củng thế kỹ năng và kiến thức sẵn sàng cho những kỳ thi IOE giải Tiếng Anh bên trên mạng đạt hiệu quả cao. Mời các em thuộc những thầy cô tìm hiểu thêm.

Bạn đang xem: Tài liệu luyện thi ioe lớp 5

Đề thi IOE lớp 5 cấp quốc gia

200 câu Tiếng Anh luyện thi IOE lớp 5 cấp cho huyện

Buổi 1:

Full name: ……………………………. School:……………………………

I. DEFEAT THE GOAL KEEPER

1. Choose the word that has the underlined part pronounced differently

A. bus B. but C. put D. cut

2. Let’s learn some __________

A. much B. many C more D. most

3. I ________ have a motorbike.

A. don’t B. doesn’t C. am not D. not

4. Choose the word that has the underlined part pronounced differently

A. bởi B. mother C. brother D. sometimes

5. Nam is happy __________ today is his birthday.

A. so B. but C. and D. because

6. Do you lượt thích music? – ___________________

A. Yes, I am B. Yes, I vì C. Yes, I don’t D. No, I’m not

7. Are your pens in your bag?

A. Yes. It is B. Yes. They are C. No. It isn’t D. Yes. It is not


8. I like music because I lượt thích ________

A. swimming B. playing C. singing D. going

9. Choose the word that has the underlined part pronounced differently

A. bag B. bank C. parents D. place

10. How’s the weather _______Hanoi?

A. on B. at C. for D. in

11. Choose the word that has the underlined part pronounced differently

A. five sầu B. sister C. fine D. nine

12. Mary ______khổng lồ the music now.

A. listens B. listen C. is listening D. listening

13. St& _____, please!

A. on B. in C. up D. of

14. There are _________clouds.

A. look B. small C. cloudy D. watch

15. Would you like ________biscuits?

A. some B. an C. a D. Ø

16. She ______ a long hair.

A. have B. does C. has D. do

17. There are ______students in my class. Twenty boys and twenty girls.

A. forty B. fifty C. twenty D. thirty

18. Her mother works as a _________ at Hue hospital.

A. singer B. farmer C. nurse D. postman

19. How many _________ are there?_ Two. Mary & Jane.

A. girl B. boy C. boys D. girls

20. Is this your school bag? _ Yes, it is. It’s ________.

Xem thêm: Top 10 Ứng Dụng Chụp Hình Hàn Quốc Xuất Sắc Trên Điện Thoại, Úng Dụng Chụp Ảnh Hàn Quốc

A. my B. me C. mine D. I

II. FILL THE BLANK

1. N__SE 21. E__AM

2. STO__Y 22. MU__EUM

3. DA__CE 23. __ITHER

4. PE__CH 24. C__IMB

5. H__AD 25. J__LY

6. T__IN 26. K__TCHEN

7. DO__N 27. SK__RT

8. NUM__ER 28. W__FE

9. PL__ASE 29. SOC__

10. TRO__SERS 30. CA__DY

11. M__Y 31. PI__ZA


12. BED__OOM 32. AL__AYS

13. E__SY 33. VIL__AGE

14. NUM__ER 34. SUM__ARY

15. COL___UR 35. TA__LE

16. THI__D 36. P__OR

17. D__AR 37. AB__UT

18. CI__EMA 38. NU__SE

19. FU__NY 39. RI__H

20. __HREE 40. BO__RD

41._ _ _ _ _ is he from? – He’s from England.

42. Living in Ho Chi Minc City _ _ so boring.

43. Bill is 20 & is a doctor. He _ _ _ _ _ in a hospital.

44. He gets a lot of gifts _ _ Christmas.

45. Vegetables and fruits are good _ _ _ us.

46. Lida lives _ _ London.

47. Mrs. Jenney is my teacher. She _ _ _ _ _ _ _ me History.

48. He’s always busy _ _ _ _ _ _ _ he’s a businessman.

49. The library opens _ _ 7 a.m

50. What meat would you lượt thích _ _ _ dinner, Jane?

51. In the evening, I am always busy _ _ _ _ my homework.

52. What did your little sister vày yesterday? – She v _ _ _ _ _ _ in the museum.