Bài tập tiếng anh lớp 3 nâng cao

Đối cùng với các nhỏ bé lớp 3 thì bài toán cải cách và phát triển kỹ năng nghe nói là điều cực kì quan trọng đặc biệt, nhằm cách tân và phát triển kĩ năng của tphải chăng một cách hiệu quả tốt nhất thì ngoài ra bài xích tập cơ phiên bản còn mọi dạng bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 3 nâng cao giúp bé bỏng rèn luyện và nâng cao tài năng của bạn dạng thân.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 3 nâng cao

Dưới đây nuôi con đúng đã tổng vừa lòng 2 bài bác tập tiếng Anh lớp 3 cải thiện ghép lại thành 2 đề thi hoàn chỉnh cùng với đầy đủ dạng bài tập cải thiện phổ biến tốt nhất mang lại tthấp, các cha mẹ có thể in ra để học tập thuộc trả .

Tổng phù hợp bài xích tập giờ Anh lớp 3 nâng cấp số 1 

I. Chọn câu trả lời đúng nhất: (30 câu)

1. This ……………a house.

A. are B. is C. you D. her

2. I ….. Andy

A. are B. am C. is D. you

3. You …….. Long

A. is B. be C. are D. am

4. This ……………..a desk.

A. is B. are C. you D. he

5. She………………….Mary.

A. am B. is C. are D. he

6. This is …………….ruler.

A. a B. an C. và D. end

7. Hello, …………….Sean.

A. you B. am C. I’m D. I

8. What’s ………name ?

A. she B. he C. you D. her

9. This isn’t ………………..bag.

A. he’s B. his C. me’s D. you’s

10.Good mo… ning, Peter.

A. w B. t C. r D. q

11. Loo…….. at the dog.

A. t B. k C. b C. c

12. Sing a s………ng.

A. o B. w C. u D. q

13.W.. ..o is she? She is Mary.

A. t B. h C. w D. q.

14.This is m.. ..school.

A. e B. w C. y D.a

15. How ….re you ?

A. e B. s C. a D.o

16.Ope.. …the book, please.

A.t B. h C. n D.r

17.Hi…..name is Peter.

A. w B. S C. a D.t

18.Nice to lớn meet …………………..

A. I B. me C. he D. you

19. My ….. is Jenny.

A. your B. name C. game D. name’s

trăng tròn.Do you like………………?

A. look B. books C. ten D. sing

21. Stvà ……, please.

A. down B. up C. in D. on

22. Sit ……., please.

A. down B. up C. in D. on

23. Alice ……. a cát.

A. you B. he C. she D. has

24. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary: – …….., Bob.

A. Nice to meet you B. See you later C. Goodbye D. Good night

25. Goodbye ……..

A. Nice lớn meet you. B. See you later C. Good morning D. Good evening

26. …… khổng lồ …… you, Nam.

A. Nice – meet B. Fine – hi C. You – me D. He – she

27. ……… your name?

A. What B. What’s C. How’s D. Why’s

28. …………………are you?

A. What B. How C. How’s D. What’s

29. I’m fine, ………………you.

A. thank B. thanks C. good D. bye

30. I’m fine, thank you. ………….you ?

A. you B. And you C. And D. Bye

II. Thêm chữ cái nhằm tạo thành thành từ đúng: (34 câu)

31. St _ nd up!

32. See _ _ _ again

33. Ei _ ht

34. Tab _ e

35. School-b ­_ g

36. Th _ ee

37. T _ ank you very much

38. no_ebook

39. Hi, Alice. I _ _ Tommy

40. Teach _ r

41. Hi. How _ _ _ you?

42. Tab_ e

43. C_air

44. Wh _ t is this?

45. Lis _ en to me, please.

46. Let’s sing a s _ ng.

47. Bye. See you late _.

48. Is this a penc _ l?

49. This is _ doll.

50. _ ice lớn meet you.

51. No, it is n _ t.

52. Is this a penc_l ?

53. My name _ _ Peter.

54. My _ame is Alice.

55. I’m fine, _ _ _ _ _ you.

56. Look at the boa_d

57. This is my r_ler.

58. This is a do_l.

59. I_ is a pencil.

60. Is this _ chair ?

61. Listen t_ the teacher.

Xem thêm: Download Phần Mềm Vẽ Chibi, Tải Phần Mềm Vẽ Chibi, Huong Dan Ve Chibi Full

62. Go_ _ morning, students.

63. L_ ok at the board!

Tổng đúng theo bài bác tập giờ Anh lớp 3 nâng cao số 2

III. Nối cặp từ bỏ tương ứng: (62 câu)

Phần 1: câu 65-74

1. Board 2. paper 3. chalk 4. butterfly 5. Good – bye

6. Nine 7. open 8. cát 9. eraser 10. hello

a. giấy b. mlàm việc c. nhỏ mèo d. tạm biệt e. bảng

f. số cửu g. viên tẩy h. xin xin chào i. con bướm j. phấn

1……2……3………4………..5……….6………7………..8………..9……..10……….

Phần 2: 75 mang lại 84:

*
*
*
*
*

IV. Sắp xếp những từ nhằm sản xuất thành câu đúng: ( 18 câu )

127. and Tim. / Jane / is / This /

———————————————————

128. is / This / doll. / a /

———————————————————

1299. are / the school gate. / at / Peter and Mary /

———————————————————

130. is / my / teddy bear. / This /

———————————————————

131. am / hungry now. / I

———————————————————

132. chair / It / is / a /

———————————————————

133. is / my / This / book./

———————————————————

134. your / name ? / What’s /

———————————————————

135. name ? / friend’s / What’s / your /

———————————————————

136.Some / Peter / wants / food. /

———————————————————

137 . My / cats. / brother / doesn’t lượt thích /

———————————————————

138 .tomorrow! / See / you /

———————————————————

139. postcard / a / Write / a pen friend. / khổng lồ /

———————————————————

140. English / Let’s / learn /

———————————————————

141. crosswords puzzle. / Complete / the /

———————————————————

142. Good / , teacher. / morning /

———————————————————

143. Come / to / please. / class, /

———————————————————

144. song. / Sing / a /

Tổng vừa lòng bài tập giờ Anh lớp 3 nâng cao số 3

Phần đề bài 

Bài 1: Khoanh tròn vào tự không giống cùng với các trường đoản cú còn lại

1. A. fish B. bird C. ship D. dog

2. A. on B.up C. down D. large

3. A. they B. his C. their D. its

4. A. classroom B. ruler C.library D. school

5. A. old B. new C. stand D. small

6. A. bedroom B. bathroom C.classroom D. kitchen

7 A. is B. go C. am D. are

8. A. listen B. open C. và D. play

9. A. dad B. doctor C. mum D. grandma

10 A.many B. windy C. cloudy D. sunny

Bài 2: Chọn lời giải đúng

11. Where is your sister? She is (at/ in/ on) the kitchen .

12. What’s her name? -(She/ My name/ Her name ) is Mary.

13. There(am/ is/ are) a bed and two chairs in the room.

14. How old are you?-I’m (nice/ nine/ fine).

15. (What/ How/ How many) is the weather today?

16. How many books(is/ does/ do) she have?- She has five books.

Bài 3: Tìm và sửa lại lỗi không đúng cho những câu sau

17. This is dad. She is Long.

18. How many brothers vị Lan have?

19. There are one notebook on the table.

trăng tròn. How old is your friends, Lan và Hoa?

21. This is my boyfriend, her name is Nam.

Bài 4: Đọc hiểu đoạn vnạp năng lượng sau, rồi trả lời các câu hỏi sau đây.

Hello! My name is Nga. My house is in the village. It’s a small house. It has a living room, two bedrooms and a kitchen. The living room has a table, six chairs & a lamp under the ceiling. My house is small but it’s very nice.

22. Where’s her house?

…………………………….

23. How many kitchens và bedrooms does her house have? ……………………………………………………………..

24. Where is the lamp?

……………………………

25. How is her house?

……………………………………………

26. Does her house have four rooms?

………………………………………..

Bài 5: Điền thắc mắc phù hợp cho các câu trả lời sau.

27…………………………………….? 30…………………………….?

My books are in the bag. No, there are two erasers in the box.

28……………………………………? 31……………………………..?

There are two pens overthere. My house? It’s in the village.

29……………………………..? 32……………………………….?

Yes, my mother is a teacher. It’s rainy in London today.

Bài 6Sắp xếp và viết thành một câu hoàn hảo đúng ngữ pháp làm sao để cho tất cả nghĩa

33. There/ two/ robot/ room. 36. There/ a pen/ two books/ desk.

……………………………….. ……………………………………

34. you/ have/ toys? 37. Nam/ Tu/ eleven/ old.

…………………………………. …………………………………..

35. How/ weather/ Hue/ today? 38. She/ have/ dolls?- No/doesn’t

…………………………………… ………………………………………….

Bài 7: Điền trường đoản cú tương thích vào địa điểm trống.

39……………….old are they?-………….are đôi mươi.

40………………students are there?

41……………….is your sister?

42……………..are the balls?- They are……….the room.

43…………is his name?- He is John.

44……………is that?- That is my dad.

Bài 8: Sắp xếp những từ bỏ sau thành câu hoàn chỉnh.

45. is/ that/ friend/ her/ she/ is/ Ha.

…………………………….

46. ink-pots/ are/ no/,/ in/there/ two/ the/ box/.

………………………………………….

47. small/ an/ eraser/ have/ and/ I/ a/ ruler.

…………………………….

48. have/ how/ new/ many/ they/books/ do?

……………………………………………

49. Le Loi/ school/ street/ on/ her/ is?

…………………………………..

50. my/ country/ big/ house/ is/ and/ nice/ in/ It/ is/ the/.

………………………………………………………….

Phần đáp án

Bài 1:

1/ C. ship

2/D. Large

3/ A. They

4/ B ruler

5/ C. Stand

6/ C. Classroom

7/ A. go

8/ C. and

9/ B. Docter

10/ A. Many

Bài 2:

11/ in

12/ Her name

13/are

14/nine

15/ How

16/ dose

Bài 3:

17/ This is dad, He is Long

18/ How many brothers dose Lan have?

19/ There is one notebook on the table

20/ How old are your friends?

21/ This is my boy frikết thúc, his name is Nam

Bài 4:

22/ Her house is in the village

23/Her house have one kitchen and 2 bedroom

24/ The lamp is under the ceiling

25/ Her house is small but very nice

26/ Yes, she does

Bài 5:

27/ Where is your book?

28/ How many pens overthere?

29/ Does your mother is teacher?

30/ Are there two easers in the box?

31/ where is your house?

32/ How is weather in London today?

Bài 6:

33/ There are two robots in the room

34/ Do you have toys?

35/ How is the weather in Hue today?

36/ There are a pen & two books in the desk

37/ Nam and Tu are eleven years old

38/ Does she have dolls? / No, she doesn’t

Bài 7:

39/ How

40/ How many

41/ Who

42/ Where

43/ What

44/ Who

Bài 8:

45/ That is her friend, she is Ha

46/ There are two ink-pots in the box

47/ I have an small easer & a ruler

48/ How many new book vày they have?

49/ Her school is on the Le Loi street

50/ My house is in the country. It is big and nice

Trên đây là những dạng phổ cập, kế bên những bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 3 nâng cao này ra những cha mẹ cũng hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm các dạng bài xích tập tiếng Anh lớp 3 cơ bản phổ biến tại đây bài xích viết Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 – 5 Dạng Bài Tập Theo Sách Mới